Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 382

Redaktsiooni kehtivus 11.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

11. märts 2009 nr 382-k

 

 

Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruse nr 23 “Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotlemise ja menetlemise kord“ § 7 lg-ga 1

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1230-k moodustatud tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jaak Vihmand ja Kadi Rahuoja;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Jüri Reinmann, Tallinna Linnavolikogu liige;

1.3 kutsuda komisjoni tööst osa võtma komisjoni liikmena Birgit Laut, Patendiameti patendiosakonna väikeettevõtjate nõustamise talituse juhataja kt.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär