Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 78a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 korraldus number 543
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2009 nr 543-k

 

 

Kadaka tee 78a maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 4 p 2, § 12 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg-te 1 ja 2, § 19¹, § 19², § 36, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 1, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹, 56², 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“   p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. augusti 1996 otsus nr 7744, millega tunnistati endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maa tagastamise suhtes õigustatud subjektideks XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 71/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 79/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas ja XXXXXXXX 132/352 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 27. juuni 1997 korraldus nr 2059-k, millega otsustati endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maal paiknev Ed. Vilde tee 91a aadressiga maaüksus tagastada XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 71/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 79/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 29/352 mõttelises osas ja XXXXXXXX 103/352 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 1998 korraldus nr 756-k, millega otsustati endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maal paiknev Kadaka tee 143a aadressiga maaüksus tagastada XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 71/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 79/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/12 mõttelises osas ja XXXXXXXX 77/264 mõttelises osas; Tallinna Linnavalitsuse 25. aprilli 2001 korraldus nr 1476-k, millega otsustati endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maal paiknev Järveotsa tee 54 aadressiga maaüksus tagastada XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 71/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 35/352 mõttelises osas, XXXXXXXX 1/12 mõttelises osas, XXXXXXXX 77/264 mõttelises osas, XXXXXXXX 79/1408 mõttelises osas, XXXXXXXX 79/1408 mõttelises osas, XXXXXXXX 79/1408 mõttelises osas ja XXXXXXXX 79/1408 mõttelises osas; Tallinna notari Ilme Küti 16.  oktoobril 1996 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 12 251), millega XXXXXXXX kuulunud endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maa tagastamise nõudeõigusest päris XXXXXXXX 2/9 mõttelist osa; Tallinna notari Ilme Küti 16. oktoobril 1996 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 12 252), millega XXXXXXXX kuulunud endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maa tagastamise nõudeõigusest päris XXXXXXXX 7/9 mõttelist osa; Tallinna notari Kadi Derneiko 25. oktoobril 1998 tõendatud täiendav seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 8828), millega XXXXXXXX kuulunud endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX

ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelisetes osades; Tallinna notari Robert Kimmeli 20. novembril 2006 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 10 208), millega XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX loovutasid kogu endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maa tagastamise nõudeõiguse XXXXXXXX; Tallinna notari Robert Kimmeli 14. mail 2007 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu tühistamise avaldus (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3775), millega XXXXXXXX ja XXXXXXXX palusid tühistada XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX vahel 20. novembril 2006 sõlmitud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu; OÜ Hades Geodeesia koostatud katastriüksuse plaan (töö nr K20091) ja maa tagastamise toimiku nr 2048 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kadaka tee 78a;

1.2 pindala: 5155 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 pindalaga 29,99 ha) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 499/1005 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 506/1005 mõttelises osas.

3.  Tagastataval maal paiknevad ehitised (ehitisregistri koodiga 101020238 majandushoone, ehitisregistri koodiga 101020239 kuur, ehitisregistri koodiga 101028556 kuur, ehitisregistri koodiga 120556814 elamu, ehitisregistri koodiga 220390276 kaev, ehitisregistri koodiga 220390277 käimla, ehitisregistri koodiga 220390278 piirded, ehitisregistri koodiga 220390551 käimla, ehitisregistri koodiga 220390552 piire) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 4. märtsil 2009).

4. Maa tagastamise taotlus ülejäänud 283 981 m² endise “Jaagu nr 4“ kinnistu nr 48 maa osas lahendatakse järgnevate Tallinna Linnavalitsuse korraldustega.

5. Maa tagastamist taotlevad isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX — 99 (üheksakümmend üheksa) krooni;

5.2 XXXXXXXX — 101 (ükssada üks) krooni.

Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon aktsiaseltsile Tallinna Soojus kuuluvale soojatorustikule, Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile. Kinnistu omanikel pöörduda servituudi lepingute sõlmimiseks Aktsiaseltsi Tallinna Küte ja Eesti Energia Aktsiaseltsi;

6.3 järgida looduskaitseseaduse §-dest 38 ja 39 ning veeseaduse §-st 29 tulenevaid kitsendusi (ehituskeelu vöönd 25 m ning veekaitsevöönd 10 m), kuna moodustatava katastriüksuse vahetus naabruses paikneb Soone oja;

6.4 taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär