Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 30.01.2003 nr 9
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 20.12.2012 nr 30
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.04.2009 määrus number 10
Jõustumine:09.04.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:09.04.2009 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2009 nr 10

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p‑de 2 ja 3, maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, kohalike maksude seaduse § 5 p 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 501 lg 1 ja lg 2 p‑de 1 ja 3 alusel.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5.3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“5.3 Pirita tasuline parkimisala asub Merivälja tee 1c ja 1e parklate piires.”;

2) punkti 5.5.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“5.5.1 Kesklinnas (v.a vanalinna valveta parkimise tsoonis) tööpäevadel kella 07.00 kuni 19.00 ja laupäevadel kella 08.00 kuni 15.00;”;

3) punkti 5.5.2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“5.5.2 Kesklinnas asuvas vanalinna valveta tasulises parkimise tsoonis ööpäevaringselt;”;

4) punkti 6.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“6.1 Kesklinna sõidukite valveta tasulisel parkimisalal (v.a. vanalinna ja kõrgendatud maksumääraga kesklinna valveta tasulistes parkimise tsoonides):”;

5) punkti 6.2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“6.2 kesklinna kõrgendatud maksumääraga valveta tasulises parkimise tsoonis (südalinn):”;

6) punkt 6.4 ja selle alapunktid tunnistatakse kehtetuks;

7) punkti 8.1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

8.1 Elanikul, kelle elukoht on olnud vähemalt üks aasta taotluse esitamisele vahetult eelneval perioodil rahvastikuregistri andmetel Tallinn, kelle elukoht taotluse esitamisel asub rahvastikuregistri andmetel Tallinna avaliku tasulise parkimisala piires ning kelle ees- ja perekonnanimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele, on õigus saada tema kasutuses oleva sõiduki parkimiseks elukoha vahetus läheduses olevatele parkimiskohtadele vastavalt punktis 6.6 nimetatud tasu maksmisel aastakaart või hooajakaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks eelnimetatud soodustus ühe sõiduki parkimiseks. Taotluse esitajale aastakaardi või hooajakaardi andmise otsustab transpordiamet, märkides loale sõiduki registreerimisnumbri, loa kehtivuse aja ja parkimispiirkonna, kus on parkimine lubatud. Soodustuse saaja nõusolekul edastatakse teatis loast elektrooniliselt taotluses näidatud elektronposti aadressile.”.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 3.  Määrus jõustub 9. aprillil 2009. Määruse § 1 punkti 1 rakendatakse alates 15. maist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees