Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 määrus number 22
Jõustumine:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 22

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste
muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusest nr 237 “Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Alljärgnevates Tallinna Linnavalitsuse määrustes asendatakse sõnad “Tallinna Maa-amet“ sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“ ja sõna “maa-amet“ sõnaga “linnavaraamet“ vastavas käändes:

1) 27. veebruari 2008 määrus nr 18 “Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine sise- ja territoriaalmerre ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamiseks ning komisjoni põhimääruse kinnitamine“;

2) 16. jaanuari 2008 määrus nr 4 “Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja maamaksuvabastuse avalduse vormi ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksuvabastuse avalduse vormi kinnitamine“;

3) 28. juuni 2006 määrus nr 60 “Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord“;

4) 24. novembri 2004 määrus nr 91 “Tallinna linna ostueesõiguse teostamise korraldamine“;

5) 19. veebruari 2003 määrus nr 19 “Tallinna linna omandis olevate katastriüksuste ja kinnistute jagamise ning ühendamise korraldamine ja Tallinna Linnavalitsuse 2. juuni 1999 määruse nr 49 kehtetuks tunnistamine“;

6) 9. mai 2001 määrus nr 68 “Eluruumide ja mitteeluruumide erastamine korteriomandi esemena“;

7) 18. aprilli 2001 määrus nr 63 “Plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord“;

8) 3. jaanuari 2001 määrus nr 6 “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni põhimääruse kinnitamine“;

9) 12. detsembri 1997 määrus nr 95 “Hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise eeltoimingute korra kinnitamine“;

10) 5. detsembri 1997 määrus nr 91 “Riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute korra kinnitamine“;

11) 28. novembri 1997 määrus nr 88 “Maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute korra kinnitamine“;

12) 19. septembri 1997 määrus nr 65 “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine“;

13) 20. juuni 1997 määrus nr 52 “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas“;

14) 16. juuni 1997 määrus nr 50 “Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord“.

§ 2.  Alljärgnevates Tallinna Linnavalitsuse määrustes asendatakse sõnad “Tallinna Elamumajandusamet“ sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“, sõna “elamumajandusamet“ sõnaga “linnavaraamet“  ja sõna “Elamumajandusamet“ sõnaga “linnavaraamet“ vastavas käändes:

1) 4. aprilli 2007 määrus nr 27 „Intressitoetuse reservi taotluste hindamise ja menetlemise komisjoni põhimäärus“;

2) 4. aprilli 2007 määrus nr 26 „Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine“;

3) 20. detsembri 2006 määrus nr 104 „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord“;

4) 28. juuni 2006 määrus nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord“;

5) 7. mai 2003 määrus nr 39 „Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine“;

6) 7. mai 2003 määrus nr 38 „Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide ja tingimuste, elamu sisekorraeeskirja ning eluruumi üleandmise akti ja vastuvõtmise akti vormide kinnitamine“.

§ 3.  Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määruses nr 19 “Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ tehakse järgnevad muudatused:

1) jäetakse välja sõnad “Tallinna Elamumajandusameti“;

2) sõnad “Tallinna Maa-amet“ asendatakse sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“ vastavas käändes.

§ 4.  Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruses nr 70 „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“ tehakse järgnevad muudatused:

1) jäetakse välja sõnad “Tallinna Elamumajandusameti esindaja“;

2) sõnad “Tallinna Maa-ameti esindaja“ asendatakse sõnadega “Tallinna Linnavaraameti esindaja“.

§ 5.  Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 2004 määruses nr 91 “Tallinna linna ostueesõiguse teostamise korraldamine“ ja 28. novembri 1997 määruses nr 88 “Maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute korra kinnitamine“ asendatakse sõnad „Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet“ sõnadega „Tallinna Linnaplaneerimise Amet“ vastavas käändes;

§ 6.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 1997 määruses nr 99 „Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute registreerimise kord“ tehakse järgnevad muudatused:

1) sõna “Elamumajandusamet“ asendatakse sõnaga “Linnavaraamet“ ja sõna “elamumajandusamet“ sõnaga “linnavaraamet“ vastavas käändes;

2) preambulit muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määruse nr 8 “Linnavara võõrandamise kord“ p-ga 69, 29. mai 2003 määruse nr 34 „Linnavara kasutusse andmise korra kinnitamine“ p-ga 64, 8. mai 1997 määruse nr 21 “Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ p-ga 16 ja 26. juuni 1997 otsuse nr 90 „Tallinna linna tegevusprogrammist omandireformi käigus tagastatud eluruumide üürnike probleemide leevendamiseks“ p-ga 2.1“.

§ 7.  Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2000 määruses nr 91 “Maa munitsipaliseerimise korraldamine“ tehakse järgnevad muudatused:

1) sõnad “Tallinna Maa-amet“ asendatakse sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“ vastavas käändes;

2) preambulit muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse maareformi seaduse § 25 ja § 28, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 11² lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 34 lg 5 ja lg 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrusega nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud “Linnavara valitsemise korra“ p-dega 11 kuni 13“.

§ 8.  Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 1996 määrus nr 39 “Kohaliku omavalitsuse üldise ostueesõiguse teostamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär