Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 153 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)
Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 korraldus number 590
Redaktsiooni kehtivus: - 28.10.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 28.10.2020 nr 1190

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 8. aprill 2009 nr 590-k

 

 

Kadaka tee 153  äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Lastekodu)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 „Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ p-ga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ p-ga 3 ning tulenevalt Tallinna Lastekodu 24. märtsi 2009 kirjast nr 1-15/257

 

 

     

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Lastekodu  (registrikood 75022539) kasutusse alates
1. jaanuarist 2009 tasuta ja tähtajatult Kadaka tee 153 B-korpuse hoone I korrusel asuvad äriruumid nr 1-37 üldpinnaga 340 m² ja II korrusel asuvad äriruumid nr 38-75 üldpinnaga 348 m², kokku üldpinnaga 688 m² (korralduse lisas näidatud jooniste kohaselt) järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse asenduskodu ja noortekodu teenuse osutamiseks;

1.2 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. mai 2002 korraldus nr 1288-k „Kadaka tee 153 mitteeluruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskus „Juks“)“ ja Tallinna Linnavalitsuse 31. jaanuari 2007 korraldus nr 165-k „Kadaka tee 153 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Perekeskus)“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Puuetega Noorte Keskusele Juks ja Tallinna Lastekodule. 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 8. aprilli 2009

korralduse nr 590-k

LISA

 

Kadaka tee 153 B-korpuse I ja II korruse joonised

 

 

 

Kadaka tee 153 B-korpuse I korruse joonis

 

 

Kadaka tee 153 B-korpuse II korruse joonis

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär