Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 463
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 463-k

 

 

 

 

 

Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1 ja § 22¹ lg 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10, § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1203-k

 

 

 

 

 


1. Võtta vastu Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 07023. Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Liiva kalmistule krundi moodustamine koos olemasoleva territooriumi laiendamise ettepanekuga ning ehitusõiguse määramine kalmistute halduskeskuse ja kalmistut teenindavate hoonete rajamiseks. Lisaks on planeeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 102,02 ha. Planeering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

2. Kavandatava hoonestuse projekteerimiseks tuleb korraldada arhitektuurikonkurss.

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1203-k algatatud Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu planeeritava maa-ala piire ja suurendada planeeritava maa-ala suurust vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele selliselt, et planeering hõlmaks kogu loodavat võrguühendust liitumispunktini.

4.Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5.Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär