Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
25.03.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Narva mnt 11D äriruumide üürilepingu lisa nr 2 projekti heakskiitmineja volituse andmine Vahur Keldrimaale
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 481
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 481-k

 

 

Narva mnt 11D äriruumide üürilepingu lisa nr 2 projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse §  44 lg 1 p-ga 2 ja tulenevalt WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaselts ja Tallinna linna vahel 14. novembril 2006 sõlmitud äriruumide üürilepingu nr R-9 (3.-2/192) punktist 6.2 ning WTC Tallinn Aktsiaseltsi 26. veebruari 2009 kirjast nr 18

 

 

1. Kiita heaks korralduse lisaks oleva Tallinna linna ja WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaselts (äriregistrikood 10750133) vahel 14. novembril 2006 sõlmitud äriruumide üürilepingu nr R-9 (3.-2/192) muutmise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingu lisale nr 2, millega loetakse üürileandja uueks nimeks WTC Tallinn Aktsiaselts (äriregistrikood 10109301) 23. jaanuari 2008 ühinemisotsuse alusel ning alates 1. aprillist 2009 Narva mnt 11D hoones üüritavate äriruumide üüritasuks 140 kr/m² kohta ühes kuus ja üürilepingu tähtajaks 31. detsember 2010.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks finantsteenistusele, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile,  Vahur Keldrimale ja WTC Tallinn Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märts  2009

korralduse nr 481-k

LISA

 

Äriruumide üürilepingu nr R-9 (3.-2/192)
14. novembrist 2006 LISA 2

 

 

 

KOKKULEPE

 

 

Tallinnas                                                                                                                       .... märts 2009

 

 

WTC Tallinn Aktsiaselts (äriregistrikood 10109301), aadressiga Ahtri 8, 10151 Tallinn (edaspidi üürileandja) volitatud esindaja Kersti Rei isikus ühelt poolt

ja

Tallinna linn (edaspidi üürnik), keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ..... märtsi 2009 korralduse nr ................ -k  alusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima teiselt poolt, sõlmisid käesoleva kokkuleppe alljärgnevas:

 

1. Muuta 14. novembril 2006 allakirjutatud äriruumide üürilepingu nr R-9 (3.-2/192) punkti 2.1 ja punkti 6.1 esimest lauset ning sõnastada need järgmiselt:

 

1.1         “2.1  Üür (tasu)  punktis 1.1 näidatud äriruumide kasutamise eest alates 1. aprillist 2009 on 140 (ükssada nelikümmend) krooni üüripinna iga m² eest ühes kuus. Kokku tasub üürnik  üürileandjale  ruumide kasutamise eest  80 416 (kaheksakümmend tuhat nelisada kuusteist)  krooni ühes kuus. Üürile lisandub käibemaks seadusega kehtestatud ulatuses.“.

1.2         „6.1 Käesolev leping jõustub 1. jaanuaril 2007 ja kehtib 31. detsembrini 2010.“.

2.         Käesolev kokkulepe on koostatud ja allakirjutatud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb üürileandjale ja teine üürnikule. Lepingu lisa nr 2 jõustub allkirjastamisest.

 

 

Üürileandja:                                                      Üürnik:

WTC Tallinn Aktsiaselts                                   Tallinna linn

Ahtri 8, Tallinn, 10151                          Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

                                                                        Narva mnt11D, Tallinn, 10151 

 

 

.............................................                           ....................................................

Kersti Rei                                                         Vahur Keldrima       

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär