Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 20, Pärnu mnt 22, Pärnu 22a, Pärnu mnt 24, Roosikrantsi tn 7a, Roosikrantsi tn 11a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2009 korraldus number 510
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. aprill 2009 nr 510-k

 

 

Pärnu mnt 20, Pärnu mnt 22, Pärnu mnt 22a, Pärnu mnt 24, Roosikrantsi tn 7a, Roosikrantsi tn 11a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4  ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse” § 14 lg-te 2, 8, 17, 18 ja 19 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga” ja tulenevalt osaühing Kantauro esindaja A. Kanajevi 31. märtsi 2005 avaldusest ja MT VARAHALDUSE OÜ ja Roosikrantsi tn 7A garaažiühistu esindaja M. Tavasti 22. juuli 2005 avaldusest

 

 

1. Algatada Pärnu mnt 20, Pärnu mnt 22, Pärnu mnt 22a, Pärnu mnt 24, Roosikrantsi tn 7a, Roosikrantsi tn 11a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,54 ha. Maa‑ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta olevate kruntide piire ja maakasutuse sihtotstarvet ning määrata moodustatavale neljale ärimaa krundile ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega ärihoonete rajamiseks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele”.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 lähtuda uute hoonete kõrguse kavandamisel Pärnu mnt 20 hoone katuse harja kõrgusest, hoonete maksimaalseks kõrguseks maapinnast kavandada mitte enam kui 39,6 meetrit;

3.2 säilitada Roosikrantsi tn 7a ja Roosikrantsi tn 9 kruntide vahelisel maaüksusel kasvav harilik tamm ning määrata nõue, et ehitusprojektis tuleb ette näha abinõud tamme kasvukoha püsivuse kindlustamiseks ja kasvutingimuste tagamiseks;

3.3 säilitada Roosikrantsi tn 9b kinnistul kasvav harilik jalakas, Roosikrantsi tn 7a kinnistul kasvav harilik jalakas ja Roosikrantsi tn 7a ja Roosikrantsi tn 9 kruntide vahelisel maaüksusel kasvav pirnipuude grupp ja tagada neile vajalikud kasvutingimused;

3.4 tagada rahuldavad insolatsiooni tingimused Roosikrantsi tn 9, Roosikrantsi tn 11 ja Roosikrantsi tn 13 asuvates eluruumides;

3.5 asjast huvitatul sõlmida detailplaneeringu realiseerimiseks vajalikud juurdepääsude servituudi kokkulepped Roosikrantsi tn 13, Roosikrantsi 13a ja Roosikrantsi 7 kinnistute omanikega enne detailplaneeringu vastuvõtmist;

3.6 märkida põhijoonisele erineva kõrgusega hooneosade täpsed mõõdud;

3.7 näha ette likvideeritava kõrghaljastuse kompenseerimiseks asendusistutus vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 tingimustele;

3.8 määrata nõue, et detailplaneeringus kavandatut ellu viies tuleb lammutusjäätmeid käidelda Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuete kohaselt;

3.9 määrata nõue, et detailplaneeringus kavandatut ellu viies tuleb säilitada ja eksponeerida Pärnu mnt 22 maja fassaad ja osa keldrimüüre ning kujundada uusehitise keldrikorrusele omalaadne mälestusmärk (Kawe keldri säilitatavate müüride täpne ulatus selgitatakse pärast konstruktsioonide ulatuslikumat avamist ja ehitusprojekti koostamiseks tehniliste uuringute teostamist);

3.10 määrata nõue, et Pärnu mnt 24 krundil asuvate hoonete kohta tuleb enne lammutamist koostada ajalooline õiend ja materjalide ning detailide taaskasutusse suunamise ettepanek;

3.11 määrata nõue et detailplaneeringus kavandatut ellu viies peab kaevetööde üle olema arheoloogiline järelevalve;

3.12 määrata parkimiskohtade vajadus Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014” sätestatud linnakeskuse normi alusel;

3.13 kooskõlastada detailplaneering Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega;

3.14 valida kütte liik vastavalt Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 19 lisale „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus”;

3.15 teha ettepanek planeeritava maa-ala piiride muutmiseks juhul, kui planeeritavate hoonete kasutusele võtmiseks tuleb tehnovõrke planeerida käesolevas korralduses määratud planeeringualast väljapoole.

4. Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA