Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 382
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

11. märts 2009 nr 382-k

 

 

Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruse nr 23 “Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotlemise ja menetlemise kord“ § 7 lg-ga 1

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 korraldusega nr 1230-k moodustatud tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jaak Vihmand ja Kadi Rahuoja;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Jüri Reinmann, Tallinna Linnavolikogu liige;

1.3 kutsuda komisjoni tööst osa võtma komisjoni liikmena Birgit Laut, Patendiameti patendiosakonna väikeettevõtjate nõustamise talituse juhataja kt.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär