Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja ümberkaudsete kohalike omavalitsuste haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise halduslepingu
Tallinna Linnavolikogu 02.04.2009 otsus number 64
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2009 nr 64

 

 

 

 

Tallinna linna ja ümberkaudsete kohalike omavalitsuste haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise halduslepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Deniss Boroditšile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 3 ja Tallinna põhimääruse § 4 lõike 3 alusel ning kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 96 lõikega 2, § 97 lõikega 1 ja § 101 lõikega 4

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja ümberkaudsete kohalike omavalitsuste haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise halduslepingu projekt.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Deniss Boroditšit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks Rae Vallavalitsusele, Saue Vallavalitsusele ja Maardu Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009
otsuse nr 64
LISA

 

Tallinna linna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise haldusleping

 

 

 

Tallinnas                                                                                         [lepingu allkirjastamise kuupäev]

[Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi], keda esindab [viide volitamise aluseks olevale õigusaktile] alusel [volitatud esindaja nimi] ja

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsuse nr 64 alusel Deniss Boroditš, koos nimetatud lepinguosalised,

arvestades, et:

(A)  [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] haldusterritooriumil paiknevad ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrgud on ühendatud või ühendatakse Tallinna linna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga;

(B)  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 6 lg 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks muuhulgas korraldada antud vallas või linnas veevarustust ja kanalisatsiooni;

(C)  vastavalt [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise haldusorgani nimi, õigusakti liik, kuupäev ja number] kehtestatud [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale kuni aastani [aastaarv] on kavandatud [Tallinnaga lepingut sõlmiv lepinguosalise nimi] joogivee võtmine Tallinna linna ühisveevärgi osaks olevast, Aktsiaseltsi Tallinna Vesi omandis olevast Ülemiste veepuhastusjaamast ning reovee puhastamine Tallinna linna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni osaks olevas Aktsiaseltsi Tallinna Vesi omandis olevas [reoveepuhasti asukoha määratlus] reoveepuhastis;

(D)  Keskkonnainvesteeringute keskus (edaspidi KIK) on oma [otsuse kuupäev] otsusega nr [otsuse number] rahuldanud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (edaspidi ÜF) meetme “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ raames [Tallinnaga lepingut sõlmiv lepinguosalise nimi] taotluse “[projekti nimi] veemajandusprojekt“;

(E)   Tallinna linn, tuginedes KOKS § 6 lõikele 1, ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) §‑le 7 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 otsusele nr 296, on andnud teenuslepinguga Aktsiaseltsile Tallinna Vesi kui vee-ettevõtjale õiguse osutada Tallinna linna haldusterritooriumil määratud põhitegevuspiirkonnas ühisveevärgist veega varustamise ja ühiskanalisatsiooni abil heit-, reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ning selle puhastamise teenuseid kuni 30. novembrini 2020;

(F)   [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] on [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise volikogu nimetus] volikogu [õigusakti liik, kuupäev ja number] määranud vee-ettevõtjaks [vee-ettevõtja nimi] [tegevuspiirkonna määratlus] tegevuspiirkonnas kuni [teenuse osutamise tähtaeg];

(G)  omavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel sõlmitav või sõlmitud leping lepinguosaliste ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni liitmiseks ja kasutamise tingimustes kokku leppimiseks peab olema kooskõlas käesoleva lepinguga,

ning võttes aluseks ÜVVKS § 4 lõike 3, mille kohaselt mitut kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning sellise ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse omavalitsuste vahelise halduslepinguga,

sõlmivad Tallinna linn ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. Lepingu ese

Lepingu esemeks on Tallinna linna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) kaetud ala ulatuse määramine ja kasutamise tingimustes kokku leppimine.

2. Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus

2.1 Tallinna linna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] haldusterritooriume hõlmavaks ÜVK‑ga kaetud alaks on Tallinna vee-ettevõtluse põhitegevuspiirkond ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] tegevuspiirkond vastavalt lepingu lisale.

2.2 Lepinguosalised määravad Tallinna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] ühisveevärkide ja ‑kanalisatsioonide ühenduskohaks oleva(d) liitumispunkti(d) koostöös Aktsiaseltsiga Tallinna Vesi Tallinna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] ühisveevärkide ühendamiseks koostatava ehitusprojekti alusel pärast ehitusloa saamist ja enne ehitustööde algust, kui ehitusloa saamine ning ehitustööde tegemine on vajalik. Liitumispunkt(id) tähistatakse mõlema lepinguosalise territooriumi hõlmaval joonisel, mis allkirjastatakse ja lisatakse käesolevale lepingule. Liitumispunkti(desse) paigaldatakse koostöös Aktsiaseltsiga Tallinna Vesi veemõõdusõlm, reoveemõõdusõlm ja vajadusel sademeveemõõdusõlm.

2.3 Lepinguosaliste omandis või valduses võib olla ka ÜVK osaks olevaid rajatisi, mis asuvad teise lepinguosalise haldusterritooriumil, kui lepinguosalised sõlmivad eraldi vastava kokkuleppe ja sellisest rajatisest huvitatud pool finantseerib sellise rajatise ehitust ja kasutust täies ulatuses, v.a kui ei ole teisiti kokku lepitud.

3. Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise tingimused

3.1 Tallinna linn lubab temale teenust osutaval vee-ettevõtjal osutada [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] joogiveega varustamise teenust ning tegevuspiirkonnast heit-, reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise teenuseid tingimusel, et teenuste osutamine ei halvenda Tallinna linna haldusterritooriumil teenuse osutamist, selle kvaliteeti ja keskkonnaseisundit.

3.2 [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] lubab temale teenust osutaval vee-ettevõtjal osutada Tallinna linnale heit-, reo-, sademe- ja drenaaživee, pinna- ja muu pinnasevee ärajuhtimise teenust tingimusel, et teenuse osutamine ei halvenda [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi]  haldusterritooriumil teenuse osutamist, selle kvaliteeti ja keskkonnaseisundit.

3.3 Lepinguosalised seavad ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamisel ja kasutamisel prioriteediks seisuveekogude ja vooluveekogude kaitse reostamise eest ning keskkonnatingimuste (sh veeseisundi) parandamise. [Keskkonnatingimuste parandamise täpsustavad sätted, sh täiendavate lepete sõlmimine].

3.4 Kui lepinguosalise haldusterritooriumil asuvat ÜVK‑d on vaja teenuste osutamiseks arendada, lepivad lepinguosalised ja vee-ettevõtjad investeerimiskohustustes eraldi kokku. Kui lepinguosaline peab investeerima tema territooriumil asetseva ÜVK ehitamisse, rekonstrueerimisse ning hooldamisse, siis osaleb teine lepinguosaline investeerimises vähemalt proportsionaalselt oma territooriumile juhitava joogivee või oma territooriumilt juhitava heit-, reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee hulgale ning reostuskoormusele, v.a kui ei lepita kokku teisiti.

3.5 Kõiki Tallinna linna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] ÜVK liitmise kulusid finantseeritakse vastavalt ÜF meetme “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ rakendusüksuse heakskiidetud taotlusele “[projekti nimi] veemajandusprojekt“ (KIK‑i otsus [otsuse kuupäev ja number], kiri nr [kirja number]).

4. Lepinguosaliste kohustused

4.1 Lepinguosaline kehtestab kõik seaduse nõuetest tulenevad õigusaktid oma vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas, sh liitumislepingute tingimused, teenuste hinnad ja samuti  kasutamistingimused, mille nõuete täitmise üle teeb järelevalvet vee-ettevõtja, kui temaga on vastav kokkulepe sõlmitud.

4.2 Kummagi lepinguosalise kehtestatud liitumistasud ja teenuste hinnad ning tasemed kehtivad üksnes selle lepinguosalise haldusterritooriumil.

4.3 Lepinguosalised teevad koostööd teineteise ÜVK arendamise kavade väljatöötamisel ning korrigeerimisel. Lepinguosaline teavitab oma ÜVK arendamise muutmise kavast teist lepinguosalist viivitamatult pärast kava muutmise menetluse alustamist.

4.4 Lepinguosalised teevad koostööd mõlema lepinguosalise haldusterritooriumi hõlmavate kriisiolukordade, loodusõnnetuste, avariide, kaeve- ja hooldustööde, jm mõlema lepinguosalise elanikkonda hõlmavate sündmuste korral avalikkuse teavitamisel ja olukorra lahendamisel.

4.5 Lepinguosalised teevad koostööd suhtlemisel kõigi riiklike, teiste kohalike omavalitsusüksuste, kohalike valitsusteväliste organisatsioonide ja ametkondadega.

4.6 Lepinguosalised ei avalda kolmandatele isikutele teavet, mille konfidentsiaalsusele on teine lepinguosaline teabe edastamisel viidanud. Teabe konfidentsiaalsusele viitamisel tuleb muuhulgas viidata avaliku teabe seadusest tulenevale teabe asutusesiseseks tunnistamise alusele.

4.7 Lepinguosaline teavitab viivitamata kirjalikult:

4.7.1 teist lepinguosalist lepingu täitmist mõjutada võivatest asjaoludest, sh vee-ettevõtja vahetumisest oma haldusterritooriumil;

4.7.2 teist lepinguosalist vee-ettevõtjaga käesoleva lepingu alusel sõlmitavast lepingu sõlmimise kavatsusest ja lepingu tingimustest ning edastab lepinguosalisele vee-ettevõtjaga sõlmitud lepingu koopia viivitamatult pärast lepingu sõlmimist;

4.7.3 Tallinna linna vee-ettevõtja poolt [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] vee-ettevõtjale lepingu(te) alusel osutatavate ÜVK-teenuste hindadest;

4.7.4 oma vee-ettevõtjat ning vee-ettevõtja vahetumisel uut vee-ettevõtjat käesolevast lepingust.

4.8 Lepinguosaliste omavalitsuste haldusterritooriumil asuvate kinnistute omanikele, hoonestusõiguse alusel ja/või ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa kasutajatele kui klientidele osutab vahetult ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni teenuseid kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtja asjakohaste kliendilepingute alusel.

4.9 Tallinna linnale ega Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniteenuste tarbijatele ei teki seoses Tallinna linna ja [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi] ÜVK liitmisega täiendavaid kulutusi.

5. Lepingu jõustumine ja tähtaeg

5.1 Leping jõustub lepingu allkirjastamisega mõlema lepinguosalise poolt lepingu preambulis märgitud kuupäeval. Lepinguosalised avaldavad lepingu määruse avaldamiseks ettenähtud korras vähemalt kolm päeva enne lepingu allkirjastamist.

5.2 Leping on sõlmitud tähtajatult.

6. Lepingu muutmine ja lõpetamine

6.1 Lepingu muutmine võib toimuda ainult lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel, sellesisulised suulised kokkulepped on tühised.

6.2 Lepinguosaline, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele lepinguosalisele kirjalikult. Teine lepinguosaline on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada.

6.3 Lepingu ülesütlemine või sellest taganemine võib toimuda võlaõigusseaduses ettenähtud tingimustel ja korras. Lepingu erakorralise ülesütlemise mõjuvaks põhjuseks on eelkõige, kui:

6.3.1 lepinguosaline ei täida lepinguga võetud kohustusi või ei täida kohustust täies mahus;

6.3.2 teenuse osutamine halvendab lepinguosalise haldusterritooriumil tema vee-ettevõtja teenuse osutamist ja selle kvaliteeti.

6.4 Lepinguosaline võib peatada lepingu täitmise, kui ei ole täidetud lepingu punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud tingimused. Lepingu täitmise võib peatada kuni olukorra taastamiseni, mis võimaldab teenust osutada kooskõlas osundatud punktidega. Lepingu täitmist peatav lepinguosaline teatab sellest teisele lepinguosalisele kirjalikult ette vähemalt 30 päeva.

6.5 Lepingu rikkumine on vabandatav vääramatu jõu esinemisel, s.o asjaolu, mida lepinguosaline ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt loota, et ta lepingu sõlmimise ajal oleks arvestanud selle asjaoluga või vältinud seda asjaolu või ületanud selle asjaolu või selle tagajärje.

7. Teadete edastamine ja vaidluste lahendamine

7.1 Lepinguosalised edastavad lepingu täitmist mõjutada võivad teated kirjalikult. Kirjaliku teatamisega on võrdsustatud digitaalallkirjastatud teate saamine.

7.2 Lepinguosalised vahetavad kirjalikke teateid kokkulepitud kontaktaadressidel. Kontaktisikute ja aadresside vahetusest teavitavad lepinguosalised teineteist viivitamatult.

7.3 Teated, mis on informatiivse sisuga ja mis ei oma õiguslikku tähendust, võib edastada punktis 7.1 märgitust erinevas vormis.

7.4 Lepinguosalised lahendavad lepingust tulenevad vaidlused eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused asjast huvitatud lepinguosalise algatusel Tallinna halduskohtus.

7.5 Leping on sõlmitud kahes juriidiliselt võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi lepinguosalisele.

8. Lepinguosaliste rekvisiidid

8.1 Tallinna linn: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, kontaktisik [kontaktisiku nimi], telefon [telefoninumber], e-post [e-posti aadress].

8.2 [Tallinnaga lepingut sõlmiva lepinguosalise nimi, aadress, kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress].

 

 

 

 

 

 

[Teise lepinguosalise nimi]

 

Tallinna linn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Allkirjastaja nimi]

 

Deniss Boroditš

[ametinimetus]

 

Abilinnapea

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees