Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 437
Redaktsiooni kehtivus:25.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. märts 2009 nr 437-k

 

 

Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3 ja lg 4 p 1, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹, § 192, § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 561, 562, 57, 58, Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997 määrusega nr 88 kinnitatud “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraga“, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. jaanuari 1998 otsus nr 9618, millega tunnistati endise kinnistu nr 1127N maa tagastamise suhtes õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korraldus nr 7845-k, millega otsustati XXXXXXXX  tagastada Sambla tn 7 asuv 1579 m² suurune maaüksus ¾ mõttelises osas ning mitte tagastada 1935 m² endise kinnistu nr 1127N maad; Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2000 korraldus nr 932-k, millega määrati XXXXXXXX 1935 m² endise kinnistu nr 1127N maa eest kompensatsioon; Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldus nr 1624-k, millega tunnistati kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korraldus nr 7845-k; Tallinna notari Anne Saaberi asendaja Erki Põdra 5. juulil 2004 tõendatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimingute raamatu nr 4158/2004), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 1127N maa tagastamise nõudeõiguse pärisid XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna notari Robert Kimmeli 9. veebruaril 2009 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 426), millega kogu endise kinnistu nr 1127N maa tagastamise nõudeõiguse omandas XXXXXXXX; Tallinna notari Robert Kimmeli 26. veebruaril 2009 tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 634), millega muudeti eelnevat maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingut ning loeti nii XXXXXXXX kui ka XXXXXXXX poolt XXXXXXXX loovutatavate mõtteliste osade suuruseks 1/6 endise kinnistu nr 1127N maa tagastamise nõudeõigusest; Tallinna Maa-ameti 20. märtsil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr MS-273) ja maa tagastamise toimiku nr 10692 materjalid

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Sambla tn 7;

1.2 pindala: 776 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1127N pindalaga 3119 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 4/6 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/6 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/6 mõttelises osas.

3. Punktis 1 nimetatud tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 120246997 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele (kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 2. märtsil 2009).

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1127N maa-ala suurusega 408 m², kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad Sambla tn 7a aadressiga teistele isikutele kuuluvad hooned, mille teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks määrati Tallinna Linnavalitsuse 22. detsembri 2003 korraldusega nr 2979-k.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku ja katastritoimiku koostamise tasu rahas Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maaüksuse aadress. Toimiku koostamise tasu on alljärgnev:

6.1 XXXXXXXX — 366 (kolmsada kuuskümmend kuus) krooni;

6.2 XXXXXXXX — 92 (üheksakümmend kaks) krooni;

6.3 XXXXXXXX — 92 (üheksakümmend kaks) krooni.

7. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

8. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksuregistrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär