Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
18.03.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 18.03.2009 korraldus number 397
Redaktsiooni kehtivus:18.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. märts 2009 nr 397-k

 

 

Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 1, 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusega nr 237 „Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks“, Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldusega nr 257-k „Linnavaraameti juhataja ametisse nimetamine“, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja - munitsipaalmaade osakonna juhataja Alo Brandt Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 1. aprillist 2009.

2. Alo Brandtil anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle Tallinna Linnavaraameti juhataja ametikohale nimetatud Einike Urile ning esitada akt 31. märtsiks 2009 kinnitamiseks linnapeale.

3. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Alo Brandtile, Einike Urile ja Tallinna Maa-ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär