Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 16.10.2003 nr 50
Akt viitab
 
Tlv m 19.09.1997 nr 65
Aktile viitab
 
Tlv k 06.05.2009 nr 718
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahu tn 17//Kärje tn 5 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 korraldus number 544
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2009 nr 544-k

 

 

Rahu tn 17 // Kärje tn 5 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg-te 1 ja 2, § 36, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg 1 ja lg 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 1, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p-ga 1, § 9 lg-ga 1, § 10 lg-tega 1, 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 24. aprilli 1995 otsus nr 5474, millega tunnistati endise kinnistu nr 236N hoonete ja krundi suhtes omandireformi õigustatud subjektiks Rooma-Katoliku Kiriku Tallinna Peeter-Pauli kogudus; AS K & H 10. märtsil 2009 koostatud katastriüksuse plaan ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 143 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt Nõmme linnaosas asuv õigusvastaselt võõrandatud maa alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rahu tn 17 // Kärje tn 5;

1.2 pindala: 1290 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 236N pindalaga 1366 m²) alljärgnevale isikule:

Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas, äriregistri kood 80220135, aadress Vene tn 18, Tallinn.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101035618 elamu, ehitisregistri koodiga 101035619 pesuköök, ehitisregistri koodiga 101035620 kuur ja ehitisregistri koodiga 101035621 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 13. märtsil 2009).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 76 m² endise kinnistu nr 236N maa osas lahendatakse järgneva Tallinna Linnavalitsuse maa kompenseerimise korraldusega.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maa aadress.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ning kaitsetsoon ja juhinduda kinnistu kasutamisel elektroonilise side seaduse
§-des 116-119 sätestatud nõuetest;

6.3 taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär