Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2009 korraldus number 255
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. veebruar 2009 nr 255-k

 

 

Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud „Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise  ja  täitmise  korra“ p-de 20.4 ja 20.5, Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr  10 kinnitatud „Tallinna linna laenude  võtmise ja haldamise korra“ p-dega 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, ja 2.4 ning Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ § 3 p-ga 5:

 

 

1. Emiteerida ujuva intressimääraga võlakirjad mahus 31 400 000 eurot tähtajaga 3 aastat eesmärgiga finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid.

2. Volitada finantsdirektorit Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ning Tallinna linna vahelisele võlakirjade märkimislepingule (lisa 1), Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Tallinna linna vahelisele võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi lepingule (lisa 2) ning teistele punktis 1 nimetatud võlakirjaemissiooniga seotud dokumentidele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari  2009

korralduse nr 255-k

LISA 1

 

 

VÕLAKIRJADE MÄRKIMISLEPING

 

Käesolev võlakirjade märkimisleping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud veebruaril 2009. aastal  Tallinnas järgmiste isikute vahel:

(1)                   Tallinna linn (edaspidi „Emitent“); ning

(2)                   Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“), registrikood: 10221469, aadress: Hobujaama 4 Tallinn 15068, mida esindavad Merle Voronov ja Renno Mägi;

keda edaspidi nimetatakse ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.

 

VÕTTES ARVESSE, ET:

(A)              Tallinna linn kavatseb välja lasta 31 400 (kolmkümmend üks tuhat nelisada) võlakirja nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) eurot (edaspidi koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“);

(B)              Käesoleva Lepingu alusel Nordea märgib ja omandab kõik Võlakirjad;

(C)              Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“), mis on Lepingu lisaks nr 1;

(D)              Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;

 

on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

 

1.                  VÕLAKIRJADE VÄLJALASKMINE JA MÄRKIMINE 

1.1.            Võlakirjad emiteeritakse Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval ning Võlakirjade eest tasutakse nende nimiväärtuses.

1.2.            Kooskõlas käesoleva Lepingu tingimustega kohustub Nordea omandama kõik Võlakirjad.

1.3.            Nordea ei ole kohustatud tegema täiendavaid märkimisavaldusi. Võlakirjade registreerimisel Registri pidaja poolt loetakse automaatselt kõik Võlakirjad Nordea poolt märgituks ning vastavad märkimised Emitendi poolt aktsepteerituks.

1.4.            Nordea on kohustatud Tingimustes nimetatud Väärtuspäeval tasuma Võlakirjade omandamise eest Võlakirjade nimiväärtusega võrdse summa (edaspidi „Märkimistasu“). Nimetatud summa, millest võib maha arvata emissiooni korraldamistasu summas 31 400 (kolmkümmend üks tuhat nelisada) eurot tuleb kanda Nordeas avatud Emitendi arvelduskontole nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“).

1.5.            Väärtuspäeval lõpeb Emitendi ja Nordea vahel 29. detsembril 2008. aastal sõlmitud 22 369 000 euro suuruse arvelduskrediidi leping.

 

2.                  EMISSIOONI EELTINGIMUSED

2.1.            Võlakirjade registreerimiseks Registris esitatakse Registri pidajale taotlus ning Võlakirjad lastakse välja, kui kõik alljärgnevad tingimused on täidetud:

2.1.1.      Emitent ja Agent on allkirjastanud Makse- ja arvestusagendi lepingu;

2.1.2.      Finantsinspektsioon on registreerinud Võlakirjade emissiooni valla- ja linnaeelarve seaduses nõutud korras ja tingimustel;

2.1.3.      Tallinna Linnavalitsus on teinud korralduse Võlakirjade väljalaskmise kohta ja kinnitanud Tingimused;

2.1.4.      Emitent ei riku Registrile Võlakirjade registreerimistaotluse esitamise ajal punktis 3 nimetatud kohustusi;

2.1.5.      Võlakirjade väljalaskmine ei riku Emitendi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

 

3.                  EMITENDI KOHUSTUSED

3.1.            Emitent kohustub:

3.1.1.      esitama Registri pidajale Võlakirjade registreerimise taotluse koos kõigi Registri pidaja poolt nõutavate lisadega kahe (2) Pangapäeva jooksul alates punktis 2 nimetatud eeltingimuste täitumist;

3.1.2.      esitama Registri pidajale pärast Võlakirjade lunastamist Võlakirjade Registrist kustutamise taotluse;

3.1.3.      esitama viivituseta Nordeale kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning andmed, mida Nordea vajab oma käesolevast Lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks või kohustuste täitmiseks;

3.1.4.      informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;

3.1.5.      esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku infot oma finantsseisu kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordea vastava kirjaliku nõude saamisest;

3.1.6.      hoidma vähemalt 50% oma vaba raha Nordeas avatud pangakonto(de)l.

 

4.                  VÕLAKIRJADE MÜÜK

4.1.            Mõjutamata mingil viisil Tingimustest tulenevat Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise nõudmise õigust, on Nordeal õigus nõuda, et Emitent ostaks Nordealt kõik või mõned Nordeale kuuluvad Võlakirjad, kui:

4.1.1.      Emitent või äriühing, mille enamusosalus kuulub Emitendile või sihtasutus, mille asutajaõigusi teostab Emitent, on Nordea või Nordea kontserni kuuluva äriühinguga sõlmitud lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivituses üle 10 (kümne) kalendripäeva ning nimetatud rikkumist ei kõrvaldata 10 (kümne) kalendripäeva jooksul vastava kirjaliku teate saamisest Nordealt;

4.1.2.      Emitent kasutab Nordeat oma arvelduste tegemisel alla 50% ulatuses Emitendi eelarves kinnitatud rahakäibeprognoosis kavandatud väljamaksetest (seejuures võib kokkuleppel Nordeaga arvata arvelduste osakaalu ka Emitendi valitseva mõju all olevate ettevõtete arveldused);

4.1.3.      Emitent ei näita oma väljastatud arvetel ühe arvelduskontona Nordea pangas asuvat kontonumbrit.

4.2.            Punktis 4.1 kirjeldatud müügiõiguse tekkimisel teatab Nordea müügisoovist Emitendile, näidates ära müüdavate Võlakirjade koguse, väärtuspäeva ja ostuhinna ning kirjeldades müügiõiguse alust (edaspidi „Müügiteade“). Ostuhinna suuruseks on müüdavate Võlakirjade nimiväärtuste summa ning nendelt kogunenud intress. Väärtuspäev on vähemalt viis (5) Pangapäeva, arvates Nordea Müügiteate Emitendile esitamisest. Müügiteate saamisel kohustub Emitent esitama Registrile Müügiteatele vastava väärtpaberite vastuvõtukorralduse. Registrile esitatav korraldus on ülekanne makse vastu, v.a juhul kui Arvelduskontol on piisavalt vahendeid ostuhinna tasumiseks. Viimasel juhul on Nordeal õigus Arvelduskontot vastava summa osas debiteerida.

 

5.                  JUURDEMAKSED

5.1.            Emitent on teadlik, et Nordea märgib Võlakirjad rahaliste vahendite eest, mille Nordea on kaasanud rahvusvahelistelt finantsturgudelt ning mida ta refinantseerib aeg-ajalt.

5.2.            Nordea kohustub enne iga Intressiperioodi algust tegema kindlaks, millist intressi peab Nordea vastava Intressiperioodi eest maksma rahalistelt vahenditelt, mis ta on kaasanud Võlakirjade eest tasumiseks (st summalt, mis vastab nende Võlakirjade nimiväärtuste summale, mille omanik Nordea vastava Intressiperioodi alguses on) (edaspidi „Finantseerimisintress“).

5.3.            Juhul, kui punktis 5.2 viidatud Finantseerimisintress on suurem, kui vastava Intressiperioodi eest Nordea omandis olevatelt Võlakirjadelt makstava intressi osa, mis on arvestatud ainult baasintressimäära alusel (st ilma intressimarginaalita) (edaspidi „Baasintress“), siis kohustub Emitent Nordeale vastava Intressiperioodi eest intressi maksmisega samaaegselt maksma Finantseerimisintressi ja Baasintressi vahe ning Nordeal on õigus see summa ilma Emitendi täiendava korralduseta debiteerida Arvelduskontolt. Juhul, kui maksepäeval ei ole Arvelduskontol piisavalt raha eelnimetatud debiteerimise teostamiseks, on Nordeal õigus omal valikul debiteerida puudujääv summa Emitendi täiendava korralduseta tema muudelt Nordeas avatud pangakontodelt, teostades vajadusel konverteerimise lähtudes sel hetkel Nordea tüüptingimustega kehtestatud vastavate valuutade vahetuskursist.

5.4.            Nordea kohustub tegema mõistlikke jõupingutusi selleks, et Finantseerimisintress oleks võimalikult madal.

5.5.            Nordeal on õigus punktis 5.3 nimetatud õigust kasutada, kui on täidetud järgmised tingimused:

5.5.1.      ta teatab Emitendile Baasintressist kõrgemast Finantseerimisintressist vähemalt viieteistkümne (15) Pangapäeva jooksul pärast vastava Intressiperioodi algust, näidates ära Intressiperioodi Finantseerimisintressi; ja

5.5.2.      vastava Intressiperioodi alguses ja lõpus kuulub Nordeale üle 50% Võlakirjadest.

5.6.            Punktis 5.5 viidatud teate saamisel on Emitendil õigus nõuda, et Nordea müüks Emitendile kõik või mõned Nordeale kuuluvad Võlakirjad.

5.7.            Punktis 5.5 kirjeldatud ostuõiguse tekkimisel teatab Emitent ostusoovist Nordeale, näidates ära ostetavate Võlakirjade koguse, väärtuspäeva ja ostuhinna (edaspidi „Ostuteade“). Ostuhinna suuruseks on müüdavate Võlakirjade nimiväärtuste summa ning nendelt kogunenud intress. Väärtuspäev on vähemalt viis (5) Pangapäeva, arvates Emitendi Ostuteate Nordeale esitamisest. Ostuteate saamisel kohustub Nordea esitama Registrile Ostuteatele vastava väärtpaberite ülekandekorralduse. Registrile esitatav korraldus on ülekanne makse vastu, v.a juhul kui Arvelduskontol on piisavalt vahendeid ostuhinna tasumiseks. Viimasel juhul on Nordeal õigus Arvelduskontot vastava summa osas debiteerida.

 

6.                  RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

6.1.            Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 

7.                  LEPINGU LÕPETAMINE

7.1.            Leping lõpeb automaatselt 31. märtsil 2009. a kui selleks ajaks ei ole saabunud Väärtuspäev.

 

8.                  TEATED

8.1.            Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo, muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õiguseid ega kohustusi võivad olla kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.2.            Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud kontaktandmetele:

8.2.1.      Emitent:

Kellele: Silver Tamm

Aadress: Tallinna linn, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199

Faks: 372 6404 183

E-mail: Silver.Tamm@tallinlv.ee

8.2.2.      Nordea:

Kellele: Merle Voronov

Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Hobujaama 4, Tallinn 15068

Faks: 372 6283 219

E-mail: Merle.Voronov@nordea.com

 

9.                  KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1.            Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

9.2.            Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

10.              MUUD SÄTTED

10.1.        Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu, kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema kehtiva ja rakendatava sättega.

10.2.        Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.

 

POOLTE ALLKIRJAD:

 

 

Tallinna linn:

 

 

 

_____________________________________________________

/esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/

 

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal:

 

 

 

_____________________________________________________

/esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/

 

 

VÕLAKIRJADE TINGIMUSED

 

Käesolevas dokumendis on sätestatud Tallinna linna (edaspidi „Emitent“) poolt emiteeritavate Võlakirjade (nagu defineeritud allpool) tingimused (edaspidi “Tingimused“). Tingimused on kinnitatud Tallinna linnavalitsuse   veebruari 2009. a korraldusega nr

 

Käesolevad Tingimused sätestavad Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused  Võlakirjade omanike (edaspidi „Investorid“ ja iga Võlakirja omanik eraldi „Investor“) ees.

 

1.                  VÕLAKIRJAD

1.1.            Emitent laseb välja 31 400 (kolmkümmend üks tuhat nelisada) tagamata võlakirja nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) eurot (edaspidi koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“).

1.2.            Võlakirjad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi “Register“).

1.3.            Võlakirjad lunastatakse Tingimustes sätestatud tingimustel ja korras. Võlakirjade lõplik lunastamispäev on päev kolme (3) aasta pärast, arvates Väärtuspäevast (edaspidi “Lunastamispäev“).

1.4.            Võlakirjad annavad Investoritele Tingimustes nimetatud õigused alates väärtuspäevast (edaspidi „Väärtuspäev“). Väärtuspäev on päev, mil Võlakirjad registreeritakse Registris.

1.5.            Võlakirju ei noteerita ega pakuta ühelgi viisil avalikult.

 

2.                  AGENT

2.1.            Emitent ja Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (registrikood: 10221469; aadress: Hobujaama 4, Tallinn 15068; edaspidi „Agent“) on Väärtuspäeval või varasemal kuupäeval  sõlminud võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi lepingu (edaspidi „Makse- ja arvestusagendi leping“), mille kohaselt Agent täidab Makse- ja arvestusagendi lepingus ja Tingimustes nimetatud ülesandeid.

2.2.            Makse- ja arvestusagendi leping on tutvumiseks Investoritele kättesaadav Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali peakontoris Hobujaama 4, Tallinn. Iga Investor on kohustatud enne Võlakirjade omandamist tutvuma Makse- ja arvestusagendi lepingu tingimustega. Investorite suhtes kohaldatavad Makse- ja arvestusagendi lepingu tingimused loetakse Investoritele teatavaks tehtuks ning Investorite poolt aktsepteerituks.

2.3.            Makse- ja arvestusagendi lepingu lõppemisel sõlmib Emitent mõne Eesti krediidiasutuse või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaaliga või Registri pidajaga Makse- ja arvestusagendi lepinguga sarnastel tingimustel uue lepingu, mille alusel hakkab vastav isik tegutsema Agendina Tingimuste tähenduses ning täitma Makse- ja arvestusagendi lepingus kirjeldatud Agendi ülesandeid.

2.4.            Emitent teavitab punktis 2.3 viidatud asjaoludest (uue lepingu sõlmimine) Investoreid ning teatab uue Agendi kontaktandmed. 

 

3.                  VÕLAKIRJADE STAATUS

3.1.            Iga Võlakiri esindab Emitendi tagamata võlakohustust Investori ees. Võlakirjast tulenevad Emitendi võlakohustused on pari passu võrdsed Emitendi kõigi teiste tagamata ja allutamata võlakohustustega.

3.2.            Kõigist Võlakirjadest tulenevad Emitendi kohustused on omavahel võrdväärsed.

 

4.                  INTRESS

4.1.            Emitent maksab Võlakirjadele intressi, mida arvestatakse Võlakirja nimiväärtuselt 360-päevase aasta alusel.

4.2.            Intressi arvestatakse ja makstakse iga päeva eest alates Väärtuspäevast (kaasa arvatud) kuni Lunastamispäevani (välja arvatud).

4.3.            Võlakirjadele makstava intressi aastane määr koosneb:

4.3.1.      baasintressimäärast, milleks on EURIBOR vastavale intressiperioodile; ja

4.3.2.      intressimarginaalist 3% (kolm protsenti) aastas.

4.4.            Punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär fikseeritakse igaks intressperioodiks seisuga 2 (kaks) TARGET Päeva enne vastava intressiperioodi esimest päeva. „TARGET Päev“ käesoleva punkti tähenduses on päev, millal Euroopa Keskpanga maksete süsteem (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer system) on euro makseteks avatud.

4.5.            EURIBOR“ punkti 4.3.1 tähenduses on Euroopa pankadevahelisel rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Liidu Pangaliit (Banking Federation of the European Union) ja Finantsturgude Liit (Financial Market Association) ning mida noteeritakse vastavalt kehtivale rahvusvahelisele praktikale.

4.6.            Punktis 4.3 viidatud intressi määr leitakse igaks Intressiperioodiks. „Intressiperiood“ on ajavahemik, mille jooksul on punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäär muutumatu. Iga Intressiperioodi kestus on kolm (3) kuud (v.a viimane Intressiperiood, mis võib ennetähtaegse lunastamise korral olla lühem). Esimene Intressiperiood algab Väärtuspäeval. Iga järgnev Intressiperiood algab vahetult pärast eelmise Intressiperioodi lõppemist. Viimane Intressiperiood lõpeb Lunastamispäevale vahetult eelneval päeval.

4.7.            Emitent maksab igalt Võlakirjalt intressi alates Väärtuspäevast. Intress Intressiperioodi eest kuulub maksmisele järgmise Intressiperioodi esimesel päeval või kui see ei ole Pangapäev, siis vahetult järgmisel Pangapäeval (edaspidi „Intressimaksepäev“). Viimase Intressiperioodi intress kuulub maksmisele samaaegselt Võlakirjade lunastusmaksega. „Pangapäev“ on päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti rahvuspüha ega riigipüha.

4.8.            Baasintressimäära määrab kindlaks Agent käesolevates Tingimustes ja Makse- ja arvestusagendi lepinguga ettenähtud korras. Agent teavitab kõiki Investoreid järgmise Intressiperioodi intressimäärast, järgmise intressimakse suurusest ning järgmisest Intressimaksepäevast.

 

5.                  INTRESSIMARGINAALI MUUTMINE

5.1.            Juhul, kui reitinguagentuurilt Moody’s Investor Services Inc. poolt Tallinna linnale antud krediidireiting on madalam kui Baa1, siis on Investoritel, kellele kuulub üle 50% kõigist Võlakirjadest (edaspidi „Enamusinvestorid“), õigus võtta vastu otsus punktis 4.3.2 viidatud intressimarginaali suurendamiseks 4%-le (neljale protsendile) aastas. Juhul, kui Moody’s Investor Services Inc. ei avalda Tallinna linna krediidireitingut, siis on Enamusinvestoritel õigus võtta vastu otsus punktis 4.3.2 viidatud intressimarginaali suurendamiseks 4%-le, kui Enamusinvestorite poolt aktsepteeritava reitinguagentuuri poolt Tallinna linnale antud krediidireiting on madalam hinnangust, mis vastab Moody’s Investor Services Inc. poolt hinnangule Baa1.    

5.2.            Kui Lepingu punkti 5.1 kohaselt Tallinna linnale antud krediidireiting on madalam nimetatud punktis toodud krediidireitingust, siis teavitab Agent sellest Investoreid viie (5) Pangapäeva jooksul alates ajast, mil Agent sai teada krediidireitingust, mis annab Enamusinvestoritele õiguse otsustada intressimarginaali suurendamine 4%-le. Teade saadetakse Investoritele, kellele Registri andmetel kuuluvad Võlakirjad eelmisel päeval kell 23.59 enne päeva, mil Agent teated postitab.

5.3.            Kui Investor soovib intressimarginaali suurendamist, esitab ta Agendile Agendi poolt määratud tähtajaks sellekohase teate (edaspidi „Intressimarginaali suurendamise teade“).

5.4.            Intressimarginaali suurendamise teates peab olema näidatud:

5.4.1.      Investori nimi;

5.4.2.      mitu Võlakirja Investorile kuulub (Registri andmetel);

5.4.3.      sooviavaldus intressimarginaali suurendamiseks punktis 5.1 näidatud suuruseni.

5.5.            Kui Investor võõrandab talle kuuluva Võlakirja pärast Intressimarginaali suurendamise teate esitamist, kuid enne punktis 5.6 nimetatud otsuse vastuvõtmist, siis loetakse, et võõrandatud Võlakirja alusel ei ole Intressimarginaali suurendamise teadet esitatud.

5.6.            Punktis 5.1 nimetatud Investorite otsus intressimarginaali suurendamise kohta loetakse vastuvõetuks, kui Agendile on esitatud Intressimarginaali suurendamise teated üle 50% Võlakirjade alusel.

5.7.            Punktis 5.6 viidatud otsuse vastuvõtmise korral muutub intressimarginaal alates otsuse vastuvõtmise päevale järgnevast Pangapäevast.

5.8.            Kui intressimarginaali on muudetud vastavalt punktile 5.1 ning seejärel reitinguagentuurilt Moody’s Investor Services Inc. poolt Tallinna linnale antud krediidireiting tõuseb vähemalt reitinguni A3(stabiilne) või Agendi poolt aktsepteeritava reitinguagentuuri poolt antavale reitingule, mis vastab vähemalt  reitinguagentuuri Moody’s Investor Services Inc. poolt antavale reitingule A3(stabiilne), siis on Emitendil õigus esitada Agendile taotlus intressimarginaal vähendamiseks punktis 4.3.2 nimetatud suuruseni. Käesolevas punktis nimetatud juhul väheneb intressimarginaal alates Pangapäevast, mis järgneb Pangapäevale, mil Agent on Emitendilt kätte saanud vastavasisulise taotluse.

 

6.                  VÕLAKIRJADE LUNASTAMINE

6.1.            Välja arvatud punktis 7 sätestatud juhul, lunastab Emitent Võlakirjad Lunastamispäeval, tehes Investoritele lunastusmaksed. Iga Võlakirja eest tehtav lunastusmakse on võrdne Võlakirja nimiväärtusega.

6.2.            Võlakirjade lunastamisel lõppevad Tingimustest tulenevad Investorite õigused ning Emitendil on õigus taotleda Võlakirjade kustutamist Registrist.

 

7.                  VÕLAKIRJADE ENNETÄHTAEGNE LUNASTAMINE

7.1.            Investoril on õigus nõuda talle kuuluvate Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist, kui Emitent ei täida tähtaegselt Investorile kuuluvast Võlakirjast tulenevat rahalist kohustust ning sellist rikkumist ei ole kõrvaldatud seitsme (7) Pangapäeva jooksul alates vastava teate esitamisest Agendile.

7.2.            Enamusinvestoritel on õigus nõuda kõigi Võlakirjade ennetähtaegset lunastamist, kui Emitent ei täida mõnda järgmistest kohustustest ning sellist rikkumist ei ole kõrvaldatud viieteistkümne (15) Pangapäeva jooksul alates vastava nõudmise saamisest Agendilt:

7.2.1.      esitada Enamusinvestorite kirjalikul nõudmisel viie (5) Pangapäeva jooksul mõistlikult üksikasjalikku teavet Emitendi finantsseisundi kohta ning olukordade kohta, mis võivad kahjustada Emitendi võimet täita Võlakirjadest tulenevaid kohustusi;

7.2.2.      ilma Enamusinvestorite kirjaliku nõusolekuta mitte pantida ega muul viisil tagatiseks anda oma vara.

7.3.            Punkti 7.2 alusel lunastamisnõude tekkimisest teavitab Agent viivitamatult kõiki Investoreid.

7.4.            Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab Investor esitama Agendile Tingimuste lisas nr 1 olevas vormis taotluse (edaspidi „Ennetähtaegse lunastamise teade“).

7.5.            Ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud:

7.5.1.      Investori pangakonto, millele ta soovib lunastusmakse tegemist;

7.5.2.      Ennetähtaegne Lunastamispäev, mis ei tohi olla varasem, kui esimene Pangapäev alates Ennetähtaegse lunastamise teate esitamisest.

7.6.            Emitent võib kõik Võlakirjad igal ajal ennetähtaegselt lunastada, teatades sellest Agendi vahendusel Investoritele vähemalt kolm (3) kuud ette. Emitendi ennetähtaegse lunastamise teates peab olema näidatud ennetähtaegne Lunastamispäev. 

7.7.            Ennetähtaegne lunastamine toimub väärtpaberiülekandega makse vastu, kusjuures Võlakirjad tuleb kanda Emitendi väärtpaberikontole 99100154922 . Investor on kohustatud andma enda kontopidajale vajalikud korraldused ennetähtaegseks lunastamiseks (korralduse kanda ennetähtaegselt lunastatavad Võlakirjad Ennetähtaegsel Lunastamispäeval makse vastu Emitendi väärtpaberikontole).

7.8.            Miski käesolevates Tingimustes ei piira Emitendi õigust üksikutelt Investoritelt Võlakirju osta.

 

8.                  MAKSED

8.1.            Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, teostatakse Võlakirjade lunastusmakse ja intressimaksed isikutele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikud vastava makse tegemise päevale eelneval Pangapäeval kell 23.59.

8.2.            Tingimustes nimetatud maksed tehakse Registris registreeritud Investori pangakontole või muule Eesti krediidiasutuses või välismaise krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud pangakontole, millest makse saamiseks õigustatud Investor on Agenti teavitanud vähemalt viis (5) Pangapäeva enne vastava makse tegemise tähtpäeva.

8.3.            Võlakirja omandamisel annab Investor Emitendile ja Agendile tagasivõtmatu volituse tutvuda ja saada Registrilt väljavõte Investori väärtpaberikontoga seotud pangakonto rekvisiitide kohta.   

8.4.            Kõik Emitendi poolt seoses Võlakirjadega tehtavad maksed tehakse eurodes.

8.5.            Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev, tehakse makse vastavale päevale järgneval esimesel Pangapäeval.

8.6.            Emitent teostab Tingimustes nimetatud maksed Agendi kaudu.

8.7.            Tingimustes nimetatud maksed loetakse tehtuks päeval, mil Agent on andnud maksekorralduse enda pangakonto debiteerimiseks ning selle alusel krediteeritakse Investori pangakontot (olenemata ajast, mil Investori kontopank krediteerib vastava makse alusel Investori pangakontot).

 

9.                  TEATED JA TAOTLUSED

9.1.            Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad Intressimarginaali suurendamise teade ja Ennetähtaegse lunastamise teade peavad olema kirjalikud ja Investori poolt allkirjastatud.

9.2.            Muud Investori poolt Emitendile või Agendile esitatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saadetud e-postiga või faksi teel). Emitendile esitatav teade tuleb saata koopiana ka Agendile ja vastupidi.

9.3.            Investorite poolt Emitendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid tuleb esitada aadressil:

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7

Tallinn 15199

tel.:       372 6404 204

faks:     372 6404 183

e-post: Silver.Tamm@tallinnlv.ee

kontaktisik: Silver Tamm .

9.4.            Investorite poolt Agendile saadetavad teated, nõuded ja muud dokumendid tuleb esitada aadressil:

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Hobujaama 4, Tallinn 15068

tel.:       372 6283 226

faks:     372 6283 219

e-post: Merle.Voronov@nordea.com

kontaktisik:       Merle Voronov.

9.5.            Emitent esitab teateid ja/või tahteavaldusi Investoritele kas isiklikult või Agendi vahendusel. Investoritele edastatakse teated kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nende Registrist nähtuvatele aadressidele või muudele aadressidele, mille Investor on eelnevalt kirjalikult Emitendile või Agendile avaldanud. 

 

10.              LÕPPSÄTTED

10.1.        Võlakirjadele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

10.2.        Võlakirjadega seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10.3.        Juhul, kui mõni Tingimuste säte tunnistatakse vastavat pädevust omava asutuse või institutsiooni poolt kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta ega muuda see ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega kohaldatavust.

10.4.        Tingimusi võib muuta ainult Emitendi ja kõigi Investorite kirjalikul kokkuleppel.

 

 

Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise taotluse vorm (lisa nr 1)

 

 

Tallinna linna (“Emitent“) võlakirjad lunastustähtajaga _____ (“Võlakirjad“)

 

 

Silver Tamm

Tallinna linn

Vabaduse väljak 7

Tallinn 15199

 

 

 

________________ (taotluse esitamise kuupäev)

 

 

 

1.                  Käesolevaga teatab __________________ (Investori nimi) (“Investor“), et aset on leidnud Võlakirjade tingimuste punktis [7.1][7.2.__ (täpne alus)] kirjeldatud Võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aluseks olev sündmus, mis seisneb alljärgnevas: _____________________________________________________________ (sündmuse kirjeldus).

 

2.                  Seoses ülaltooduga taotleb Investor tema omanduses olevate ja tema väärtpaberikontol nr. _____________ asuvate ____  (________________________) (arv numbrite ja sõnadega) Võlakirja ennetähtaegset lunastamist Võlakirjade tingimustes ettenähtud korras.

 

 

 

 

__________________

(allkiri)

 

__________________

(nimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari  2009

korralduse nr 255-k

LISA 2

 

VÕLAKIRJAEMISSIOONI MAKSE- JA ARVESTUSAGENDI LEPING

 

Käesolev võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi leping (edaspidi „Leping“) on sõlmitud veebruaril 2009. aastal Tallinnas järgmiste isikute vahel:

(1)       Tallinna linn (edaspidi „Emitent“); ning

(2)       Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (edaspidi „Nordea“), registrikood: 10221469, aadress: Hobujaama 4 Tallinn 15068, mida esindavad Merle Voronov ja Renno Mägi;

keda edaspidi nimetatakse ühiselt ka „Pooled“ ja kumbagi eraldi „Pool“.

 

VÕTTES ARVESSE, ET:

(A)  Tallinna linn kavatseb välja lasta 31 400 (kolmkümmend üks tuhat nelisada) võlakirja nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) eurot (edaspidi koos “Võlakirjad“ ja eraldi “Võlakiri“);

(B)  Lepingu alusel Nordea teostab Võlakirjade makse- ja arvestusagendi ülesandeid;

(C)  Võlakirjad lastakse välja vastavalt Võlakirjade tingimustele (edaspidi „Tingimused“), mis on Lepingu Lisaks nr 1;

(D)  Nordea on Tingimustes viidatud Agent;

(E)   Välja arvatud, kui Lepingus on sätestatud teisiti, omavad Tingimustes defineeritud mõisted Lepingus sama tähendust kui Tingimustes;

 

on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

 

 

1.          ARVESTUSAGENDI ÜLESANDED

1.1.            Nordea määrab esimesel võimalusel Tingimuste kohaselt kindlaks Tingimuste punktis 4.3.1 viidatud baasintressimäära ning intressiperioodil igale Võlakirjale makstava intressi suuruse ja järgmise Intressimaksepäeva ning teavitab sellest viivitamatult Emitenti ning Investoreid.

1.2.            Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt määratud baasintressimäära ning Võlakirjadele makstava intressi suuruse vastavust Tingimustes sätestatule.

1.3.            Nordea kohustub viivitamatult teavitama Emitenti probleemidest baasintressimäära kindlaksmääramisel.

 

2.          MAKSETE TEOSTAMINE

2.1.            Nordea kohustub Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel Lunastamispäeval (edaspidi „Maksepäev“):

2.1.1.      esitama Emitendile nimekirja Investoritest, kellele vastaval Maksepäeval makstakse intressi ja/või lunastusmakse vastavalt Tingimustele, tuues välja iga Investori nime, talle kuuluvate Võlakirjade arvu ja maksmisele kuuluva intressi ja/või lunastusmakse suuruse;

2.1.2.      kandma ilma Emitendi täiendava korralduseta maksmisele kuuluvad summad Nordeas avatud Emitendi arvelduskontolt nr 17000395135 (edaspidi „Arvelduskonto“) Investorite pangakontodele. Lepingu kehtivusajal loetakse sellega täidetuks Tingimuste punktis 8.7 nimetatud maksekorralduse andmine.

2.2.            Juhul kui makse tegemise tähtpäev satub päevale, mis ei ole Pangapäev, täidab Nordea punktis 2.1 nimetatud ülesandeid vastavale päevale järgneval esimesel Pangapäeval.

2.3.            Emitent ei ole kohustatud kontrollima Nordea poolt tehtavate intressi- ega lunastusmaksete vastavust Tingimustes sätestatule.

2.4.            Emitent on kohustatud tagama, et Arvelduskontol oleks igal Intressimaksepäeval, Lunastamispäeval ja Ennetähtaegsel Lunastamispäeval hiljemalt kell 11.00 (Eesti aja järgi) piisavalt raha Investoritele maksete tegemiseks vastavalt Tingimustele.

2.5.            Juhul, kui Maksepäeval ei ole Arvelduskontol piisavalt raha Tingimustest tulenevate maksete tegemiseks, on Nordeal õigus omal valikul debiteerida puudujääv summa Emitendi täiendava korralduseta tema muudelt Nordeas avatud pangakontodelt, teostades vajadusel konverteerimise lähtudes sel hetkel Nordea tüüptingimustega kehtestatud vastavate valuutade vahetuskursist.

2.6.            Nordea ega tema juhatajad ega töötajad ei vastuta Emitendi ees juhul, kui Nordea kohustused jäävad täitmata põhjusel, et Arvelduskontol ega Emitendi muudel Nordeas avatud pangakontodel ei ole piisavalt raha Tingimustest tulenevate maksete tegemiseks.

 

3.          TEABE EDASTAMINE JA MUUD ÜLESANDED

3.1.            Nordea kohustub:

3.1.1.      viivitamatult edastama Emitendile kõik Investorite poolt esitatud tahteavaldused ja muud teated (sh, kuid mitte ainult, Intressimarginaali suurendamise teated, Ennetähtaegse lunastamise teated ja Tingimuste punktis 7.2.1 nimetatud teabenõuded) ning edastama Investoritele kõik Emitendi poolt Investoritele edastamiseks esitatud tahteavaldused ja muud teated;

3.1.2.      Lepingu lõppemiseni säilitama kõik Investorite poolt esitatud tahteavaldused ja muud teated ning Lepingu lõppemisel need Emitendile üle andma;

3.1.3.      abistama Investoreid Tingimustes ettenähtud otsuste vastuvõtmisel, sh vajadusel Investorite koosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel. Investorite koosoleku ettevalmistamisele ja läbiviimisele rakendatakse äriseadustikuga ettenähtud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku sätteid; 

3.1.4.      võimaldama Investoritel Pangapäevadel kl 9-17.00 oma peakontoris Hobujaama 4, Tallinn, või muus asukohas, millest on Investoreid Tingimustes ettenähtud korras eelnevalt teavitatud, Lepingu ja Tingimustega tutvuda;

3.1.5.      täitma muid Tingimustes Agendi kohustustena kirjeldatud ülesandeid.

 

4.          EMITENDI KOHUSTUSED

4.1.            Emitent kohustub:

4.1.1.      tasuma kõik mõistlikud kulud, mis on seotud Lepingu täitmisega, sh Lepingu punktis 2 viidatud maksete teostamisega seotud kulud (st tavapärased teenustasud);

4.1.2.      esitama viivituseta kõik Nordea poolt nõutavad dokumendid ning andmed, mida Nordea vajab oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

4.1.3.      informeerima Nordeat kirjalikult igast olukorrast, mis võib kahjustada Emitendi võimet täita Lepingust või Võlakirjadest tulenevaid kohustusi ettenähtud ulatuses ja tähtpäevaks;

4.1.4.      esitama Nordeale Lepingu täitmiseks vajalikku mõistliku detailsusega infot oma finantsseisu kohta viie (5) Pangapäeva jooksul Nordea vastava kirjaliku nõude saamisest.

 

5.          RIKKUMISED JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

5.1.            Kui üks Pooltest rikub Lepingut, on teisel Poolel õigus kasutada kehtivates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 

6.          LEPINGU LÕPETAMINE

6.1.            Leping lõpeb automaatselt kõigi Võlakirjade lunastamisel ning Registrist kustutamisel.

 

7.          TEATED

7.1.            Kõik Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis, välja arvatud kui Lepingus on sätestatud teisti. Informatiivsed teated, mis ei loo, muuda ega lõpeta Lepingust tulenevaid Poolte õiguseid ega kohustusi võivad olla kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

7.2.            Teated edastatakse teisele Poolele alljärgnevatele kontaktandmetele või muudele Poole poolt teisele Poolele vastava teate saatmisele eelnevalt teatatud kontaktandmetele:

7.2.1.      Emitent:

Kellele: Silver Tamm

Aadress: Tallinna linn, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199

Faks: 372 6404 183

E-mail: Silver.Tamm@tallinnlv.ee

7.2.2.      Nordea:

Kellele: Merle Voronov

Aadress: Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Hobujaama 4, Tallinn 15068

Faks: 372 6283 219

E-mail: Merle.Voronov@nordea.com

 

8.          KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

8.1.            Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

8.2.            Lepinguga seonduvad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

 

9.          MUUD SÄTTED

9.1.            Lepingust ei tulene mis tahes õigusi Investoritele, vaid ainult Nordeale kui Agendile.

9.2.            Juhul, kui Leping on vastuolus õigusaktides sätestatuga või kui kohus leiab, et Lepingu mistahes säte on selge tähenduseta, tühine või rakendamatu, kohustuvad Pooled taolise sätte asendama mõttelt ja sisult kõige lähedasema kehtiva ja rakendatava sättega.

9.3.            Leping on sõlmitud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks.

 

POOLTE ALLKIRJAD:

 

 

Tallinna linn:

 

_____________________________________________________

/esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/

 

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal:

 

_____________________________________________________

/esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri, allkirjastamise kuupäev/

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt emiteeritakse Tallinna linna nimel ujuva intressimääraga võlakirjad mahus 31 400 000 eurot eesmärgiga finantseerida linna arengukavas ettenähtud investeeringuid ning antakse  finantsdirektorile Katrin Kendrale volitus allkirjastada Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ning Tallinna linna vaheline märkimisleping, võlakirjaemissiooni makse- ja arvestusagendi leping ning muud võlakirjaemisiooniga seotud dokumendid.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 „Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ § 3 punktile 5 on linnavalitsusel lubatud võtta eelarvelaenu summas 600 000 000 krooni tähtajaga kuni 20 aastat.

Finantsteenistus saatis 2009. aasta eelarvelaenu pakkumiste kutsed kokku 19 pangale, sealhulgas 9 kohalikul turul tegutsevale pangale või filiaalile ning 10 välispangale. Pankadelt küsiti finantseerimise pakkumisi järgmistel tingimustel:

1)     maht 600 miljonit krooni või selle ekvivalent eurodes;

2)     tähtaeg mitte lühem kui 3 aastat;

3)     tagasimaksed lineaarselt amortiseeruva maksegraafiku alusel või ainumaksena tähtpäeval (bullet);

4)     üks aasta põhiosa maksepuhkust amortiseeruva maksegraafiku korral;

5)     intress ujuv, intressibaasiks 3-kuu Euribor;

6)     intressiarvestuse baasiks soovitavalt tegelik/360.

Oodatud olid ka pakkumised finantseerimise täismahust väiksematele summadele.

Pakkumised saadi kokku 5 pangalt. Täpsem ülevaade saadud pakkumistest on lisatud seletuskirjale (vt. lisa 1). Ainukesena tegi küsitud finantseerimise täismahus pakkumise Gild Bankers koos Credit Suisse’ga, kuid finantseerimise kogukulu on antud pakkumise puhul saadud pakkumistest kõige kõrgem. Seetõttu tuleb linnal soovitud täismahu saamiseks finantseerimise lepingud sõlmida kahe parima pakkujaga.

Saadud finantseerimise pakkumisi hindas Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjon 18. veebruaril 2009 toimunud koosolekul ning tunnistas parimateks pakkumisteks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ja Swedbank’i poolt tehtud võlakirjapakkumised, mis kokku võimaldavad linnal võlakirju emiteerida mahus 37,8 miljonit eurot ehk 591,4 miljonit krooni. Koosoleku protokolli väljavõte on lisatud seletuskirjale (vt. lisa 2).

Kuna ainukese siduva pakkumise esitas määratud tähtajaks linnale Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, sõlmitakse käeoleva linnavalitsuse korralduse alusel esmajärjekorras leping kogu kavandatud võlakirjadest esimese osa emiteerimiseks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaaliga.

Võlakirjaemissiooni tingimused on järgmised:

Maht

EUR 31 400 000

Tähtaeg

3 aastat

Intress

3- kuu Euribor 3,0%

Korraldustasu

0,1% summast ehk 31 400 eurot

Kogukulu p.a.

3- kuu Euribor 3,046%

Maksegraafik

ainumaksena tähtpäeval

 

 

Olulisemaks lisatingimuseks on panga õigus tõsta intressimarginaali 1% võrra, kui linna krediidireiting peaks langema rohkem kui kahe astme võrra.

Võlakirjad emiteeritakse Eesti seaduste alusel ning registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

 

 

Viidatud õigusaktid:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Tallinna põhimäärus

Tallinna linna 2009. aasta eelarve

Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord

 

 

 

 

 

 

Katrin Kendra

Finantsdirektor

 

 

Text Box: Koostaja: Silver Tamm, 6 404 204, linnakassa juhataja 18.02.2009


Tallinna Linnavalitsuse korralduse

“Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale“

seletuskirja

LISA 1

 

Linna finantseerimise pakkumised

 

 

 

 

Nordea

Swedbank

Swedbank

SEB

Unicredit

LHV

Gild/Credit Suisse

valuuta

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

summa

31 400 000

6 400 000

6 390 000

19 173 495

15 000 000

6 000 000

38 000 000

summa EEK

491 303 240

100 138 240

99 981 774

300 000 007

234 699 000

93 879 600

594 570 800

laen/võlakiri

võlakiri

võlakiri

laen

laen

laen

võlakiri

võlakiri

pakkumine (kindel/indikatiivne)

siduv

indikatiivne

indikatiivne

indikatiivne

indikatiivne

indikatiivne

indikatiivne

märkimine tagatud

jah

jah

 

 

 

ei

jah

intress (baas marginaal)  (%)

4,9970

4,0120

4,0120

5,1970

7,2620

9,4120

9,9970

marginaal (%)

3,0000

2,1000

2,1000

3,2000

5,3500

7,5000

8,0000

baas

6-kuu Euribor

3-kuu Euribor

3-kuu Euribor

6-kuu Euribor

3-kuu Euribor

3-kuu Euribor

6-kuu Euribor

intressimaksed

2 korda aastas

4 korda aastas

4 korda aastas

2 korda aastas

12 korda aastas

2 korda aastas

2 korda aastas

põhiosamaksed

ei ole

4 korda aastas

4 korda aastas

2 korda aastas

2 korda aastas

ei ole

2 korda aastas

agenditasu

 

19 200,00

 

 

 

 

 

korraldustasu

31 400,00

19 200,00

1 278,23

9 586,75

15 000,00

30 000,00

1 520 000,00

juriidilised kulud

4 000,00

1 000,00

 

 

 

 

5 000,00

Hoolduskulud Väärtpaberite Keskregistris

7 669,40

7 669,40

 

 

 

 

 

Registreerimine Finantsinspektsioonis

600,00

600,00

 

 

 

 

600,00

tasud kokku (EUR)

43 669,40

47 669,40

1 278,23

9 586,75

15 000,00

30 000,00

1 525 600,00

tasud kokku (EEK)

683 277,60

745 864,00

20 000,00

150 000,00

234 699,00

469 398,00

23 870 452,96

tasud kokku laenu eluaea baasil (%)

0,046

0,372

0,010

0,017

0,050

0,167

0,892

esmaslevitamine

kinnine emissioon

kinnine emissioon

 

 

 

kinnine emissioon

kinnine emissioon

ennetähtaegase lunastamise võimalus

jah

jah

jah

 

jah

ei ole teada

ei ole

noteeritud

ei

ei

 

 

 

ei

jah

register

EVK

EVK

 

 

 

EVK

Luxembourg

seadus

Eesti

Eesti

Eesti

Eesti

Eesti

Eesti

Inglise

dokumentatsioon

võlakiri

võlakiri

laen

laen

laen

võlakiri

võlakiri

finantseerimise tähtaeg

3 aastat

3 aastat

3 aastat

5 aastat

3 aastat

3 aastat

7 aastat

Marginaal kulud (%)

3,046

2,472

2,110

3,217

5,400

7,667

8,892

 

Katrin Kendra

Finantsdirektor


Tallinna Linnavalitsuse korralduse

“Võlakirjade emiteerimine ja volituse andmine Katrin Kendrale“

seletuskirja

LISA 2

 

 

 

 

 

VÄLJAVÕTE

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse finantsriskide juhtimise komisjoni

koosoleku protokoll

 

 

 

Tallinn                                                                                                    18. veebruar 2009  nr 1

 

 

 

 

Koosolekust võtsid osa 4 komisjoni liiget: Kaia Jäppinen, Taavi Aas, Katrin Kendra ja Erkki-Alo Kirde. Komisjon oli otsustusvõimeline, kohalolijate hääletamistulemustega tehti päevakorrapunktide osas otsused.

 

 

Päevakorrapunkt 1

 

 

1. Linna eelarvelaenu parima pakkuja valimine

 

.......................................................

 

O t s u s t a t i:

 

  1. Valida parimaks eelarvelaenu pakkumiseks Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali ning Swedbank’i poolt tehtud võlakirjapakkumised.
  2. Finantsteenistusel valmistada ette linnavalitsuse korralduse eelnõu siduva pakkumise teinud Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaaliga võlakirjade emiteerimiseks vajalike lepingute sõlmimiseks.
  3. Finantsteenistusel asuda lepinguläbirääkimistesse Swedbank’iga ning pärast pangalt siduva pakkumise saamist valmistada ette linnavalitsuse korralduse eelnõu võlakirjade emiteerimiseks vajalike lepingute sõlmimiseks.

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE

 

 

Silver Tamm

Finantsriskide juhtimise

komisjoni sekretär

18. veebruar 2009

 

 

Katrin Kendra

Finantsdirektor