Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

Tallinna Linnavalitsus 18.03.2009 korraldus number 397

Redaktsiooni kehtivus 18.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. märts 2009 nr 397-k

 

 

Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 1, 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusega nr 237 „Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks“, Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldusega nr 257-k „Linnavaraameti juhataja ametisse nimetamine“, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja - munitsipaalmaade osakonna juhataja Alo Brandt Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 1. aprillist 2009.

2. Alo Brandtil anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle Tallinna Linnavaraameti juhataja ametikohale nimetatud Einike Urile ning esitada akt 31. märtsiks 2009 kinnitamiseks linnapeale.

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Alo Brandtile, Einike Urile ja Tallinna Maa-ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär