Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse pst 45 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2009 korraldus number 490
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. aprill 2009 nr 490-k

 

 

Vabaduse pst 45 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19² lg 4, § 36, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 6, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 5, § 6 p 1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 1, § 9 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse               5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56, 56¹, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 31. märtsi 1997 otsus nr 8691, millega on Tallinnas, Vabaduse puiestee 45, endisel kinnistul nr 1165N asunud krundi suurusega 2489 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks XXXXXXXX ½ mõttelises osas ja XXXXXXXX ½ mõttelises osas; Tallinna notari Piret Pressi asendaja Katrin Kõo 18. juunil 2007 koostatud ja tõendatud testamendijärgne pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu registreerimise nr 3253), millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse; Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007 korraldus nr 2289-k, millega lõpetati Vabaduse pst 45 maa tagastamise menetlus ½ mõttelises osas; Tallinna Halduskohtu 5. septembri 2008 kohtuotsus haldusasjas nr 3-08-513, millega tühistati Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2007 korraldus nr 2289-k; Tallinna Ringkonnakohtu 20. veebruari 2009 kohtuotsus haldusasjas nr 3-08-513, millega jäeti Tallinna Linnavalitsuse apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 5. septembri 2008 otsus haldusasjas nr 3-08-513 muutmata;  Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ      8. augustil 2007 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr TK-1066); maa tagastamise toimiku nr 4092 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vabaduse pst 45;

1.2 pindala: 2526 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1165N pindalaga 2489 m2) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX –  ½ mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – ½   mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101008912 elamu ja ehitisregistri koodiga 101008913 majandushoone) ning rajatised (ehitisregistri koodiga 220400627 kaev ja ehitisregistri koodiga 220400628 piire, värav) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 23. märtsil 2009.

4. Lugeda endise kinnistu nr 1165N maa tagastatuks.

5. Punktis 2.1 nimetatud isik on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

Punktis 2.2 nimetatud isikule tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt;

6.3 tagada Vabaduse pst 45 krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustumisest.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär