Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pae tn 23d kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 378
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. märts 2009 nr 378-k

 

 

Pae tn 23d kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lg-te 2, 8, 17, 18 ja 19 alusel ning tulenevalt OÜ Kindel Kinnisvara esindaja I. Vanaselja 16. novembri 2006 avaldusest

 

 

1. Algatada Pae tn 23d kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,71 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lasnamäe linnaosas asuva Pae tn 23d kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramine korterelamu rajamiseks, kusjuures  kavandatava hoone kaks kõrgemat mahtu, mis on kuni 8- ja kuni 15-korruselised, on ühendatud avatud poolmaa-aluse parkimismaja ja selle pealse lahtise parkimistasandiga. Lisaks on detailplaneeringu eesmärk heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut.

2. Koostada detailplaneering vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevate lisanõuetega:

3.1 detailplaneering kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitusega;

3.2 tingimused juurdesõidutee rajamiseks Tallinna linna omandis olevale Võidujooksu tn 12 / Pae tn 7a kinnistule leppida kokku Tallinna Maa-ametiga;

3.3 näha ette Pae tn 23d kinnistul kasvavate elujõuliste paplite kaitsmine ehitustööde ajal ning haljastusprojekti koostamine korruselamu eelprojekti mahus;

3.4 hoonesse kavandatavate parkimiskorruste põrandapesuvesi juhtida reoveekanalisatsiooni.

4. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

LISA