Tallinna Linnavolikogu otsuste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega

Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 36

Redaktsiooni kehtivus 05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 36

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu otsuste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 7 ja § 30 lg 1 p 1 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsusest nr 237 “Tallinna Maa-ameti ja Tallinna Elamumajandusameti ümberkorraldamine Tallinna Linnavaraametiks“

 

 

1. Alljärgnevates Tallinna Linnavolikogu otsustes asendatakse sõnad “Tallinna Maa-amet“ sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“ vastavas käändes:

1.1. 19. juuni 2008 otsus nr 129 “Tallinna arengukava 2009–2027 kinnitamine“;

1.2. 29. mai 2008 otsus nr 89 “Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013“;

1.3. 7. veebruari 2008 otsus nr 23 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele“;

1.4. 5. aprilli 2007 otsus nr 92 “Tallinna ruumiandmete registri asutamine“;

1.5. 18. aprilli 2002 otsus nr 177 “Tallinna maaregistri asutamine“;

1.6. 4. aprilli 2002 otsus nr 148 “Tallinna maamaksu registri asutamine“;

1.7. 4. aprilli 2002 otsus nr 149 “Tallinna linnamaa registri asutamine“.

2. Alljärgnevates Tallinna Linnavolikogu otsustes asendatakse sõnad “Tallinna Elamumajandusamet“ sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“ vastavas käändes:

2.1. 2. oktoobri 2008 otsus nr 188 “Osalemine URBACT II (European Programme for Urban Sustainable Development, 2007–2013) programmi SUITE The Housing Project (Social and Urban Inclusion Through Housing, 2008–2010) temaatilise võrgustiku projektis (Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses) ja volituste andmine Tallinna Elamumajandusameti juhatajale“;

2.2. 19. juuni 2008 otsus nr 129 “Tallinna arengukava 2009–2027 kinnitamine“;

2.3. 29. mai 2008 otsus nr 89 “Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008–2013“;

2.4. 21. juuni 2007 otsus nr 170 “Osalemine välisrahastusega projektis “REBECEE“ Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule“;

2.5. 5. aprilli 2007 otsus nr 92 “Tallinna ruumiandmete registri asutamine“;

2.6. 25. jaanuari 2007 otsus nr 5 “Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007–2010“;

2.7. 15. mai 2003 otsus nr 149 “Tallinna linnavara elu- ja mitteeluruumide registri asutamine ja Tallinna Linnavolikogu 2. oktoobri 1997 otsuse nr 176 kehtetuks tunnistamine“.

3. Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsuses nr 135 “Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013“ asendatakse sõnad “Tallinna Maa-amet“ sõnadega “Tallinna Linnavaraamet“ ja jäetakse välja sõna “Tallinna Elamumajandusamet“.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Elamumajandusametile ja Tallinna Maa-ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees