Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tatari tn 51 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 korraldus number 600
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  15. aprill 2009 nr 600-k

 

 

Tatari tn 51 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 17, 18 ja 19 alusel ning tulenevalt OSAÜHINGU VINDOR HOLDING esindaja S. Verrevi 25. jaanuari 2008 avaldusest

 

 

1. Algatada Tatari tn 51 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,81 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Tatari tn 51 kinnistu tootmismaa sihtostarve ärimaaks ning määrata ehitusõigus krundile kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks ning krundi kasutamise tingimused. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 määrata Tatari tn 51 kavandatava hoone kõrguseks mitte enam kui 44,9 m merepinnast;

3.2 planeeringujoonistele märkida mälestiste registreerimise number ja kaitsevööndi ulatus;

3.3 krundi haljastuse protsent arvutada katusehaljastust kaasa arvamata, leida võimalus suurendada kõrghaljastuse osakaalu planeeringualal;

3.4 krundi kasutamise tingimuste määramiseks viia läbi radoonimõõtmised, sest alal võib esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid ning vajadusel määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue lähtuda Eesti Standardist EVS 840:2003 „Radooniohutu hoone projekteerimine“;

3.5 tellida vastavat litsentsi omavalt ettevõttelt reostusuuringud võimaliku jääkreostuse selgitamiseks planeeritaval alal;

3.6 määrata hoone projekteerimiseks nõue, et tehnilised seadmed tuleb ette näha hoonesse mitte katusele;

3.7 määrata ehitusprojekti koostamiseks nõue selgitada välja tehnilised lahendused naaberhoonete püsivuse tagamiseks kavandatava maa-aluse hooneosa ehitustööde ajal;

3.8 määrata parkimiskohtade vajadus Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud vahevööndi normi alusel;

3.9 lahendada soojusvarustus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kaugkütte baasil ning esitada detailplaneeringus soojaettevõtja tehnilised tingimused;

3.10 kooskõlastada detailplaneering Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega;

3.11 teha ettepanek planeeritava maa-ala piiride muutmiseks juhul, kui planeeritavate hoonete kasutuselevõtmiseks tuleb tehnovõrke planeerida käesolevas korralduses määratud planeeringualast väljapoole.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu ning panna planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvel või –teatis vastavalt planeerimisseaduse § 12 lg 3¹.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp 

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA