Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Reitingu taotluse tüüpvormi ja kaaskirja heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2009 korraldus number 535
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. aprill 2009 nr 535-k

 

 

Reitingu taotluse tüüpvormi ja kaaskirja heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg-ga 3

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud taotluse tüüpvorm Moody´s Investors Service Ltd poolt emitendireitingu andmiseks kohalikule omavalitsusele (lisa 1) ja taotlus Moody´s Investors Service Ltd poolt reitingu andmiseks (kaaskiri) (lisa 2).

2. Volitada finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud taotluse tüüpvormile ja kaaskirjale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Moody’s Investors Service Ltd esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009

korralduse nr 535-k

LISA 1

 

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD

Corso di Porta Romana 68

20122 Milano, Italia

Telefon: 44-20-7772-5551

Faks: 44-20-7772-5382

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT

EMITENDIREITINGU ANDMISEKS

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

 

 

Allakirjutanu taotleb käesolevaga Moody’se reitingut vastavalt käesolevas taotluses kirjeldatule.

 

Allakirjutanu nõustub esitama Moody’sele (ja/või juhul, kui allakirjutanu ei ole emitent, tagab, et emitent esitab Moody’sele) asjakohased finantsaruanded ja muu teabe ning andmed, mida Moody’s omal äranägemisel nõuab, et Moody’sel oleks võimalik anda hinnang emitendile või konkreetsele emissioonile. Allakirjutanu nõustub samuti regulaarselt edastama uusima teabe, sealhulgas perioodilised finantsaruanded ning järeldusotsuste, muudatuste või loobumisdokumentide ärakirjad ja muu asjakohase teabe, mis võib olla vajalik reitingu jälgimiseks, või tagama vastava teabe ja dokumentide edastamise. Allakirjutanu nõustub sellega, et Moody’s toetub oma analüüsis nimetatud teabele ega kontrolli eraldi allakirjutanu poolt Moody’sele edastatud teabe õigsust. Käesoleva taotluse tingimused tühistavad kõik muud teabega seotud tingimused, sealhulgas selliste veebilehtede või elektrooniliste andmeruumide kasutamise tingimused, kus teavet avaldatakse, ning need muud tingimused ei kehti Moody’se suhtes.

 

Allakirjutanu nõustub tasuma (või juhul, kui allakirjutanu ei ole emitent, tagab, et emitent tasub) kõik tasud vastavalt lisatud tasuloendile ning juhul, kui emitent neid ei tasu, tasub need ise. Moody's jätab endale õiguse käesolevat taotlust ja tasuloendit muuta.

 

Allakirjutanu saab aru, et juhul, kui Moody’s reitingu annab, on tal õigus seda igal ajal omal äranägemisel muuta või tagasi võtta ilma, et ta peaks sellest ette teatama, kui teave (või selle puudumine) annab selleks põhjuse.

 

Moody’s ei paku praegu ega tulevikus allakirjutanule ega emitendile finants-, õigus-, maksu-, nõustamis-, konsultatsiooni- ega äriteenuseid ega anna nõu tehingu struktuuri kavandamisel ega tehinguga seotud dokumentide koostamise või läbirääkimiste osas. Emitent ja/või allakirjutanu peab tehingu struktuuri kavandamisel ning tehinguga seotud dokumentide koostamisel ja läbirääkimiste pidamisel palkama eraldi õigus-, maksu-, finants- või muu nõustaja. Reiting ega Moody’se analüütikutega peetud arutelud ei kujuta endast ärialase nõu andmist. Reiting väljendab üksnes hinnangut ning ei kujuta endast kinnitust faktiliste asjaolude kohta, pakkumust, üleskutset või soovitust väärtpabereid osta, müüa või omada või muul moel tegutseda emitendi või muu isiku suhtes või seoses ükskõik millise seotud tehingu või muu asjaga.

 

Moody’s ei garanteeri allakirjutanu või emitendiga seotud teabe, reitingu või teadete õigsust. Moody's ei kanna emitendi, allakirjutanu ega ühegi kolmanda isiku ees lepingust tulenevat, lepinguvälist või muud vastutust Moody’se või selle töötaja või esindaja poolt või Moody’sest sõltumatute ettenägematute asjaolude tõttu allakirjutanu või emitendiga seotud teabe või reitingu hankimisel, koostamisel, analüüsimisel, tõlgendamisel, edastamisel, levitamisel või üleandmisel emitendile, allakirjutanule või kolmandale isikule põhjustatud kahju või kulu ega selle osa eest, sealhulgas juhul, kui kahju tekitamise põhjuseks oli hooletus (välja arvatud pettuse, ebaaususe ja/või kohustuse tahtliku rikkumise korral või muudel juhtudel, mille korral seadus keelab vastutuse välistamise). Allakirjutanu hüvitab Moody’sele ja kõigile Moody’se juhatuse liikmetele, juhtivtöötajatele, töötajatele, esindajatele ja sidusettevõtjatele kõik nõuded (sõltumata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte), mis tulenevad käesolevast taotlusest ja tasuloendist või allakirjutanule või emitendile reitingu andmisest või selle kasutamisest allakirjutanu, emitendi või kolmanda isiku poolt või käesoleva taotluse või tasuloendi tingimuste rikkumisest allakirjutanu või emitendi poolt või seonduvad eeltooduga. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata nõuetele, mis on esitatud Moody’se poolse pettuse või süülise käitumise tagajärjel, välja arvatud juhul, kui selline nõue johtub reitingu väärkasutamisest või reitingule muul mittekohasel viisil tuginemisest.

 

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT

EMITENDIREITINGU ANDMISEKS

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

 

 

Moody’sel on õigus kasutada reitingu andmisel ning sellega seotud äri- ja uurimistoimingute läbiviimisel kolmandast isikust töövõtjate või esindajate abi, kui töövõtja või esindaja on seotud asjakohase konfidentsiaalsuskohustusega. Kui ei ole märgitud teistmoodi, viitab Moody’s käesolevas taotluses ülalnimetatud äriühingule ning kõigile sellega ühte kontserni kuuluvatele äriühingutele. Moody’sel on õigus loovutada käesolev taotlus ükskõik millisele muule Moody’se kontserni kuuluvale äriühingule ning ka neil on õigus toetuda käesolevas taotluses sisalduvatele kaitsva iseloomuga sätetele.

 

Välja arvatud seadusega keelatud juhtudel, kinnitab allakirjutanu, et tema ega emitendi üle ei oma valitsevat mõju ning tema ega emitent ei kuulu otseselt ega kaudselt ühegi sellise riigi isikule või valitsusele, mille suhtes Ameerika Ühendriikide valitsus on kehtestanud majandus- või kaubandussanktsioonid või tehingutega seotud sanktsioonid, sealhulgas Birma, Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Süüria või Sudaan, ning et tema ega emitent ega ükski nende omanikest, juhatajatest, ametnikest, töötajatest või nendega samasse kontserni kuuluvatest äriühingutest ei ole lülitatud terroristide või terrorismis kahtlustatavate isikute, terroriorganisatsioonide või muude keelatud isikute nimekirja, mille on avalikult kättesaadavaks teinud või avaldanud Ameerika Ühendriikide või mõne muu sellise riigi valitsusasutus, milles allakirjutanu või emitent või nendega samasse kontserni kuuluv äriühing tegutseb, sealhulgas Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (Office of Foreign Assets Control; “OFAC“) poolt peetavasse eraldi äramärgitud kodanike ja blokeeritud isikute nimekirja (List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons; “SDNs“). Allakirjutanu kinnitab, et ta teatab Moody’sele nimetatud ajaolude muutumisest.

 

Allakirjutanu nõustub, et kui emitent soovib oma veebilehel avaldada Moody’se poolt käesoleva taotluse otsese tagajärjena avaldatud kirjalikke uurimusi või pressiteateid, mis puudutavad konkreetselt emitenti, või kui emitent soovib neile oma veebilehel lingiga viidata, kohaldatakse lisas A kirjeldatud tingimusi.

 

Käesoleva taotluse täitmisele ja tõlgendamisele kohaldatakse Inglismaal kehtivat õigust ning kõik sellest tulenevad vaidlused kuuluvad lahendamisele üksnes Inglismaa kohtutes.

 

 

(trükituna või trükitähtedega)

ALLAKIRJUTANU (täitmine kohustuslik)

 

JURIIDILISE ISIKU NIMI:    TALLINNA LINN                                                                                                  

 

KONTAKTISIKU NIMI:         KATRIN KENDRA                                                                                                               

 

POSTIAADRESS: VABADUSE VÄLJAK 7                                                                                                        

 

LINN:      TALLINN                                                                                MAAKOND:           HARJU                  

 

SIHTNUMBER:     15199                                    RIIK: EESTI                                                         

 

TELEFONINUMBER:          372 6 404 340      FAKSINUMBER:   372 6 404 183                     

 

E-POST: KATRIN.KENDRA@TALLINNLV.EE                                                                                                               

 

KMKR:                                                    ____ (palume märkida ka riigile viitava lühendi)

 

VOLITAJA:                                                                                             KUUPÄEV:                                                           

allkiri

NIMI:                       KATRIN KENDRA                                                AMETIKOHT: FINANTSDIREKTOR 

 

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT

EMITENDIREITINGU ANDMISEKS

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

 

 

 

 

 

Täiendavad kontaktandmed

Juhul kui allakirjutanu ei ole emitent, palume (võimalusel) ära märkida emitendi kontaktandmed.

 

JURIIDILISE ISIKU NIMI:                                                                                                   

 

REGISTREERIMISE KOHT:                                                                                                              

 

KONTAKTISIKU NIMI:                                                                        

 

POSTIAADRESS:                                                                                                

 

LINN:                                                                      MAAKOND:                                           

 

SIHTNUMBER:                     RIIK:                                                      

 

TELEFONINUMBER:                          FAKSINUMBER:                                                    

 

E-POST:                                                                                                                                                                                               

 

KMKR:                                                    (palume märkida ka riigile viitava lühendi)

 

 

 

KÕIK TASUD KUULUVAD TASUMISELE TASULOENDIS MÄRGITUD AJAL, PÄRAST ARVE SAAMIST.

 

 

KOHALIKULE OMAVALITSUSELE

ANTAVA EMITENDIREITINGU

TASULOEND

 

 

 

 

1.             Algne tasu/aastatasu:

               

               

Emitendireitingu mittetagastatav aastatasu on 15 000 eurot. Tasu põhineb Moody’se hinnangul analüüsi keerukuse kohta. Tasu makstakse terviksummana arve saamisel ning igal järgneval lepingu kuupäeval.

 

 

2.             Lõpetamistasu:

 

 

Moody’s võib omapoolselt nõuda lepingu lõpetamise tasu, kui taotleja või emitent lõpetab või lükkab edasi emitendile reitingu andmise protsessi pärast dokumentide kättesaamist Moody'se poolt ning enne reitingu teatavaks tegemist emitendile. Nimetatud tasu võrdub punktis 1 nimetatud emitendireitingu aastatasuga. Lõpetamistasu kuulub tasumisele koheselt pärast reitingu andmise protsessi lõpetamist või edasilükkamist.

 

Taotlejad, kes ei soovi reitingut avaldada, maksavad ühekordse punktis 1 nimetatud emitendireitingu aastatasu.

 

3.             Maksud

 

Tasud ja kohaldatavad piirmäärad ei sisalda käibemaksu ega muid tarbimis- või müügimakse. Kui käesoleva lepingu järgseid tasusid käsitletakse eelnimetatud maksudega maksustatava käibena, suurendatakse nimetatud tasusid, et hüvitada Moody’sele kõik viimase poolt mistahes maksuametile tasumisele kuuluvad käibe-, tarbimis- või müügimaksud seadusega lubatud ulatuses. Kuid summat, mille võrra tasu maksudega seoses suurendatakse, ei arvata kohaldatavate piirmäärade hulka.

 

 

Lisa A

Veebis avaldamise / lingiga viitamise tingimused

 

Kui emitent soovib oma veebilehel avaldada Moody’se poolt käesoleva taotluse otsese tagajärjena avaldatud kirjalikke uurimusi või pressiteateid, mis puudutavad konkreetselt emitenti („emitenti puudutavad uurimused“), või kui emitent soovib neile oma veebilehel lingiga viidata, kohaldatakse järgmisi tingimusi.

 

Allakirjutanule antakse käesolevaga tasuta ja tühistatav litsents emitenti puudutavate uurimuste avaldamiseks oma veebilehel (või lingiga viitamiseks Moody’se veebilehele, kus vastav emitenti puudutav uurimus on üles pandud). Litsentsisaajal ei ole õigust anda välja all-litsentse (välja arvatud emitendile juhul, kui allakirjutanu ei ole emitent) ning litsentsi suhtes kohaldatakse allkirjeldatud piiranguid. Kui allakirjutanu ei ole emitent, nõustub ta tagama, et emitent täidab kõiki käesolevas lisas kirjeldatud tingimusi, mis käsitlevad emitenti puudutavate uurimuste avaldamist ja neile viitamist. Kõik emitenti puudutavad uurimused ning nendes sisalduvad kaubamärgid ja logod on Moody’se või selle sidusettevõtjate intellektuaalomand ning kõik õigused, mida ei ole käesolevas lisas sõnaselgelt antud, jäävad Moody’sele ja selle sidusettevõtjatele.

 

Mingil juhul ei hõlma emitenti puudutavad uurimused müügieelseid aruandeid (aruandeid, mis eelnevad vastava väärtpaberi esialgsele müügile) ega mitteavalikke ja mittejälgitavaid reitinguid. Avaldada võib ainult kõige hiljutisemat emitenti puudutavat uurimust täpselt samas vormis ja formaadis, nagu see on avaldatud Moody'se poolt, ilma seal midagi muutmata või seda mingil kujul toimetamata (nimetatud nõue kehtib ka kõigi uurimuses sisalduvate reservatsioonide, logode ja varalisi õigusi käsitlevate teadete kohta). Kui Moody’s avaldab uue emitenti puudutava uurimuse, tuleb kõik vananenud emitenti puudutavad uurimused viivitamata kustutada ning avaldada ajakohastatud uurimus. Kõik viited emitenti puudutavatele uurimustele või avaldatud emitenti puudutavad uurimused peavad osutama vaid Moody’se ärinimele, mis on väljendatud vormindamata tekstina, ning mingil juhul ei tohi kasutada Moody’se logo. Emitenti puudutavaid uurimusi võib avaldada või neile viidata ainult veebilehe investorisuhete osas (või muus sarnases kohas, kus avaldatakse äriühingut puudutavat üldteavet) ning mitte üheski muus veebilehe osas (ega paberkujul) turunduse, müügiedenduse või reklaami eesmärgil. Emitenti puudutavaid uurimusi ei tohi avaldada ega neile viidata või neid muul moel kasutada seoses ühegi prospekti, road show materjali ega muu dokumendiga, mis on seotud väärtpaberite pakkumisega.

 

Allakirjutanu nõustub enda ja emitendi nimel sellega, et ta vastutab ainuisikuliselt kõigi õigusaktide ja eeskirjade, sealhulgas väärtpabereid käsitlevate õigusaktide täitmise eest emitenti puudutavate uurimuste avaldamisel ja neile viitamisel. Allakirjutanu (enda nimel ja emitendi nimel, kui tegu on erinevate juriidiliste isikutega) nõustub käesolevaga hüvitama Moody’sele, selle sidusettevõtjatele ja kõigile nende töötajatele, juhtivtöötajatele, juhatuse liikmetele, esindajatele ning õigusjärglastele kõik kahjud, nõuded ja kulud (sealhulgas õigusabikulud), mille on täielikult või osaliselt põhjustanud emitenti puudutavate aruannete avaldamine või neile viitamine või mis tulenevad sellest või on sellega seotud.

 

Litsents lõpeb päevast, mil allakirjutanu ja/või emitent ei ole enam aktiivsed Moody’se kliendid, või ükskõik millisel muul ajal, kui Moody’s sellest kirjalikult ette teatab. Litsentsi lõppemisel tuleb kohe lõpetada emitenti puudutavate uurimuste avaldamine ja neile viitamine.

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009

korralduse nr 535-k

LISA 2

 

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD

Corso di Porta Romana 68

20122 Milano, Italia

Telefon: 44-20-7772-5551

Faks: 44-20-7772-5382

Registreeritud Inglismaal numbri 1950192 all

Tallinna linn („emitent“)

Vabaduse väljak 7

15119 Tallinn

Eesti Vabariik

 

19. märts 2009

 

Kellele: Katrin Kendra

 

Lugupeetud proua

 

TAOTLUS MOODY’SE POOLT REITINGU ANDMISEKS – MUUDATUSED

 

Emitent on esitanud Moody’sele taotluse reitingu andmiseks. Seoses sellega saatis emitent Moody’sele tüüpvormis taotluse Moody’se poolt emitendireitingu andmiseks kohalikule omavalitsusele („taotluse vorm“) käesoleva kaaskirja kuupäevaga samal päeval või selle paiku. Käesolevas kaaskirjas fikseeritakse poolte kokkulepe teatud muudatuste osas, mida nad soovivad taotluse vormis teha. Taotluse vormi ja käesoleva kaaskirja vastuolu korral lähtutakse kaaskirjast. Emitent ja Moody’s lepivad kokku järgmistes tingimustes:

 

1.             Algne tasu/aastatasu:

 

Emitendireitingu mittetagastatav algne tasu/aastatasu 2009. aastal on 15 000 eurot (ei sisalda käibemaksu). Moody’s kinnitab, et nimetatud algne tasu/aastatasu summas 15 000 eurot (ei sisalda käibemaksu) jääb samaks 2009. aasta lõpuni. Samuti kinnitab Moody’s, et emitendireitingu eest ei nõuta muude tasude maksmist.

 

2.             Tähtaeg:

 

Kokkulepe kehtib aasta lõpuni, st kuni 31. detsembrini 2009.

 

Kõik taotluse vormis sisalduvad tingimused, mida käesoleva kaaskirjaga ei muudeta, jäävad endisel kujul kehtima. Käesoleva kaaskirja ja taotluse vormi suhtes kohaldatakse Inglismaa õigust ning kõik nendega seonduvad vaidlused lahendatakse üksnes Inglismaa kohtutes.

 

Et väljendada oma nõustumist käesoleva kaaskirja sisuga, laske oma volitatud esindajal lisatud kaaskirja eksemplarile alla kirjutada ja saatke see meile.

 

Lugupidamisega

 

 

…………………………………

 

David Sweeney, emitendisuhete osakonna juhataja

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD („Moody’s“)

eest ja nimel

 

 

 

Aktsepteerin ja nõustun

emitendi eest ja nimel:

 

Allkiri: ………………………..

 

Kuupäev:……………………………

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär