Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituse andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 484
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 484-k

 

 

Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituse andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ja § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2006 korraldusega nr 2023-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele“

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitav koostöömemorandumi lisa projekt.

2. Volitada linnapea Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöömemorandumi lisale.

3. Moodustada ajutine ühiskomisjon koostöömemorandumi lisas nimetatud ülesannete täitmiseks.

4. Kinnitada punktis 3 nimetatud ühiskomisjoni liikmed Tallinna poolt järgmiselt:

kaasesimees:     Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;

liikmed:             Allan Alaküla                Tallinna esindaja Euroopa Liidus - esinduse juht;

            Maria Lille                    Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakonna peaspetsialist.

5. Ühiskomisjoni Tallinna poolsed liikmed kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab vastavalt koostöömemorandumi lisas sätestatule punktis 4 nimetatud kaasesimees. Kaasesimees esitab tehtud töö ja otsuste osas aruande Tallinna Linnavalitsusele komisjoni tegevuse lõppemisel aga mitte hiljem kui jaanuaris 2012.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 4 nimetatud isikutele, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile, Tallinna Ettevõtlusametile ja Tallinna Transpordiametile.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009

korralduse nr 484-k

LISA

 

Koostöömemorandumi Lisa

E-piletisüsteemide koordineeritud rakendamine

 

 

 

Vastavalt Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud Koostöömemorandumi (allkirjastatud 10. oktoobril 2006 Turus) kuuendale punktile lepivad pooled kokku alljärgnevas:

1. Tallinn ja Turu arendavad koordineeritult e-piletisüsteeme, eesmärgiga pakkuda koosvõimelisi turistikaarte ja piletiostusüsteeme kultuuri, turismi ja avaliku transpordi valdkondades.

2. Arendus ei ole piiratud kahe linnaga ning koostöö on avatud teistele huvitatud partneritele.

3. E-piletisüsteemid võimaldavad Tallinnal müüa oma pileteid Turus ja Turul müüa oma pileteid Tallinnas.

4. Poolte e-piletisüsteeme hallatakse eraldi.

5. Kumbki pool teostab samaaegselt vastastikku koordineeritud e-piletisüsteemide rakendamiseks ning riigihangete dokumentide ettevalmistamiseks tasuvusuuringu. Tasuvusuuringud käsitlevad ühiste e-piletisüsteemide arendamise võimalusi kultuuri (kontserdi-, teatri-, näituse- ja muuseumipiletid), turismi (linnade turistikaardid) ja ühistranspordi piletite alal.

6. Tasuvusuuringu esimeses osas valmiv analüüs käsitleb erinevaid kasutusstsenaariume, piiriüleseid maksevõimalusi ning ärimudeleid.

7. Tasuvusuuringu teises osas valmib riigihanke lähteülesande dokumentatsioon.

8. Tasuvusuuring peab valmima hiljemalt 30.09.2009.

9. Üldeesmärgiks on rakendada koordineeritud e-piletisüsteemid niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 2011.

10. Kummagi poole tasuvusuuringu maksumus ei tohi ületada 10 000 eurot.

11. Arenduse koordineerimiseks ja järelvalveks moodustatakse ühiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjon koosneb kuuest liikmest, kellest kumbki pool nimetab kolm. Komisjonil on õigus:

11.1 koordineerida ja teostada järelvalvet tasuvusuuringu protsessi üle, sealhulgas kinnitada tasuvusuuringu esimese osa tulemused;

11.2 kiita heaks riigihangete dokumentatsioonid;

11.3 koordineerida ja teostada järelvalvet riigihanke protsessi üle.

12. Komisjon töötab tihedas koostöös järgmiste linna ametiasutuste ja institutsioonidega:

12.1 Tallinna poolt:

12.1.1 Tallinna Linnakantselei;

12.1.2 Tallinna Transpordiamet;

12.1.3 Tallinna Ettevõtlusamet;

12.1.4 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet;

12.1.5 Sihtasutus Tallinn 2011.

 

12.2 Turu poolt:

12.2.1 Ühistranspordi Amet;

12.2.2 Turismiosakond (Turku Touring);

12.2.3 Sihtasutus Turu 2011.

13. Koostöömemorandumi lisa jõustub allkirjastamisel.

 

 

 

Tallinna linna nimel                                                                                 Turu linna nimel

 

_________________                                                                           __________________

Edgar Savisaar                                                                                      Mikko Pukkinen

Linnapea                                                                                               Linnapea

 

“­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____“­­­­­­­­­ _______     2009_                                                                 “­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____“­­­­­­­­­ __________   2009

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär