Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Margus Kruusmägi teenistusest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 18.03.2009 korraldus number 396
Redaktsiooni kehtivus:18.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. märts 2009 nr 396-k

 

 

Margus Kruusmägi teenistusest vabastamine

 

­

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1, § 112, § 116 lg 1, § 130 lg 1, § 131 lg 1 p 3, § 132 lg-te 1 ja 2 ning Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 1, 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusega nr 237 „Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks“, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 51 kinnitatud „Tallinna Elamumajandusameti põhimääruse“ p 4.1, Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldusega nr 257-k „Linnavaraameti juhataja ametisse nimetamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-ga 2 ning tulenevalt Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse 2. märtsi 2009 kirjast nr P-1/1403 „Koondamise tõttu teenistusest vabastamisest etteteatamine“ ja linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Margus Kruusmägi Tallinna Elamumajandusameti juhataja ametikohalt arvates 1. aprillist 2009 avaliku teenistuse seaduse § 116 lõike 1 alusel koondamise tõttu ametiasutuse teenistuse ümberkorraldamisel.

2. Tallinna Elamumajandusametil maksta Margus Kruusmägile teenistusest vabastamisel koondamise tõttu välja hüvitus kuue kuu ametipalga ulatuses ja hüvitus kasutamata jäänud puhkuse eest 19 kalendripäeva ulatuses.

3. Margus Kruusmägil anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja asjaajamine üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle Tallinna Linnavaraameti juhataja ametikohale nimetatud Einike Urile ning esitada akt 31. märtsiks 2009 kinnitamiseks linnapeale.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Margus Kruusmägile, Einike Urile ja Tallinna Elamumajandusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär