Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 02.04.2009 otsus number 60

Redaktsiooni kehtivus 02.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2009 nr 60

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 31 lg 2 ja lg 3 ning tulenevalt komisjoni esimehe esildisest

 

 

1. Muuta linnavolikogu 24. novembri 2005 otsusega nr 288 kinnitatud linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu ja kinnitada linnavarakomisjoni liikmeks linnavolikogu liige Andres Kollist.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva. jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees