Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 42
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 42

 

 

 

 

Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 23 lg 3 p 3, § 24 lg‑te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lg‑te 1, 3 ja 5 alusel ja arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

- Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kuna piirkonda on rajatud ja kavandamisel hooneid, mille kõrgus on kuni 9 korrust, sobivad kavandatavad 6- ja 8‑korruselised ärihooned antud asukohta. Planeeritavad krundid jäävad Mustamäe tee äärde, kus paiknevad põhiliselt äri-, kaubandus- ja tootmishooned. Elamud jäävad magistraalist eemale. Rajatavad hooned moodustavad naaberhoonetega ühtse terviku ning tekitavad nn mürakaitseseina ülelinnalise liiklusmagistraali ning elamute vahele. Eeltoodust tulenevalt on linnaehituslik situatsioon võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga muutunud ning tänane olukord ei vasta enam üldplaneeringus sätestatud juhtfunktsiooni nõuetele.

teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt on läheduses paiknev Endla tänava – Mustamäe tee – Mehaanika tänava – Metalli tänava (“Ilmarise“) kvartal kavandatud üheks Tallinna võimalikuks kõrghoonete piirkonnaks, millest tulenevalt lähiümbruse hoonestus planeeritakse lähitulevikus tõenäoliselt kõrgemaks kui Tallinna üldplaneering hetkel ette näeb;

- koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt tuleb kaaluda tihendamise vajadust ja võimalust Kristiine elamualadel ning määrata uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Järelikult on 6–8‑korruseliste ärihoonete rajamine kooskõlas algatatud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga ning arvestab linna üldisi arengusuundi;

- planeeringulahendus on koostatud, arvestades maksimaalselt väärtusliku kõrghaljastuse säilitamise vajadust.

 

 

1. Kehtestada Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneering, K‑Projekt Aktsiaseltsi töö nr 06209. Detailplaneeringu eesmärk on Kristiine linnaosas 0,40 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Mustamäe tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 8‑korruselise ärihoone rajamiseks ning maa sihtotstarbe muutmine transpordimaast ärimaaks ja Mustamäe tee 19 kinnistule kuni 6‑korruselise ärihoone rajamiseks ning maa sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks. Mõlemale hoonele on planeeritud ka üks maa‑alune korrus. Lisaks on planeeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Tallinna üldplaneeringu muutmiseks ning detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioon väikeelamute alast ettevõtluse segahoonestuse juhtfunktsiooniga alaks.

2. Käesoleva planeeringu kehtestamisel muutub Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute osas kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 otsusega nr 31 kehtestatud “Mustamäe tee 17, 19 ja 21 kruntide detailplaneering“.

3. Planeeringukohaste teede- ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 26. jaanuaril 2008 sõlmitud lepingule nr 2‑6/26.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009
otsuse nr 42
LISA

 

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse “Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kristiine linnaosas 0,40 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvale Mustamäe tee 17 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 8‑korruselise ärihoone rajamiseks ning maa sihtotstarbe muutmine transpordimaast ärimaaks ja Mustamäe tee 19 kinnistule kuni 6‑korruselise ärihoone rajamiseks ning maa sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks. Mõlemale hoonele on planeeritud ka üks maa‑alune korrus. Lisaks on planeeringu eesmärk üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Mustamäe tee, Mehaanika, Keemia ning Välja tänavate vahelises kvartalis, Mustamäe tee ja Mehaanika tänava ääres. Planeeritav ala piirneb põhjast Mehaanika tänavaga, idast Mehaanika tn 21 kinnistuga, lõunast Mustamäe tee 21 ja Välja tn 3 kinnistutega ning läänest Mustamäe teega.

Mustamäe tee 17 kinnistu suurus on 1625 m2 ja maakasutuse sihtotstarve 100% transpordimaa. Kinnistu on hoonestamata, krundil on asfaltkattega parkla. Mustamäe tee 19 kinnistu suurus on 1227 m2 ja maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa. Kinnistu on hoonestamata.

Kogu olemasolev kõrghaljastus kasvab kruntide piiridel. Mehaanika tänava ääres kasvab suur harilik hobukastan, harilik tamm ja kaks harilikku vahtrat. Mustamäe tee 19 ja Mehaanika tn 21 kruntide piiril kasvab suur väärtuslik harilik pärn. Mustamäe tee ääres kasvab sookask ning Mustamäe tee 19 ja Mustamäe tee 21 kruntide piiril harilik hobukastan.

2. Kontaktvööndi analüüs

Planeeritava ala kontaktvööndit võib pidada polüfunktsionaalseks piirkonnaks, seda nii maakasutuse sihtotstarvete kui ka hoonete kõrguse osas. Mehaanika tänava ja Välja tänava ääres asuvad peamiselt elamumaa sihtotstarbega krundid. Erandi moodustavad planeeringuala naaberkrundid: Mehaanika tn 21 ja Välja tn 3, mis on ärimaa sihtotstarbega ning Mehaanika tn 17 sotsiaalmaa krunt, kus asub lasteaed. Mehaanika tänava ja Mustamäe tee nurgal paiknevad tootmismaa (Mustamäe tee 5, 5a, 5b krundid) või äri- ja tootmismaa krundid (Mustamäe tee 5c). Mustamäe tee 6 ja 6b krundid on ärimaa sihtotstarbega. Mehaanika tänava ja Välja tänava äärse hoonestuse moodustavad 1–2‑korruselised üksikelamud. Lõuna poole jäävad ka mõned 9‑korruselised paneelelamud. Planeeritavast alast edelasse üle Mustamäe tee jääb 2‑korruseline ärihoone, kus asuvad Omega kodumasinate kauplus ja EKS Kaubamaja. EKS Kaubamajast põhja pool on 2–4‑korruseline ärihoone ja Aktsiaselts Saksa Auto autosalong. Planeeringualast põhjapoole jääv Mehaanika tänava hoonestus on eriilmeline, hooned on 2- ja 3‑korruselised. Vahetult planeeringuala vastas on 8‑korruseline Ilmarise büroohoone. Kontaktvööndi kruntide hoonestustihedus varieerub 1,27‑st (Mustamäe tee 29) kuni 5,25‑ni (Välja tn 4). Lähiümbruse tänavatel on välja kujunenud ühtne ehitusjoon. Mustamäe teel on välja kujunenud ehitusjoonest ettepoole jäänud üksikud väikeelamute krundid. Kuna planeeritav maa-ala jääb linna ühe olulise magistraaltänava Mustamäe tee äärde, siis on piirkonnal hea ühistranspordiühendus teiste linnaosadega. Lähim ühissõiduki (buss, troll) peatus jääb planeeringualast ligikaudu 100 m kaugusele. Mustamäe tee ääres paiknevad nii kaubandusega tegelevad ettevõtted (EKS Kaubamaja, Marja kauplus) kui ka teenindusasutused (postkontor, Neste tankla, Tiina Pizza, Kamikaze pubi jt). Lähim suurem kaubanduskeskus on Marienthali Selver, Mustamäe tee 16. Puhkealana on kasutuses Tallinna Hipodroomi ümbrus, kus on kergliiklus- ja liikumisrajad, mille kaudu pääseb muuhulgas Stroomi randa.

Planeeringuala kontaktvööndis on algatatud ja kehtestatud järgmised detailplaneeringud: Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 otsusega nr 31 kehtestatud “Mustamäe tee 17, 19 ja 21 kruntide detailplaneering“ eesmärgiga kavandada kolm krunti kaupluse ja parkla ehitamiseks ning elamu teenindamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 korraldusega nr 603‑k kehtestatud “Mehaanika tn 21 kinnistu detailplaneering“ eesmärgiga kuni 4‑korruselise ärihoone ehitamiseks; Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2006 korraldusega nr 2013‑k algatatud “Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneering“ eesmärgiga liita kinnistud, rajada Mustamäe tee poolsele küljele 4–6‑korruseline äripindadega korterelamu ning Välja tn poolsele küljele 2–4‑korruseline korterelamu; Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 korraldusega nr 1560‑k algatatud “Mustamäe tee, Endla, Metalli ja Mehaanika tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ eesmärgiga Mustamäe tee, Endla, Metalli ja Mehaanika tänava vahelise kvartaliosa ümberkruntimiseks ning alale uute ärihoonete ja korterelamute rajamiseks.

3. Tallinna üldplaneering ja Tallinna üldplaneeringu muutmise põhjendused, vastuvõetud teemaplaneering “Kõrhoonete paiknemine Tallinnas“ ning koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3–4‑korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav.

Planeering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna üldplaneering kehtestati Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3. Kõnealuse detailplaneeringu kehtestamisel muudetakse Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioon väikeelamute alast ettevõtluse segahoonestuse juhtfunktsiooniga alaks. Kuna tänaseks on piirkonna linnaehituslik situatsioon võrreldes üldplaneeringu kehtestamise ajaga muutunud ning on ka edasises muutumises, siis ei vasta tänane olukord enam üldplaneeringus esitatud juhtfunktsiooni nõuetele:

·      Tallinna Linnavalitsuse 31. märtsi 2004 korraldusega nr 603‑k kehtestatud detailplaneeringuga on naaberkinnistule Mehaanika tn 21 määratud ehitusõigus 4‑korruselise ärihoone ehitamiseks. Seega on antud piirkonnas juba muudetud Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsiooni;

·      Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 69 vastuvõetud teemaplaneeringu “Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt on läheduses paiknev Endla tänava – Mustamäe tee – Mehaanika tänava – Metalli tänava (“Ilmarise“) kvartal kavandatud üheks Tallinna võimalikuks kõrghoonete piirkonnaks. Seega lähiümbruse hoonestus planeeritakse lähitulevikus tõenäoliselt kõrgemaks kui Tallinna üldplaneering seda hetkel ette näeb;

·      Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korralduse nr 2284‑k “Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine“ punkti 5 kohaselt tuleb kaaluda tihendamise vajadust ja võimalust Kristiine elamualadel ning määrata uute elamu- ja ettevõtlusalade võimalikud asukohad. Järelikult 6–8‑korruseliste ärihoonete rajamine ei ole vastuolus algatatud Kristiine linnaosa üldplaneeringuga. Pigem vastupidi, aitab Kristiine linnaosa ülplaneeringuga kavandatud eesmärke paremini ellu viia;

·      Planeeritav ala asub kesklinna lähedal tiheda liiklusega Mustamäe tee ääres, mis võimaldab transpordiga hea pääsu nii kesklinna, teistesse linnaosadesse kui ka linnast väljuvale Paldiski maanteele. Seega on tegemist kesklinna lähedase väärtusliku maaga, mida käesoleva detailplaneeringuga veelgi väärtustatakse;

·      Kuna tiheda liiklusega Mustamäe tee põhjustab paratamatult liiklusmüra ja õhusaastet, siis vahetult liiklusmagistraali äärde elamu rajamine ei ole põhjendatud;

·      Planeeritavad hooned jäävad Mustamäe tee äärde ning tekitavad mürakaitseseina ülelinnalise liiklusmagistraali ja üksikelamute rajooni vahele;

·      Kavandatavad ärihooned soodustavad piirkonna polüfunktsionaalsemaks muutumist.

Arvestades eeltoodut, on antud asukohas kõrgema hoonefrondi ja ärimaa sihtotstarbega kruntide loomisest tulenev Tallinna üldplaneeringu muutmise vajadus linnaehituslikult põhjendatud.

4. Kehtiv detailplaneering

Praegu kehtib planeeringualal Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 otsusega nr 31 kehtestatud “Mustamäe tee 17, 19 ja 21 kruntide detailplaneering“, mis on siiani realiseerimata ning muutub käesoleva detailplaneeringu kehtestamise korral Mustamäe tee 17 ja Mustamäe tee 19 kinnistute osas kehtetuks. Kuna linnaehituslik situatsioon on muutunud (naaberkruntidel on algatatud ja kehtestatud mitmeid detailplaneeringuid) ning Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute omanikud ei soovi realiseerida praegu kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust, siis on 2003. aastal kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine põhjendatud. Uus lahendus on parem kehtivast planeeringulahendusest sellepoolest, et rajatavaid ärihooneid on käsitletud kui ühtset tervikut, mis arvestab piirkonna üldist arengut, aidates kaasa kvaliteetse linnaruumi kujundamisele.

5. Detailplaneeringuga kavandatu

Detailplaneeringuga määratakse planeeringualale ehitusõigus kuni 6‑korruselise ja kuni 8‑korruselise ärihoone rajamiseks. Mõlemale hoonele on kavandatud üks maa-alune korrus. Hoonete maa-alused korrused on omavahel ühendatud. Kruntide piire ei muudeta. Mõlema kinnistu maakasutuse sihtotstarve muudetakse 100% ärimaaks (seni oli Mustamäe tee 17 sihtotstarve 100% transpordimaa ja Mustamäe tee 19 sihtotstarve 100% elamumaa).

Arvestades, et Mustamäe tee äärsel naaberkrundil on 8‑korruseline ärihoone ning kehtestatud detailplaneeringuga on naaberkinnistule (Mehaanika tn 21) määratud ehitusõigus kuni 4‑korruselise ärihoone ehitamiseks, aitab kõnealune detailplaneering kaasa arhitektuurselt (kõrguse) ja kasutusfunktsioonilt (ärihoone) ühtse linnaruumilise lahenduse kujundamisele.

Kuna kavandatavad hooned planeeritakse mõlemad kinnistute piirile, siis tulenevalt ehitusseaduse § 3 lõikest 3 peab ehitises olema takistatud tule ja suitsu levimine, samuti tule levik naaberehitistele. Selle tingimuse täitmiseks on hooned eraldatud teineteisest ühise tulemüüriga. Hooned on paigutatud Mustamäe teega paralleelselt. 8‑korruselise hoone paigutamine Mehaanika tänava poolsele küljele ning 6‑korruselise hoone kavandamine Mustamäe tee poolsele küljele võimaldab luua põhja-lõuna suunal sujuva ülemineku Mustamäe tee 5 krundi 8‑korruseliselt ärihoonelt Mustamäe tee 29 krundil paiknevale 6‑korruselisele hoonele. Samuti luuakse sujuv üleminek ida-lääne suunal, sest Mustamäe tee poolt vaadatuna on kavandatava 8‑korruselise hoone taha ette nähtud 4‑korruseline ärihoone ja selle taga on omakorda olemasolevate 2‑korruseliste hoonete (lasteaed ja üksikelamud) kvartal.

Mõlema krundi hoonestusala on paigutatud Mustamäe tee poolt vaadatuna ühele ehitusjoonele Mustamäe tee 5 asuva ärihoonega, mis ühtib ka Mustamäe tee 29 krundi ehitusjoonega. Lähtumine naaberkinnistul Mustamäe tee 21 asuva üksikelamu ehitusjoonest ei ole põhjendatud, sest tulevikus tõenäoliselt selle krundi hoonestus ja maakasutus muutub. Ühtlasi võimaldab mõlema krundi hoonestusala paigutamine võimalikult kaugele Mustamäe teest viia miinimumini liiklusest põhjustatud müra levimise kvartalisse ning tagab ka kinnistutel kasvava väärtusliku kõrghaljastuse maksimaalse säilimise.

Mustamäe tee 17 kinnistule kavandatava 8‑korruselise hoone kõrgus maapinnast võib olla maksimaalselt 31 m ja Mustamäe tee 19 kinnistule kavandatava 6‑korruselise hoone kõrgus maapinnast 24 m. Maapealne hoonestusala paikneb Mustamäe tee 17 krundi põhjapoolsest piirist 10,5 m, Mehaanika tn 21 ja Välja tn 3 kruntide piirist 5 m, Mustamäe tee 21 krundi piirist 5,5 m ning Mustamäe tee poolsest krundi piirist 26,5 m kaugusel.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999 määruse nr 38 “Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ punkt 5 sätestab, et eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse. Seega peavad eluruumide puhul insolatsiooninõuded olema täidetud. Kuna planeeritav ala piirneb läänest Mustamäe teega, põhjast Mehaanika tänavaga ja idast rajatava 4‑korruselise ärihoonega, siis nendel suundadel on insolatsiooninõuded tagatud. Ainuke planeeringuala vahetus läheduses olev eluhoone paikneb Mustamäe tee 21 kinnistul. Kuna rajatava Mustamäe tee 19 hoone ja naaberkrundil Mustamäe tee 21 paikneva elamu vahele jääb 8 m ning planeeritav maa-ala paikneb elamu suhtes põhja pool, siis ei takista büroohoone rajamine päikesevalguse levikut lõuna pool paiknevale üksikelamule. Samuti on rajatavatele Mustamäe tee 17 ja 19 hoonetele tagatud piisav päevavalgus.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrusest nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ peavad rajatavad hooned vastama tulepüsivusklassile TP‑1.

Hooneteesisele alale on kahes reas kavandatud parkimiskohad ning kergliiklusala, et tagada ärihoonetele tänavalt vahetu juurdepääs. Planeeringuala lääne-, põhja- ja lõunapoolsele küljele on kavas rajada haljasala, kuhu istutatakse täiendavat kõrg- ja madalhaljastust.

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006–2014“ kohaselt tuleb Mustamäe tee 17 kinnistul ette näha 35 parkimiskohta ja Mustamäe tee 19 kinnistul 23 parkimiskohta. Parkimiskohtade arvutamisel on aluseks võetud vahevööndi väikese külastajate arvuga normatiiv. Tingimus on täidetud, sest Mustamäe tee 17 krundil on kavandatud 38 parkimiskohta (18 kohta krundisiseses parklas ja 20 kohta maa-alusel korrusel) Mustamäe tee 19 krundil 24 parkimiskohta (4 kohta parklas ja 20 kohta maa-alusel korrusel).

Sõidukite ligipääs kruntidele on planeeritud Mehaanika tänavalt. Pääs ühisele allmaatasandile on ette nähtud hoone kõrvalt panduse kaudu ning Mustamäe tee 19 krundile ligipääsuks tuleb seada Mustamäe tee 17 kinnistule teeservituudid. Jalakäijad pääsevad planeeringualale ka Mustamäe teelt.

Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistuid läbib olemasolev d 2300 mm ühiskanalisatsiooni kollektor. Kinnistute hoonestus on kavandatud kollektori kohale vastavalt AKTSIASELTSi TALLINNA VESI tehnilistele tingimustele, mille alusel tuleb enne ehituse algust rajada 5 m kaugusele kollektorist mõlemale poole puurvaiadest veetihedad seinad. Puurvaiad peavad olema rajatud sügavusega vähemalt 3 m allapoole kollektori põhja stabiilsele pinnasele. Pikisuunas tuleb rajada seinad kogu hoonealuse pinna ulatuses vähemalt 5 m kaugusele hoone kandekonstruktsioonidest. Kollektori kohal ei tohi ehituskonstruktsioonid olla kollektori lae välispinnale lähemale kui 3 m.

Planeeritaval alal puuduvad keskkonda reostavad objektid ja seadustest tulenevad piirangud. Maastikuarhitekt I. Saaroja tegi augustis 2006 haljastusliku hinnangu andmiseks vajaliku dendroloogilise inventuuri. Planeeringualal on väärtuslikku kõrghaljastust. Mustamäe tee 19 ja Mustamäe tee 21 kruntide piiril kasvab väga suur harilik pärn, mis vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaselt on liigitatud I väärtusklassi. Puu säilitatakse. Säilitatakse ka Mustamäe tee ääres kasvav sookask, Mehaanika tänava ääres kasvavad harilik hobukastan ja harilik tamm ning Mustamäe tee 19 krundi lõunapiiril kasvav harilik hobukastan, mis kõik on liigitatud II väärtusklassi.

Planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse kaks III väärtusklassi puud (harilik vaher ja sookask), mis jäävad kavandatavale maa-alusele parkimiskorrusele viiva panduse kohale ning üks IV väärtusklassi puu (harilik vaher), mis jääb ette sõidukitele planeeritud juurdepääsuteele. Tallinna Linnavalitsuse ülalmärgitud määruse kohaselt on IV väärtusklassi puu väheväärtuslik, mis “kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumaid puid. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.“ Pääs planeeringualale on kavandatud võimalikult väärtuslikke puid säästvalt. Kavandatava lahendusega säilitatakse kõik I ja II väärtusklassi puud.

Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ kehtestatud korras ja tingimustel. Määrusest tuleneva arvutuse kohaselt tuleb likvideeritavate puude asemele istutada 19 puud.

Läbiviidud haljastusliku hinnangu käigus on antud ettepanekud haljastuse säilitamiseks ja hoolduseks. Need on järgmised: säilitada kindlasti I väärtusklassi harilik pärn ja sellele vajalikud kasvutingimused; säilitada II väärtusklassi kuuluvad puud ja mitte ehitada hooneid nende võra ulatusse. Tagada puudele piisavalt vaba toitepinda ja rajatavad sillutised puude läheduses näha ette tänavakividest (vett läbilaskev). Täiendava haljastuse rajamisel kasutada väärtuslikke ja pikaealisi liike, mis pole õhusaaste suhtes väga tundlikud, näiteks suureleheline pärn, harilik hobukastan, arukask ja sookask.

Kokkuvõtvalt määratakse planeeringuga kinnistutele ehitusõigus kuni 6‑korruselise ja kuni 8‑korruselise ärihoone rajamiseks. Kavandatakse kokku 62 parkimiskohta ja likvideeritakse 3 puud (kaks III väärtusklassist ja üks IV väärtusklassist). Asendusistutuse arvuks on 19 puud.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 26. mai 2006 avaldusega Piiri Kinnisvara OÜ. 3. oktoobril 2007 sõlmiti Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, K‑Projekt Aktsiaseltsi ja Piiri Kinnisvara OÜ vahel kolmepoolne leping nr DP‑132/M‑07, millega Piiri Kinnisvara OÜ võttis endale kohustuseks tasuda detailplaneeringu koostamise kulud.

Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2007 korraldusega nr 1938‑k.

Detailplaneeringu on koostanud K‑Projekt Aktsiaselts. Detailplaneeringu asendiplaanilise ja võimaliku mahulise lahenduse autoriks on AS Nord Projekt arhitekt M. Truu.

Planeering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Akstiaselts Tallinna Küte, Põhja–Eesti Päästekeskus, Mustamäe tee 17 omanik Arkaaadia Kapital AS ja Mustamäe tee 19 omanik OÜ Desito Invest kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel.

1) Kinnistut läbivale d 2300 mm ühiskanalisatsiooni kollektorile näha ette kasutusõigusega ala 5 m kummalegi poole kollektori teljest. Tingimus on täidetud.

2) Planeeritava hoone vundament tuleb kollektori kohal sillata vaiadel. Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

3) Järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI tehnilised tingimused. Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööde teostamisel lähtutakse liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Töid võib teostada ainult Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi volitatud esindaja Eltel Networks AS kirjaliku tööloa alusel. Tööde teostamiseks on vaja täiendavalt esitada tööjoonised ning tellida Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi käest tehnilised tingimused.

Tingimused täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

OÜ Jaotusvõrk kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjooniste koostamise ajaks täpsustatakse tehnilised tingimused ning tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna tervisekaitsetalitus kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ärihoone ehitamisel rakendatakse EVS 842: 2003 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid, tagades büroo- ja äriruumides müra normtasemed.

Tingimus täidetakse hoonete ehitusprojektide koostamisel.

Aktsiaselts KH Energia-Konsult kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitusprojekt koos haljastuprojektiga kooskõlastatakse Tallinnna Keskkonnaametiga.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Tallinna Kommunaalamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et näidata planeeritav side Mustamäe tee 17 kinnistule.

Tingimus on täidetud.

Mustamäe tee 21 kinnistu omanik kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et Mustamäe tee 17 ja Mustamäe tee 21 kruntide vahele rajatav piirdeaed kõrgusega kuni 2 m kooskõlastatakse Mustamäe tee 21 kinnistu omanikuga. Arendajal tagada side, TV ja andmeside ühendused Mustamäe tee 21 kinnistule.

Tingimus täidetakse ehitusprojekti koostamise staadiumis.

Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 korraldusega nr 1599‑k.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 17. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2008 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis. Asjakohane teade ilmus ajalehes Postimees 9. oktoobril 2008.

Avaliku väljapaneku kestel planeeringu kohta proteste ega parandusettepanekuid ei esitatud.

Tallinna Linnavalitsuse 21. novembri 2008 kirjaga nr LV‑1/7026 edastati detailplaneering Harju maavanemale planeerimisseaduse § 23 lõike 3 punkti 3 kohase nõusoleku saamiseks.

Harju maavanem andis 11. detsembri 2008 kirjaga nr 2.1‑13/7171 Mustamäe tee 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringule heakskiidu.

Detailplaneeringukohaste teede- ja tehnovõrkude ehitamine tagatakse vastavalt 26. jaanuaril 2009 sõlmitud lepingule nr 2‑6/26.

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud “Tallinna linna ehitusmääruse“ § 19 lõike 3 alusel kehtestab detailplaneeringu, mille puhul teostatakse planeerimisseaduse kohast järelevalvet või millega määratakse miljööväärtusega hoonestusala, linnavolikogu oma otsusega. Kõnealuse planeeringu puhul on teostatud planeerimisseaduse kohast järelevalvet, kuna detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees