Volituste andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale ning linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 määrus number 36
jõustumine 20.04.2009

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

15. aprill 2009 nr 36

 

 

 

 

 

Volituste andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale ning linnavalitsuse komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse maakatastriseaduse § 20 lg-te 4, 5 ja 51 ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 10 lg 1 ja § 11², kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud „Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra“ p-dega 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 ja 19,   23. oktoobri 2003 määruse nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ § 3 lg-ga 1, §-dega 20 ja 21 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 määrusega nr 30 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korraga kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 30. novembri 2000 määrusega nr 54 „Maakatastriseaduse § 20 lg 55 ja plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, 30. novembri 2000 määruse nr 55 „Maareformi seaduse § 25 lg 4 ja maa munitsipaalomandisse andmise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning maa ja ehitiste munitsipaliseerimise korraldamine“ alapunktiga 2.4, 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 14.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2007 määrust nr 98 “Volituste andmine Tallinna linna ametiasutustele katastriüksuste moodustamisega ja kinnistamisega seotud toimingute tegemiseks ning Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste kehtetuks tunnistamine“ muudetakse alljärgnevalt:

1) määruse § 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Volitada Tallinna Linnavaraameti juhatajat teostama järgnevaid toiminguid ja määrama isikuid, kes teostavad järgnevaid toiminguid:“

2) määruse § 1 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“3) § 21 lõikes 1 nimetatud toiminguid kohaliku omavalitsusüksuse ja naaberomavalitsusüksuse esindajana;“

3) määruse § 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

“4) § 21 lõike 3 alusel katastriüksuse omaniku (piirinaabri) esindajana kirjutama alla piiriprotokollidele, kui mõõdistatava maaüksusega piirneva, varem mõõdistatud katastriüksuse piirile paigaldatakse uusi piirimärke, taastatakse olemasolevaid piirimärke või kui piirnev katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel.“

4) määruse § 4 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad „Tallinna Maa-ametile“ sõnadega „Tallinna Linnavaraametile“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse  22. veebruari 2006 määruse nr 14 “Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisaga kinnitatud komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni liikmeks kinnitatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri;

2) komisjoni liikme Alo Brandti ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnavaraameti maatoimingute teenistuse linnamaade osakonna juhataja.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määruse nr 106 “Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“ lisaga 2 kinnitatud komisjoni koosseisus tehakse järgmised muudatused:

1) komisjoni liikmeks kinnitatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri;

2) komisjoni koosseisust arvatakse välja Alo Brandt, Tõnu Tuppits ja Urmas Hallika;

3) komisjoni sekretäri Tanel Tamme uueks ametinimetuseks loetakse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geomaatika teenistuse geoinformaatika osakonna juhataja.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2007 määrus nr 110 “Volituste andmine Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitjale Alo Brandtile“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määrus jõustub 20. aprillil 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär