Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituste andmine Tallinna Transpordiametile avaliku konkursi läbiviimiseks, sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 352
Redaktsiooni kehtivus:13.01.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 13.01.2010 nr 42

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. märts 2009 nr 352-k

 

 

Volituste andmine Tallinna Transpordiametile avaliku konkursi läbiviimiseks, sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 10 lg-te 1, 3, 4 ja 5 ja § 12 lg 1 p 4, riigihangete seaduse § 10 lg 1 p 2, § 15 lg 1 p 2 ja § 19, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kehtestatud „Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korra“ p 1.2, Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 otsuse nr 30 „Nõusoleku andmine avaliku konkursi korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks“ alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud „Tallinna Transpordiameti põhimääruse“ p-ga 2.1.18

 

 

1. Tallinna Transpordiametil viia läbi avalik konkurss laevaliini Tallinn-Aegna–Tallinn sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks perioodil 2009 kuni 2013.

2. (Kehtetu - Tlv k 13.01.2010 nr 42 )

3. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo`t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 2 nimetatud lepingule ja selle lisadele, samuti edaspidistele võimalikele lisadele, lähtudes liiniveoks linnaeelarves ette nähtud vahenditest.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär