Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
13.04.2018-01.01.2019
 
02.09.2017-12.04.2018
 
03.09.2016-01.09.2017
 
08.04.2016-02.09.2016
 
07.12.2015-07.04.2016
 
28.03.2015-06.12.2015
 
26.12.2014-27.03.2015
 
30.09.2014-25.12.2014
 
05.05.2014-29.09.2014
 
27.05.2013-05.05.2014
 
01.04.2013-27.05.2013
 
01.01.2011-31.03.2013
 
12.03.2009-31.12.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6
Jõustumine:12.03.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:12.03.2009 - 31.12.2010

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 6

 

 

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lg 2 alusel ning kooskõlas 2009. aasta riigieelarve seadusega ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määrusega nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“.

 

 

§ 1.  Töötasustamise põhimõtted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite kuupalgamäärad ning teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste (edaspidi koos haridusasutused) juhtide ja töötajate kuupalga alammäärad ja töötasustamise alused.

(2) Tallinna haridusasutuste töötajate töötasustamise põhimõtted toetavad Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitavad värvata, säilitada ja motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.

(3) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.

(4) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(5) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud palgakorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse palgajuhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Palgajuhendi kinnitab haridusasutuse juht.

§ 2.  Haridusasutuste juhtide kuupalga määrad ja alammäärad

(1) Põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite palgaastmete jaotuse kriteeriumid kinnitab gruppide kaupa Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhataja. Põhikooli ja gümnaasiumi direktori kuupalgamäärad on lähtuvalt õpilaste arvust, õppekasvatustöö tulemustest, kooli majandamise tulemustest ja omatulude teenimisest, juhtimise tulemuslikusest ning juhi poolt tehtavast lisatööst järgmised:

Palgaaste

Kuupalgamäär

1) I

18 000 krooni;

2) II

20 000 krooni;

3) III

22 000 krooni;

4) IV

24 000 krooni;

5) V

26 000 krooni;

6) VI

28 000 krooni;

7) VII

30 000 krooni.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori kuupalga alammäär on 24 100 krooni.

(3) Lasteaed-algkooli, lasteaed-põhikooli juhataja kuupalga alammäär on 16 500 krooni.

(4) Koolieelse lasteasutuse juhataja kuupalga alammäär on lähtuvalt rühmade arvust lasteasutuses järgmine:

1) 1–3 rühma

14 600 krooni;

2) 4–10 rühma

16 500 krooni;

3) 11–12 rühma

17 800 krooni.

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori kuupalga alammäär on lähtuvalt õpilaste arvust huvikoolis järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool, Nõmme Muusikakool)

16 500 krooni;

2) 901–1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool, Nõmme Muusikakool)

17 800 krooni;

3) üle 1400 õpilase

21 000 krooni.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse direktori kuupalga alammäär on 16 500 krooni.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori kuupalga alammäär on 17 800 krooni.

§ 3.  Haridusasutuste juhtide lisatasud, preemiad ja toetused

(1) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile (v.a põhikooli ja gümnaasiumi direktor) haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:

1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;

2) lisatasu kuus kokku kuni 50% haridusasutuse juhile määratud kuupalgamäärast nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest.

(2) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

§ 4.  Pedagoogide kuupalga alammäärad ja klassijuhataja ülesannete täitmise tasu

(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, parandusõppe õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja kuupalga alammäär vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule on järgmine:

1) noorempedagoog

9 897 krooni;

2) pedagoog

10 480 krooni;

3) vanempedagoog

11 978 krooni;

4) pedagoog-metoodik

14 464 krooni.

(2) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse lõikes 1 nimetatud pedagoogidele tasu, mille alammäär on 1446 krooni kuus.

(3) Pedagoogide (v.a lõikes 1 nimetatud) kuupalga alammäärad vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärkudele on järgmised:

1) noorempedagoog

9 897 krooni;

2) pedagoog

10 480 krooni;

3) vanempedagoog

11 804 krooni;

4) pedagoog-metoodik

13 468 krooni.

(4) Määruses esitatud kuupalga alammäärad on tagatud kõrgharidusega pedagoogidele. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide kuupalga alammäär võib olla kõrgharidusega pedagoogide kuupalga alammäärast kuni 15% madalam.

§ 5.  Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

(1) Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse palgajuhendis.

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi kuupalga alammäär on 5240 krooni.

§ 6.  Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate lisatasud, preemiad ja toetused

(1) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse palgajuhendist määrata:

1) pedagoogidele kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära selle suurendamise põhjendused;

2) lisatasu kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud kuupalgamäärast pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest;

3) preemiaid ja toetusi.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määrus nr 8 “Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 12. märtsil 2009.

§ 9.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees