Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Rein Ilvesele
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 480
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 480-k

 

 

Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Rein Ilvesele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Spordi- ja Noorsooameti soovist korraldada noortelaagri kasvataja koolitust

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise eraldise kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Rein Ilvest Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Eesti Noorsootöö Keskusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009

korralduse nr 480-k 

LISA

 

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUSE JA TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMETI VAHELINE ERALDISE KASUTAMISE LEPING NR ....

 

 

 

 

Käesolev eraldise kasutamise leping (edaspidi leping) on sõlmitud Tallinnas “.........“ ....................................... 2009.

Eesti Noorsootöö Keskus (edaspidi keskus), keda esindab põhimääruse alusel direktor Edgar Ðlümmer, ja

TALLINNA LINN, mida esindab TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMET (edaspidi amet), keda esindab põhimääruse ja Tallinna Linnavavalitsuse ...... märtsi 2009 korralduse nr .........-k alusel ameti juhataja Rein Ilves, kumbki eraldi pool või koos pooled, on sõlminud lähtudes Hasartmängumaksu Nõukogu 19. jaanuari 2009 otsusest nr 1 alljärgneva lepingu:

 

1.                        Lepingu dokumendid

1.1.                   Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2.                   Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:

1.2.1.              Lisa 1 – Tegevuskava;

1.2.2.              Lisa 2 -  Riigieelarvelise eraldise kasutamise kuluaruande vorm;

1.2.3.              Lisa 3 – Riigieelarvelise eraldise ülekandmise tähtajad.

2.                        Lepingu eesmärk ja ese

2.1.                   Lähtudes ameti soovist korraldada noortelaagri kasvataja koolitusi (edaspidi koolitus) 2009. aastal vastavalt keskusele 10. veebruariks 2009 esitatud taotlusele (edaspidi taotlus) ning keskuse soovist seda toetada, sõlmisid pooled lepingu, et määratleda poolte õigused ja kohustused ning vastutus.

2.2.                   Lepingu ese on keskuse poolt üleantav riigieelarveline eraldis (edaspidi eraldis) ametile  koolituse korraldamiseks.

3.                        Poolte kohustused

3.1.                   Amet kohustub:

3.1.1.              kasutama eraldist lepingus ja lepingu  lisa(de)s kokkulepitud korras ja tingimustel;

3.1.2.              esitama keskusele vahearuande koolitusega seotud kulude kohta seisuga 31. märts 2009 järgneva kuu 15-ks kuupäevaks;

3.1.3.              esitama keskusele kuluaruande lepingu lisas 2 ettenähtud vormil ja seletuskirja eraldise kasutamise kohta hiljemalt 1. juuliks 2009;

3.1.4.              keskuse kirjalikul taotlusel esitama vahearuandeid 10 (kümne) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.5.              keskuse kirjalikul nõudmisel esitama eraldise arvel kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad 5 (viie) tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest;

3.1.6.              keskuse kirjalikul nõudmisel kandma 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast keskuse poolt vastava nõude esitamist mittesihtotstarbeliselt kasutatud eraldise osa keskuse arvelduskontole;

3.1.7.              kandma kasutamata jäänud eraldise osa 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast lepingu lõppemist keskuse arvelduskontole;

3.1.8.              arvestama keskuse poolt kirjalikult esitatud märkustega ja antud juhistega, kui need on kooskõlas lepinguga;

3.1.9.              teavitama keskust kui eraldise kasutamise tegelik vajadus erineb lisas 3 toodud ajagraafikust. Keskusel on õigus muuta lepingu lisas 3 toodud ajagraafikut vastavalt saadud teabele;

3.1.10.          pidama riigieelarvest eraldisena saadud raha kohta arvestust kooskõlas raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega;

3.1.11.          võimaldama keskusel, Riigikontrollil või Rahandusministeeriumil kontrollida ameti esitatud aruannete õigsust, eraldise saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja eraldise kasutamise sihipärasust;

3.1.12.       viivitamatult teatama keskusele asjaoludest:

3.1.12.1.    mis takistavad ametit lepingut täitmast;

3.1.12.2.    lepingu lisade muutmise vajalikkusest;

3.1.12.3.    lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2.                   Keskus kohustub:

üle kandma ametile lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks 56 000 (viiskümmend kuus tuhat) krooni (eelnevalt ja edaspidi eraldis) lepingu lisas 3 kokkulepitud tähtaegadel, arvestades toetuse suuruseks 350 (kolmsada viiskümmend) krooni koolitatava kohta.

4.                         Vastutus

4.1.                    Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

4.2.                    Pooled vastutavad oma kohustuste süülise, mittevabandatava täitmatajätmise või mittekohase täitmise korral, väljaarvatud juhul kui täitmisest keeldumise või mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest.

4.3.                    Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

4.4.                    Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole tegevus või tegevusetus.

4.5.                    Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt täpselt, 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates päevast, millal ta sai teada või pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi üleandmata jätmises.

4.6.                   Keskus ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis ametile lepingu rikkumisest on tekkinud (nt saamatajäänud tulu).

4.7.                    Amet on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata jätmise tagajärjel keskusele tekkinud kahju.

5.                        Leppetrahv

5.1.                    Amet on kohustatud maksma keskusele leppetrahvi 5 (viie) protsendi ulatuses keskuse poolt ülekantud eraldiselt kui:

5.1.1.              käesoleva lepingu punktides 3.1.2, 3.1.3 ja 3.1.4 sätestatud kohustuste tähtaegse täitmata jätmise eest;

5.1.2.               käesoleva lepingu punktis 3.1.10  sätestatud kohustuse mittetäitmise eest;

5.1.3.               käesoleva lepingu punktis 3.1.11 sätestatud kontrollimise mittevõimaldamise eest.

5.2.                    Leppetrahv kuulub tasumisele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keskuse poolt ametile vastavasisulise nõude esitamisest.

5.3.                    Leppetrahvi tasumine ei välista keskuse poolset õigust nõuda lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti õigust lepingust taganeda sama või muu rikkumise eest käesolevas lepingus sätestatud alustel või seaduses sätestatud muul alusel.

 

6.                        Teated

6.1.                   Lepingu punktis 11.1. märgitud kontaktisik teavitab e-posti teel keskust punktis 3.1.2. nimetatud aruande puudus(t)est. Aruande kooskõlastamisel teavitab kontaktisik e-posti teel ametit aruande kooskõlastamisest.

6.2.                   Keskuse ja ameti vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused (edaspidi teated), kaasaarvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema esitatud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, väljaarvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

6.3.                   Teade loetakse kättesaaduks kui:

6.3.1.              teade on üle antud allkirja vastu;

6.3.2.              teade on saadetud tähitud kirjaga teise poole lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud 5 (viis) tööpäeva.

6.4.                   Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või e-posti teel.

6.5.                   Pooled kohustuvad teineteisele teatama lepingu punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete muutumisest vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumiseni loetakse lepingu punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud andmete alusel edastatud teated kohaselt edastatuks.

7.                        Vaidluste lahendamine

7.1.                   Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

7.2.                   Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus keskuse asukoha kohtus.

8.                        Lepingu muutmine

8.1.                   Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.

8.2.                   Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult. Teine pool on kohustatud kirjalikult vastama ettepanekule 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumisel tuleb seda kirjalikult põhjendada.

8.3.                   Keskus võib lepingut ühepoolselt muuta kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist. Eelkõige võib keskus lepingut ühepoolselt muuta kui:

8.3.1.              muudetakse oluliselt lepingule kohalduvaid õigusakte;

8.3.2.              kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.              lepingu muutmine on vajalik lepingu õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

9.                        Lepingu kehtivus ja lepingust taganemine

9.1.                   Leping jõustub hetkel kui lepingu pooled on sellele alla kirjutanud ja kehtib kuni 1. augustini 2009.

9.2.                   Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

9.3.                   Lepingu pooltel on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele poolele vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva ette.

9.4.                 Pool võib lepingust taganeda, kui teine pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud ja pool ei ole kohustuse täitmiseks antud 10 (kümne) päevase tähtaja jooksul asunud kohustust täitma. Käesolevas punktis ette nähtud lepingu lõpetamisel tekib pooltel õigus nõuda lepingu alusel saadu tagastamist.

9.5.                   Lepingu lõppemine ei vabasta pooli lepingu olemusest ja teise poole huvist tulenevatest kohustustest.

10.                    LÕPPSÄTTED

10.1.               Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled lepingu punktides 11.1 ja        11.2  nimetatud kontaktisikud.

10.2.               Võimalusel nimetab amet keskuse lepingu eesmärgis kirjeldatud tegevuse toetajana vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki-, tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel, samuti kasutab trükistes ka keskuse logo, kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult Eesti Noorsootöö Keskuse direktoriga telefonil 735 0393.

10.3.               Lepingu peatükkide ja punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ja nad ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad lepingus mitmust ja vastupidi. Iga lepingu punkti tõlgendatakse koos vastavate teiste punktidega, lähtudes lepingu mõttest ja eesmärgist ning poolte omavahelisest praktikast.

10.4.               Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Lepinguga loetakse lõppenuks kõik poolte vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped eraldise kasutamiseks.

10.5.               Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks, on poolte tahteks, et lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.

10.6.               Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

10.7.               Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kohaldatakse ka peale lepingu lõppemist neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.

10.8.               Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.9.               Käesolev leping on sõlmitud 3 (kolmes) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris 4 (neljal)  lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekülg on allkirjastatud poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar ja 1 (üks) saadetakse Rahandusministeeriumile.

 

11.     Poolte rekvisiidid ja allkirjad

11.1.          Keskus:               Eesti Noorsootöö Keskus

reg. nr:                                70005312

tehingu partneri kood :  007004

aadress:             Uuslinna 10, 11415 Tallinn

kontaktisik:         Kadri Kurve, peaekspert

telefon:                735 0388

faks:                     735 0300

e-post:                 kadri.kurve@entk.ee

ak:                        Rahandusministeerium 10220004799019, viitenumber  2500076752

11.2.          Amet:                   Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

reg. nr:                                75015195

tehingu partneri kood:     111101

aadress:             Vabaduse väljak 10b, 10146 TALLINN

kontaktisik:         Tiiu Kadak, noorsootöö osakond, vanemspetsialist

telefon:                640 4642

faks:                     640 4646

e-post:                 Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee 

raha saaja:         Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus

konto:                  10220061058010

viitenumber:       5250050050050229

 

.................................................                                                            .................................................

                   Edgar Ðlümmer                                                                                                Rein Ilves

 

 

 

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUSE JA TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMETI VAHELINE ERALDISE KASUTAMISE LEPING NR ................

LISA 1

 

 TEGEVUSKAVA 

 

 

Käesolev lisa 1 on sõlmitud Tallinnas “.........“ ....................................... 2009

 

1.       Pooled leppisid kokku alljärgnevas:

            1.1. Koolituse tegevuskavas ja ühe kasvataja koolituse  maksumuses

             

Jrk

Koolituse aeg

Koolitusel osalevate kasvatajate arv

Summa

Ühe kasvataja koolituse

maksumus

Ühe kasvataja koolituse osalustasu

I

16.-19.03.2009

40

14000

900

550

II

20.-23.04.2009

40

14000

900

550

III

04.-07.05.2009

40

14000

900

550

IV

11.-14.05.2009

40

14000

900

550

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

KOKKU

4

160

56000

 

 

 

 

2.     Hindamiskriteeriumid lepingu teostamise tulemuslikkuse mõõtmiseks on järgmised:

2.1.  Tegevuskavas kokkulepitud tegevused on täidetud seisuga 1. august 2009;

2.2.   Amet on esitanud Eesti Noorsootöö Keskusele 2009. aasta sisulise tegevuse aruande ja kuluaruande hiljemalt

         1. juuliks 2009 vastavalt käesoleva lepingu lisas 2 kokkulepitud vormil.

 

Keskus:                                                                                                                  Amet:

 

 

 

.................................................                                                                               .................................................

Edgar Ðlümmer                                                                                                   Rein Ilves                                                                                                                                             

 

 

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUSE JA TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMETI VAHELINE ERALDISE KASUTAMISE LEPING NR ................

LISA 2

 

KINNITAN

 

……………………….

Lepingu kontaktisik 

RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE KULUARUANDE VORM

 

1. Koolituse korraldaja ………………………………………………............................

2. Aruande esitamise tähtaeg ……………………………………………………………

3. Vastavalt lepingule ettenähtud eraldis ………………………………………….......

4.Ülevaade planeeritust ja tegelik olukord:

 

Jrk

 

Koolituse aeg

Koolitusel osalenud

kasvatajate arv

Plaan/Fakt

Koolitusel osalenud

juhatajate arv

Plaan/Fakt

Riiklik eraldis

arvestusega kr-des

Plaan/ Fakt

Koolituse osalustasu

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

KOKKU

 

 

 

 

 

 

5. Riigieelarvelise eraldise suurus ja laekumise aeg ....................................................................................................

6. Saada oleva riigieelarvelise eraldise suurus ...............................................…………………………………………….

7. Planeeritud ja faktiliselt kasutatud riigieelarvelise eraldise vahe ………………………………………………………...

8. Raha tagastamise kuupäev ja maksekorralduse nr .........................................................................................……...

 

 

“……“………………..………………2009                                                                                          Koolituse korraldaja:

 

................................

                                                                                                /allkiri/

 

 

EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUSE JA TALLINNA SPORDI- JA NOORSOOAMETI VAHELINE ERALDISE KASUTAMISE LEPING NR ................

LISA 3

RIIGIEELARVELISE  ERALDISE ÜLEKANDMISE TÄHTAJAD

 

 

 

Käesolev lepingu lisa 3 on sõlmitud Tallinnas “.........“ ....................................... 2009

 

Lepingu punktis 3.2. nimetatud eraldis kantakse keskuse poolt ameti arvelduskontole alljärgnevatel tähtaegadel:

 

 15.04.2009       50 400 (viiskümmend tuhat nelisada) krooni

 

 15.07.2009       kuni 10% eraldisest vastavalt esitatud finantsaruandele

 

 

Keskus:                                                                                  Amet:

 

 

 

 

.................................................                                               ...............................................

Edgar Ðlümmer                                                                   Rein Ilves

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär