Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 21.02.2008 nr 8
Akt viitab
 
Tvk m 18.12.2008 nr 51
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 13.12.2018 nr 18
Aktile viitab
 
Tlv p 07.03.2018 nr 11
 
Tlv p 09.08.2017 nr 31
 
Tlv p 30.06.2017 nr 29
 
Tlv p 08.06.2016 nr 23
 
Tlv p 14.03.2016 nr 11
 
Tlv p 04.11.2015 nr 46
 
Tlv p 25.02.2015 nr 8
 
Tlv p 17.11.2014 nr 46
 
Tlv p 01.09.2014 nr 34
 
Tlv p 09.04.2014 nr 15
 
Tlv p 06.05.2013 nr 19
 
Tlv p 06.03.2013 nr 9
 
Tlv p 24.11.2010 nr 47
Akti muudavad
 
Tvk m 05.04.2018 nr 8
 
Tvk m 24.08.2017 nr 14
 
Tvk m 25.08.2016 nr 22
 
Tvk m 24.03.2016 nr 12
 
Tvk m 26.11.2015 nr 24
 
Tvk m 19.03.2015 nr 5
 
Tvk m 11.12.2014 nr 33
 
Tvk m 18.09.2014 nr 25
 
Tvk m 17.04.2014 nr 8
 
Tvk m 16.05.2013 nr 27
 
Tvk m 21.03.2013 nr 22
 
Tvk m 02.12.2010 nr 59
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6
Jõustumine:12.03.2009
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2016 - 01.09.2017 [RT IV, 31.08.2016, 17]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 25.08.2016 nr 22 [RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]
Tvk m 24.03.2016 nr 12 [RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]
Tvk m 26.11.2015 nr 24 [RT IV, 04.12.2015, 36 - jõust. 07.12.2015], § 2 lg 4, § 4 lg 31  ja § 5 lg 2 rakendatakse alates 01.10.2015 ning § 2 lg 5, 6, 7 ja § 4 lg 3 rakendatakse alates 01.12.2015
Tvk m 19.03.2015 nr 5 [RT IV, 25.03.2015, 21 - jõust. 28.03.2015], rakendatakse alates 01.01.2015
Tvk m 11.12.2014 nr 33 [RT IV, 23.12.2014, 1 - jõust. 26.12.2014], rakendatakse alates 01.11.2014
Tvk m 18.09.2014 nr 25 [RT IV, 27.09.2014, 7 - jõust. 30.09.2014], rakendatakse alates 01.09.2014
Tvk m 17.04.2014 nr 8 [RT IV, 02.05.2014, 4 - jõust. 05.05.2014], rakendatakse alates 01.01.2014
Tvk m 16.05.2013 nr 27 [RT IV, 24.05.2013, 2 - jõust. 27.05.2013], rakendatakse alates 01.05.2013
Tvk m 21.03.2013 m 22 [RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]
Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 6

 

 

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

 

 

     

§ 1. Töötasustamise põhimõtted

(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Tallinna Haridusameti hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide direktorite töötasumäärad kuus ning teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste (edaspidi koos haridusasutused) juhtide ja töötajate töötasu alammäärad ja töötasustamise alused.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(2) Tallinna haridusasutuste töötajate töötasustamise põhimõtted toetavad Tallinna kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitavad värvata, säilitada ja motiveerida kõrge tasemega pedagooge ja teisi töötajaid.

(3) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogile atesteerimisel omistatud ametijärku.

(4) Töötajate töötasustamine peab lähtuma riigi ja Tallinna õigusaktidest, töötasustamise põhimõtted peavad toetama haridusasutustele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja olema avalikud.

(5) Töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud töötasukorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja haridusasutuse töötasujuhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 2.  Haridusasutuste juhtide töötasu määrad ja alammäärad kuus

(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1470 eurot;

2) 351-700 õpilast 1635 eurot;

3) 701-900 õpilast 1795 eurot;

4) üle 900 õpilase 1960 eurot.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaia-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1635 eurot kuus.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 1960 eurot kuus.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(3) [Kehtetu - RT IV, 27.09.2014, 7 - jõust. 30.09.2014]

(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1340 eurot;

2) 4-10 rühma 1515 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1635 eurot.
[RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]

(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1515 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1635 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1930 eurot.
[RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]

(6) [Kehtetu - RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1635 eurot kuus.
[RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]

§ 3.  Haridusasutuste juhtide täiendavad tasud, preemiad ja toetused
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(1) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:
[RT IV, 24.05.2013, 2 - jõust. 27.05.2013]

1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

2) täiendavat tasu kuus kokku kuni 50% haridusasutuse juhile määratud töötasumäärast kuus nõutavast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga peetud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(2) Haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja korra kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga. 

§ 4.  Pedagoogide töötasu alammäärad kuus

(1) Klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär on 958 eurot. Vastavalt atesteerimisel antud ametijärgule on pedagoog-metoodiku töötasu alammäär 990 eurot.
[RT IV, 05.04.2016, 58 - jõust. 08.04.2016]

(2) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on:

1) põhikoolis 130 eurot;

2) gümnaasiumis 100 eurot.
[RT IV, 29.03.2013, 4 - jõust. 01.04.2013]

(3) Noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on 958 eurot.
[RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]

(31) Koolieelse lasteasutuse noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust 958 eurot.
[RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]

(4) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile. Kutsekesk- või keskeriharidusega ja pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi või kvalifikatsiooninõuetele mittevastava pedagoogi töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast kuni 15% madalam.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

§ 5.  Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine

(1) Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuse juht), spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasustamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse töötasujuhendis.

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 510 eurot kuus.
[RT IV, 31.08.2016, 4 - jõust. 03.09.2016]

§ 6.  Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate täiendavad tasud, preemiad ja toetused
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

(1) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist määrata:
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

1) pedagoogidele kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjendused;
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

2) täiendavat tasu kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärst kuus pedagoogidele ja teistele töötajatele täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
(Tvk m 02.12.2010 nr 59, jõustumine 01.01.2011)

3) preemiaid ja toetusi.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 12. märtsil 2009.

§ 9.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees