Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
13.04.2018-01.01.2019
 
02.09.2017-12.04.2018
 
03.09.2016-01.09.2017
 
08.04.2016-02.09.2016
 
07.12.2015-07.04.2016
 
28.03.2015-06.12.2015
 
26.12.2014-27.03.2015
 
30.09.2014-25.12.2014
 
05.05.2014-29.09.2014
 
27.05.2013-05.05.2014
 
01.04.2013-27.05.2013
 
01.01.2011-31.03.2013
 
12.03.2009-31.12.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6
Jõustumine:12.03.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2016 - 02.09.2016 [RT IV, 05.04.2016, 84]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 24.03.2016 nr 12 [RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]
Tvk m 26.11.2015 nr 24 [RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015], § 2 lg 4, § 4 lg 31  ja § 5 lg 2 rakendatakse alates 01.10.2015 ning § 2 lg 5, 6, 7 ja § 4 lg 3 rakendatakse alates 01.12.2015
Tvk m 19.03.2015 nr 5 [RT IV, 25.03.2015, 21 - jõust. 28.03.2015], rakendatakse alates 01.01.2015
Tvk m 11.12.2014 nr 33 [RT IV, 23.12.2014, 1 - jõust. 26.12.2014], rakendatakse alates 01.11.2014
Tvk m 18.09.2014 nr 25 [RT IV, 27.09.2014, 7 - jõust. 30.09.2014], rakendatakse alates 01.09.2014
Tvk m 17.04.2014 nr 8 [RT IV, 02.05.2014, 4 - jõust. 05.05.2014], rakendatakse alates 01.01.2014
Tvk m 16.05.2013 nr 27 [RT IV, 24.05.2013, 2 - jõust. 27.05.2013], rakendatakse alates 01.05.2013
Tvk m 21.03.2013 m 22 [RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 6

 

 

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

 

 

     

§ 1. Töötasustamise põhimõtted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite töötasumäärad kuus ning teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste (edaspidi koos haridusasutused) juhtide ja töötajate töötasu alammäärad ja töötasustamise alused.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(2) Tallinna haridusasutuste töötajate töötasustamise põhimõtted toetavad Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitavad värvata, säilitada ja motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.

(3) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.

(4) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(5) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud töötasukorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse töötasujuhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 2.  Haridusasutuste juhtide töötasu määrad ja alammäärad kuus

(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1470 eurot;

2) 351-700 õpilast 1635 eurot;

3) 701-900 õpilast 1795 eurot;

4) üle 900 õpilase 1960 eurot.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1635 eurot kuus.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1960 eurot kuus.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(3) [Kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 7 - jõust. 30.09.2014]

(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1260 eurot;

2) 4-10 rühma 1423 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1536 eurot.
[RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015]

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1423 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1536 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1811 eurot.
[RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015]

(6) [Kehtetu - RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1536 eurot kuus..
[RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015]

§ 3.  Haridusasutuste juhtide täiendavad tasud, preemiad ja toetused
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(1) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:
[RT IV, 24.05.2013, 2 - jõust. 27.05.2013]

1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

2) täiendavat tasu kuus kokku kuni 50% haridusasutuse juhile määratud töötasumäärast kuus nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(2) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga. 

§ 4.  Pedagoogide töötasu alammäärad kuus

(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 958 eurot. Vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on pedagoog-metoodiku töötasu alammäär 990 eurot.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on:

1) põhikoolis 130 eurot;

2) gümnaasiumis 100 eurot.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

(3) Pedagoogi (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on järgmine:

1) noorempedagoog, pedagoog ja vanempedagoog 900 eurot;

2) pedagoog-metoodik 922 eurot.:
[RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015]

(31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust järgmine:

1) noorempedagoog, pedagoog ja vanempedagoog 900 eurot;

2) pedagoog-metoodik 922 eurot.
[RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015]

(4) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 5.  Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

(1) Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse töötasujuhendis.

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 480 eurot kuus.
[RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015]

§ 6.  Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate täiendavad tasud, preemiad ja toetused
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(1) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist määrata:
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

1) pedagoogidele kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

2) täiendavat tasu kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärst kuus pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

3) preemiaid ja toetusi.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 12. märtsil 2009.

§ 9.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees