Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 18.12.2008 nr 51
 
Tvk m 27.11.1997 nr 56
 
Tvk m 20.03.1997 nr 8
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine, linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras ja volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 348
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 4. märts 2009 nr 348-k

 

 

Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine, linnavara tasuta võõrandamine otsutuskorras ja volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p-ga 2, § 65 lg-ga 5, § 67 lg 1 p-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud “Linnavara võõrandamise  korra“ punktidega 3.1, 8, 14, 21.1 ja 63.2, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ punktiga 24.3 ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisaga 3 “Kulude eelarve“

 

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekt (lisa 1).

2. Võõrandada tasuta otsutuskorras Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (registrikood 90009231, asukoht Suur-Sõjamäe tn 10a, Tallinn 11415):

2.1 põhivara soetusmaksumusega kokku 166 738 (ükssada kuuskümmend kuus tuhat seitsesada kolmkümmend kaheksa) krooni ja 29 (kakskümmend üheksa) senti, jääkväärtusega (28.02.2009 seisuga) 9 885 (üheksa tuhat kaheksasada kaheksakümmend viis) krooni ja 57 (viiskümmend seitse) senti vastavalt käesoleva korralduse lisas 2 nimetatud loetelule;

2.2 väheväärtuslikku vara soetusmaksumusega kokku 783 266 (seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat kakssada kuuskümmend kuus) krooni ja 44 (nelikümmend neli) senti vastavalt käesoleva korralduse lisas 2 nimetatud loetelule.

3. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule (lisa 1) ja punktis 2 nimetatud varade üleandmise-vastuvõtmise aktile (lisa 2).

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ja Jaanus Mutlile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2009

korralduse nr 348-k 

LISA 1

 

Tegevustoetuse leping

 

 

Tallinnas, “    “ ........................ 2009

 

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse .... märtsi 2009 korralduse nr .... alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, registrikoodiga 90009231, asukohaga
Suur-Sõjamäe tn 10a, Tallinn 11415, mida esindab juhatuse liige Anu Lõhmus (edaspidi eraldise saaja),

 

keda edaspidi nimetatakse ka eraldi pool või koos pooled,

sõlmivad käesoleva tegevustoetuse lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

 

1.      Üldsätted

1.1  Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi ametiasutus).

1.2  Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ning lisadest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast lepingu sõlmimist.

1.3  Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1  Leping on sõlmitud Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määruse nr 51 “Tallinna linna 2009. aasta eelarve“ lisas 3 “Kulude eelarve“ Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid tegevustoetuseks ettenähtud 8 900 000 (kaheksa miljoni üheksasaja tuhande) krooni (edaspidi eraldis) eraldamiseks ja kasutamiseks.

2.2  Eraldise saaja kasutab eraldist otstarbekohaselt ja säästlikult eraldise saaja poolt opereeritavate Kopli ja Ülemiste ettevõtlusinkubaatorite ning Loomeinkubaatori tegevuskulude katmiseks aastal 2009.

2.3  Eraldise kasutamise periood on märts-detsember 2009.

 

3.      Raha eraldamine

3.1  Eraldis kantakse pärast lepingu sõlmimist Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid arvelduskontole nr 10220058668015 AS SEB Pangas alljärngnevalt:

3.1.1.      2 700 000 (kaks miljonit seitsesada tuhat) krooni hiljemalt 13. märtsiks 2009;

3.1.2.      2 200 000 (kaks miljonit kakssada tuhat) krooni hiljemalt 01. maiks 2009;

3.1.3.      2 000 000 (kaks miljonit ) krooni hiljemalt 01. augustiks 2009;

3.1.4.      2 000 000 (kaks miljonit) krooni hiljemalt 01. novembriks 2009.

 

4.      Aruandlus ja kontroll

4.1  Ametiasutusel on õigus igal ajal teostada eraldise kasutamise kontrolli ning nõuda selleks eraldise saajalt dokumentide esitamist, mis tõendavad toimingute ja tööde teostamist ning kulude kandmist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel.

4.2  Juhul kui tuvastatakse, et eraldise saaja ei ole kasutanud eraldist lepingu punktis 2.2 nimetatud otstarbel või mittesäästlikult, on ametiasutusel õigus teha eraldise saajale ettekirjutus, milles määrab puuduste parandamise/kõrvaldamise või eraldise tagastamise tingimused ja tähtajad.

4.3  Juhul, kui eraldise saaja on kasutanud eraldist ebaotstarbekohaselt või mittesäästlikult, võib ametiasutus arvestada nimetatud asjaolu eraldise saaja järgneva taotluse rahuldamise otsustamisel.

 

5.      Poolte vastutus:

5.1  Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

5.2  Pooled vastutavad teineteisele oma lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest.

5.3  Poolele lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitab kahju tekitanud pool.

5.4  Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust.

5.5  Pool esitab teisele poolele viivise nõude kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates kohustuse rikkumisest teadasaamisest.

 

6.      Vääramatu jõud

6.1  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, so asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

7.      Teated ja informatsioon

7.1  Kõik lepingu täitmisega ja/või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks kui need on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

7.2  Kontaktisikud:

            Ametiasutus                                                                          Eraldise saaja

            Eve Peterson                                                                           Anu Lõhmus

            Vabaduse väljak 7                                                                  Suur-Sõjamäe tn 10a

            15199 Tallinn                                                                          11415 Tallinn

            Tel 640 4218                                                                          Tel 683 7940

            Faks 640 4208                                                                       Taks 683 7941

            E-post: eve.peterson@tallinnlv.ee                                            E-post: anu@inkubaator.ee

 

8.      Lepingu muutmine ja/või täiendamine

8.1    Lepingu muutmine toimub poolte vahel sõlmitud kirjaliku kokkuleppega, mis vormistatakse Lepingu lisana ning jõustub allakirjutamisel.

8.2    Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele kirjalikult.

8.3    Ametiasutus võib lepingut ühepoolselt muuta, sealhulgas muuta punktis 2.1 ja 3.1 nimetatud eraldise suurust ja ülekandmise tähtaegu, kui:

8.3.1.      muudetakse oluliselt lepinguga seonduvaid õigusakte (s.h Tallinna linna eelarve);

8.3.2.      kuulutatakse välja eriolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord;

8.3.3.      lepingu muutmist nõuab Riigikontroll;

8.3.4.      lepingu muutmine on vajalik lepingus sisalduva õigusvastase tingimuse kõrvaldamiseks.

8.4    Lepingut võib muuta ja/või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks. Kõik lepingu muudatused ja/või täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. Lepingu ühepoolsel muutmisel jõustub muudatus 15 kalendripäeva jooksul selle teatavakstegemisest eraldise saajale.

 

9.        Lõppsätted

9.1    Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

9.2    Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

9.3    Leping on koostatud 2 (kahes) võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

10.  Poolte allkirjad

 

Tallinna linn                                                            Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

 

 

 

________________                                                __________________

Jaanus Mutli                                                              Anu Lõhmus

Abilinnapea                                                               Juhatuse liige

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2009

korralduse nr 348-k

LISA 2

 

 

VARA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

 

Tallinnas                                                                                                           “.....“............... 2009

 

Käesoleva vara üleandmise-vastuvõtmise akt on koostatud selle kohta, et Tallinna linn annab üle ja  Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid võtab vastu aktis loetletud vara.

 

Pooled:

Vara üleandja: Tallinna linn, keda esindab abilinnapea Jaanus Mutli.

Vara vastuvõtja: Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, keda esindab juhatuse liige Anu Lõhmus.

 

Vara üleandmise alus: Tallinna Linnavalitsuse ........... märtsi 2009 korraldus nr ...........-k „Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine, linnavara tasuta võõrandamine ja volituste andmine Jaanus Mutlile“.

Vara üleandmine:

Käesolev akt on koostatud ja allkirjastatud selle kohta, et:

1.  Tallinna linn annab Tallinna linna omandist ning Tallinna Ettevõtlusameti valitsemiselt ja bilansist üle Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid bilanssi põhivarad järgmiselt:

 

 

Varakaardi number Tallinna Ettevõtlusametil

Kogus

Ühik

Soetusmaksumus

Jääkmaksumus üleandmise kuule eelneva kuu lõpu seisuga 28.02.2009

1.

Vara nimetus:

Failiserver FreeBSD, Intel Pentium 4, FSB 800MHz

 

402132

1

tk

38 501 krooni

0 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 7. juuni 2004.a.         

2.

Vara nimetus:

Dataprojektor Benqo, seerianumber: 99j7777BF644700460H H

 

402139

1

tk

29 237 krooni 29 senti

4 385 krooni 57 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 1. detsember 2004.a.

3.

Vara nimetus:

Ettevõtlusinkubaatorite infosüsteem. Infosüsteemi TEIIS analüüs ja projekt, ver 1,0

 

700 064

1

tk

99 000 krooni 

5 500 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 10. mai 2006.a.

 

2. Tallinna linn annab Tallinna linna omandist Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid üle väheväärtuslikud varad järgmiselt:

 

Varakaardi number Tallinna Ettevõtlusametil

Kogus

Ühik

Soetusmaksumus

1.

Vara nimetus:

Töölaud

 

906175

32

tk

82 752 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 30. november 2004.a.

2.

Vara nimetus:

Töölaud "Krog"

 

906176

28

tk

126 297 krooni 76 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 24. mai 2004.a.

3.

Vara nimetus:

Kapp-riiul "Moi"

 

906 177

17

tk

23 406 krooni 48 senti 

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

4.

Vara nimetus:

Töötool "Tebe"

 

906178

30

tk

30 444 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

5.

Vara nimetus:

Koosolekulaud "Ros"

 

906180

1

tk

3 621 krooni 42 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

6.

Vara nimetus:

Madal kapp "Moi"

 

906 181

13

tk

13 529 krooni 88 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

7.

Vara nimetus:

Grafoprojektori alus

 

906182

1

tk

2 111 krooni 2 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

8.

Vara nimetus:

Töölaud "Krog"

 

906183

1

tk

4964 krooni 26 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

9.

Vara nimetus:

Madal kapp "Moi"

 

906 184

1

tk

3 242 krooni 64 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

10.

Vara nimetus:

Diivan "Rio"

 

906185

1

tk

2 339 krooni 94 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

11.

Vara nimetus:

Tugitool "Rio"

 

906186

3

tk

4 998 krooni 48 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

12.

Vara nimetus:

Töölaud "Krog"

 

906 187

1

tk

4 184 krooni 28 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

13.

Vara nimetus:

Töötool "BFI300"

 

906188

1

tk

2022 krooni 52 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

14.

Vara nimetus:

Madal vahesein "Wallenium"

 

906 189

7

tk

25 449 krooni 6 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

15.

Vara nimetus:

Laud "Egger"

 

906190

1

tk

1726 krooni 34 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

16.

Vara nimetus:

Kapid

 

906191

4

tk

20 940 krooni 28 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

17.

Vara nimetus:

Nõudekapp

 

906 192

4

tk

24 083 krooni 80 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. september 2004.a.

18.

Vara nimetus:

Riidekapp

 

906 193

1

tk

1 432 krooni 25 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 27. detsember 2004.a.

19.

Vara nimetus:

Madal vahesein

 

906194

5

tk

8 754 krooni 35 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 27. detsember 2004.a.

20.

Vara nimetus:

Turvaseade ( saatja aku)

 

906 221

1

tk

20 179 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 14. aprill 2005.a.

21.

Vara nimetus:

Monitor 17 Samsung SM 710N LCD

 

906289

1

tk

3368 krooni 64 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 1. detsember 2005.a.

22.

Vara nimetus:

Monitor 17 Samsung SM 710N LCD

 

906295

1

tk

3368 krooni 64 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 1. detsember 2005.a.

23.

Vara nimetus:

TV Panasonic TX 29PM 11 P

 

906 312

1

tk

5927 krooni 97 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. november 2005.a.

24.

Vara nimetus:

Videokaamera Panasonic NV GS35EP-S

 

906 313

1

tk

8 385 krooni 59 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. november2005.a.

25.

Vara nimetus:

Nõudepesumasin Candy CD1 3015

 

906314

1

tk

8900 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 17. november 2005.a.

26.

Vara nimetus:

Sülearvuti Dell Latitude D620

 

908748

1

tk

17750 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 7. august 2006.a.

27.

Vara nimetus:

Sülearvuti Dell Latitude D620

 

908 749

1

tk

17750 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 7. august 2006.a.

28.

Vara nimetus:

Sülearvuti Dell Latitude D620

 

908 750

1

tk

17750 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 7. august 2006.a.

29.

Vara nimetus:

Töökoht

 

906 137

16

tk

50 753 krooni 44 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 29. mai 2003.a.

30.

Vara nimetus:

Kapp-riiul

 

906138

13

tk

18 247 krooni 71 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 29. mai 2003.a.

31.

Vara nimetus:

Koosolekulaud

 

906139

1

tk

2 375 krooni 97 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 29. mai 2003.a.

32.

Vara nimetus:

Töötool hall

 

906 142

16

tk

25 292 krooni 16 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 29. mai 2003.a.

33.

Vara nimetus:

Süsteemtelefon optiPoint 500

 

906 148

1

tk

4803 krooni

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 3. juuli 2003.a.

34.

Vara nimetus:

LCD projektor Hitachi CRX 345

 

906 315

1

tk

17 796 krooni 61 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 16. november 2005.a.

35.

Vara nimetus:

Office Pro 2003 Est OLP NL koos juurdekuuluvate dokumentidega

 

 

30

tk

145 503 krooni 39 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 3. juuni 2005.a.

36.

Vara nimetus:

MS Windows XP Pro ENG koos juurdekuuluvate dokumentidega

 

 

15

tk

28 813 krooni 56 senti

Märkused: Vara asukoht Kopli 98, Tallinn, soetatud 9. august 2005.a.

 

 

Akt on koostatud kahes eksemplaris.

 

Poolte allkirjad:

 

1. Tallinna linna esindaja:

 

Jaanus Mutli..........................             ....... ..... 2009

 

2. Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid esindaja:

 

Anu Lõhmus ........................                ....... ..... 2009

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär