Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka tee 191A kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 443
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 443-k

 

 

Kadaka tee 191A kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 116 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 korraldusest nr 232-k „Kadaka tee 191a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ ning Aktsiaseltsi Hundiaugu Kinnisvara 10. märtsi 2009 avaldusest

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Aktsiaseltsilt Hundiaugu Kinnisvara (äriregistri kood 10886944, aadress Tartu mnt 84a, 10112, Tallinn) Kadaka tee 191A (kinnistusregistriosa nr 6774001, katastritunnus 78406:604:0012, pindala 23 619 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa) kinnisasjast Kadaka tee 191a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatav 1184 m² pindalaga transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi, mis on tähistatud korralduse lisaks oleval skeemil viirutatud alana, järgmiste tingimustega:

1.1 Aktsiaselts Hundiaugu Kinnisvara on kohustatud oma vahendite arvelt tagama kinnisasjale detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise ning üldkasutatava haljastuse rajamise vastavalt Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Hundiaugu Kinnisvara vahel 30. jaanuaril 2009 sõlmitud lepingule nr 2-6/30 seitsme aasta jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamise korralduse jõustumist;

1.2 kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest;

1.3 kinnisasja valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 2 nädala jooksul teerajatiste kasutusloa väljastamisest arvates;

1.4 Kadaka tee 191A kinnisasjale seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linnale omandatavat kinnisasja;

1.5 Aktsiaselts Hundiaugu Kinnisvara kohustub Kadaka tee 191A kinnisasjast moodustatavat, Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab Aktsiaselts Hundiaugu Kinnisvara Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

1.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui kinnisasja omanik või Tallinna linn ei ole ilmunud kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest arvates.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

 

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku- ja asjaõigusliku lepingu sõlmimine; 

3.2 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

3.3 teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile Hundiaugu Kinnisvara ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009

korralduse nr 443-k

LISA

 

Kadaka tee 191a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatava Tallinna linnale omandatava kinnisasja asukoha, pindala ja piiride skeem

 

 

 

Kadaka tee 191a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatava Tallinna linnale omandatava kinnisasja asukoha, pindala ja piiride skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär