Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 37
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 37

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 40 lg 1 alusel

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse § 16 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009
otsuse nr 37
LISA

 

Tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse § 16 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu

 

 

 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 16 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Töötu suunatakse tema nõusolekul avalikule tööle kuni 10 tööpäevaks, kuid mitte kauemaks kui 80 tunniks ühe kuu jooksul. Töötu osaleb avalikus töös kuni 8 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas. 16–17‑aastane töötu osaleb avalikus töös kuni 7 tundi päevas ja kuni 25 tundi nädalas.

Ene Ergma

Riigikogu esimees

Tallinn, 2009

 

 

 

 

Seletuskiri tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse § 16 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

1.      Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse § 16 lõike 2 muutmisega võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile.

2.      Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu kohaselt muudetakse tööturuteenuste ja ‑toetuste seaduse § 16 lõiget 2 ja laiendatakse töötu õigust osaleda avalikus töös senilubatust suuremas mahus. Kehtiva seaduse kohaselt võib töötu osaleda avalikus töös mitte rohkem kui 50 tundi kuus. Olemasolev piirang on põhjendatud kahe asjaoluga: esiteks töötu kohustusega otsida tööd ja avalikus töös osalemise ajaline piirang peab jätma selleks piisavalt aega ning teiseks aitab see vältida juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused sõlmivad hädaabitööde lepinguid ka siis, kui võiks sõlmida tähtajalisi töölepinguid.

Piirang 80 tundi kuus jätaks töötule piisavalt vaba aega töö otsimiseks ja ei õigustaks samas tähtajalise töölepingu sõlmimata jätmist, kui selline vajadus esineb. Avalikus töös suuremas mahus osalemine võimaldaks töötul, teenida kuni 810 krooni lisaraha kuus.

Eelnõus esitatud piirang võimaldab motiveerida töötuid senisest enam osalema avalikus töös ega kahjusta riigi ega kolmandate isikute huve.

3.      Eelnõu terminoloogia

Eelnõu kasutab kehtivas õiguses kasutatavaid mõisteid.

4.      Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

5.      Seaduse mõjud

Seaduse vastuvõtmine suurendab omavalitsuste võimalusi rakendada töötuid avalikus töös.

6.      Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei suurenda kulutusi riigieelarvest. Seaduse muutmine ei too kaasa töökoormuse suurenemist.

7.      Seaduse jõustumine

Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu lihthäälteenamus. Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees