Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamisel tekkiva Jaama tn 8b kinnisasja vahetamine Jaama tn 8, Jaama tänav T1c korteriomandite koosseisust eraldatava Jaama tn T1c kinnisasjaga
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 44
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 44

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamisel tekkiva Jaama tn 8b kinnisasja vahetamine Jaama tn 8, Jaama tänav T1c korteriomandite koosseisust eraldatava Jaama tn T1c kinnisasjaga

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 254, § 255, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise korra“ p‑de 10.1, 14, 16.3, 63.1 ja 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud “Linnavara valitsemise korra“ p‑de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusest nr 139 “Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosas“ ja OÜ Selobalt 7. jaanuari 2009 taotlusest ning linnavalitsuse ettepanekust

 

 

1. Vahetada Tallinna linna omandis oleva Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 24274701, katastritunnus 78404:401:0139, pindala 4649 m2, sihtotstarve transpordimaa) jagamisel tekkiv Jaama tn 8b kinnisasi (ligikaudne pindala 94 m2, sihtotstarve elamu- ja ärimaa) väärtusega 31 020 krooni, mis on tähistatud otsuse lisaks oleval skeemil ruudustatud alana, OÜ Selobalt (äriregistri kood 10964517, aadress Pärnu mnt 153, Tallinn 11624) omandis oleva Jaama tn 8, Jaama tänav T1c korteriomandite (kinnistusregistriosad nr 18936701, 18936801, 18936901, millede koosseisu kuuluvad kaks katastriüksust katastritunnustega 78404:401:0212; 78404:401:0213, pindaladega 616 m2 ja 95 m2, sihtotstarvetega elamumaa 90% ja ärimaa 10% ning transpordimaa) koosseisus olevast Jaama tänav T1c katastriüksusest moodustatava Jaama tänav T1c kinnisasjaga, väärtusega 31 350 krooni, mis on tähistatud otsuse lisaks oleval skeemil viirutatud alana, järgmiste tingimustega:

1.1 Tallinna linn kinnisasjade väärtuse vahet 330 krooni OÜ‑le Selobalt ei hüvita;

1.2 kinnisasjade vahetamisel lähevad kinnisasjade valdused üle kinnisasjade vahetamise asjaõiguslepingu sõlmimisega;

1.3 kinnisasjade vahetamisel antakse kinnisasjad üle vabana mistahes kolmandate isikute õigustest, välja arvatud õigusaktidest tulenevad kitsendused;

1.4 kinnisasjade vahetamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest;

1.5 Tallinna linnal ja OÜ‑l Selobalt on õigus kinnisasjade vahetamise võlaõiguslikust lepingust ühepoolselt taganeda, kui Tallinna linn või OÜ Selobalt ei ilmu kinnisasjade vahetamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamise maakatastris registreerimisest arvates;

1.6 OÜ Selobalt kohustub lammutama oma kulul Jaama tn 8, Jaama tänav T1c kinnisasjal asuva ehitise (Riikliku ehitusregistri kood 101008585) selle eest Tallinna linnalt hüvitist nõudmata ning andma kinnisasja valduse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga kinnisasjade vahetamise asjaõiguslepingu sõlmimise ajaks;

1.7 kui Tallinna linn või OÜ Selobalt ei täida punktis 1.4 nimetatud kohustust, maksab ta teisele lepingupoolele leppetrahvi 1000 krooni päevas iga tähtaega ületava päeva eest;

1.8 kinnisasjade vahetamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõivu) tasub OÜ Selobalt.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet Jaama tänav T1c kinnisasja valitsejaks Tallinna linna kinnisasja omanikuna kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Maa-ametil korraldada punktis 1 nimetatud kinnisasjade:

3.1 vahetamise võlaõigusliku lepingu sõlmimine pärast käesoleva otsuse jõustumist;

3.2 vahetamise asjaõiguslepingu sõlmimine pärast Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamisel tekkiva Jaama tn 8b kinnisasja maakatastris registreerimist. 

4. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks OÜ‑le Selobalt ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009
otsuse nr 44
LISA

 

Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamisel tekkiva Jaama tn 8b kinnisasja ja Jaama tänav T1c katastriüksuse paiknemise skeem

 

 

 

Jaama tänav ja Kõver tänav kinnisasja jagamisel tekkiva Jaama tn 8b kinnisasja ja Jaama tänav T1c katastriüksuse paiknemise skeem

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees