Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Osaühingu 15075 vahelise kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine, raha eraldamine ja volituse andmine Andres Harjole
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 346
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. märts 2009 nr 346-k

 

 

Tallinna linna ja Osaühingu 15075 vahelise kohtuliku kompromissilepingu heakskiitmine, raha eraldamine ja volituse andmine Andres Harjole

 

 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 lg 1, võlaõigusseaduse § 578, valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p-ga 4.1.1, 22. juuni 2006 määruse nr 46 „Tallinna linna kohtus esindamise ja linnale õigusteenuse osutamise korra“ § 6 lg‑tega 4 ja 5 ning tulenevalt kohtumenetluse poolte soovist lõpetada tsiviilasja 2-07-46133 menetlus kompromissiga

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kohtuliku kompromissilepingu projekt Tallinna linna ja Osaühingu 15075 vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-07-46133.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kohtulikule kompromissilepingule.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ette nähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile  390 000 (kolmsada üheksakümmend tuhat) krooni punktis 1 nimetatud kompromissilepingu täitmiseks.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Osaühingule 15075, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Transpordiameti juhatajale Andres Harjole ja Harju Maakohtule. 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2009

korralduse nr 346-k

LISA

 

Tallinna linna ja Osaühingu 15075 vaheline kohtulik kompromissileping

 

 

 

KOHTULIK KOMPROMISSILEPING

Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas 2-07-46133

Kohtulik kompromissileping (edaspidi kompromiss) on sõlmitud Tallinnas __. märtsil 2009.

Tallinna linn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ___. märtsi 2009. a korralduse nr ____ alusel Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo, ja

Osaühing 15075 (registrikood 10399776), keda esindab juhatuse liige Gunnar Grünberg, edaspidi kumbki pool eraldi ja mõlemad koos pooled,

võttes arvesse, et:

  1. Osaühing (edaspidi OÜ) 15075 (endise ärinimega OÜ Cirtemon) ja Tallinna Liikluskorralduskeskus sõlmisid 16. jaanuaril 2002 lepingu, mille objektiks oli tellija poolt vastavalt haldusõigusrikkumise seadustiku (edaspidi HÕS) § 240 ümber paigutamisele määratud sõiduautode ümberpaigutamine (teisaldamine) ja hoidmise korraldamine;
  2. Tallinna linn tellis probleemide tõttu teenuse osutamisel teisaldamisteenust ka kolmandatelt isikutelt;
  3. Tallinna Linnakohtu 7. märtsi 2005 otsusega tsiviilasjas nr 2/277-6989/04 kohustati Tallinna linna 16. jaanuaril 2002 sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi täitma, tellima lepingus kokkulepitud teenuseid vastavalt vajadusele 3 teisaldamisauto mahus OÜ-lt 15075. Tallinna Ringkonnakohtu 14. juuni 2005 otsusega tsiviilasjas nr 2-2/799/05 jäeti Tallinna Linnakohtu 7. märtsi 2005 otsus muutmata. Riigikohus Tallinna linna kassatsioonkaebust menetlusse ei võtnud. Viidatud Tallinna Linnakohtu otsus on seega jõustunud;
  4. Tallinna linn tellis perioodil november 2004 kuni detsember 2005 teisaldamisteenust teistelt ettevõtjatelt ja sellest tuleneva kahju hüvitamiseks esitas OÜ 15075 hagi Harju Maakohtule;
  5. Hageja nõuab lepingu rikkumise hüvitamist summas 826 020 krooni, viivisvõlgnevuse tasumist summas 270 799, 47 krooni ja palub linnalt välja mõista viivise 0,03% tasumata summast päevas arvates 21. novembrist 2008 kuni kohustuse täitmiseni;
  6. TsMS § 430 lg 1 sätestab, et pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni kompromissiga lõpetada;
  7. VÕS § 578 lg 1 kohaselt on kompromissilepingu eesmärk muuta õiguslikult vaieldav või ebaselge õigussuhe vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel;
  8. Pooled soovivad saavutada õigusrahu vastastikuste järeleandmiste teel ning lõpetada kohtuvaidluse kompromissi sõlmimise teel;

pooled kokku leppinud alljärgnevas:

9.      Pooled lõpetavad Harju Maakohtu menetluses oleva tsiviilasja nr 2-07-46133 esemeks oleva vaidluse kompromissiga;

10.  Tallinna linn kohustub kompromissina tasuma OÜ-le 15075 kokku 390 000 krooni ja kandma nimetatud summa OÜ 15075 arveldusarvele............................. kümne tööpäeva jooksul arvates kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest;

11.  OÜ 15075 kinnitab tingimusteta ja tagasivõtmatult, et kompromissi eelmises punktis nimetatud kogusumma kättesaamisel ei ole tal Tallinna linna ja/või Tallinna linna ametiasutuste vastu enam mingeid nõudeid, mis tuleneksid otseselt või kaudselt OÜ 15075 ja Tallinna Liikluskorralduskeskuse vahel 16. jaanuaril 2002 sõlmitud lepingust või teistest tsiviilasjas nr 2-07-46133 käsitatud asjaoludest;

12.  Kooskõlas TsMS § 168 lg-ga 3 jäävad poolte menetluskulud nende endi kanda. Kui kohtumääruse kohaselt on vaja tasuda täiendavaid menetluskulusid riigituludesse (näiteks postikulu), kannavad selle kulu pooled võrdselt.

13.  OÜ 15075 palub kohtul TsMS § 150 lg 2 p 1 kohaselt tagastada pool menetluses tasutud riigilõivust.

14.  Pooled on kokku leppinud ning paluvad tuginedes TsMS § 64 lg-le 2 ja § 661 lg-le 4 lühendada kompromissi kinnitamise kohta tehtavale kohtumäärusele määruskaebuse esitamise tähtaega kolmele (3) päevale menetluse lõpetamise määruse kättesaamisest arvates.

15.  Kompromiss jõustub seda kinnitava kohtumääruse jõustumisega.

16.  Kui kohus kompromissi ei kinnita või kui kompromissi kinnitav kohtumäärus tühistatakse, ei ole kompromissil tervikuna ega ühelgi selles sisalduval nõustumusel, kinnitusel ega kokkuleppel mingit õiguslikku tähendust.

17.  Eeltoodu alusel ja juhindudes TsMS § 430 lg-test 1 ja 2 ning § 428 lg 1 p-st 4 paluvad pooled Harju Maakohtul kompromiss kinnitada, kajastada määruses kompromissi tingimused ning lõpetada tsiviilasja nr 2-07-46133 menetlus. Pooled paluvad teha kohtumääruse kohtuistungit pidamata.

18.  Pooled kinnitavad, et on teadlikud kompromissi kinnitamise ja tsiviilasja menetluse lõpetamise õiguslikest tagajärgedest, sealhulgas TsMS § 432 sisust, mille kohaselt on menetluse lõpetamisel kompromissiga samad materiaalõiguslikud ja protsessuaalsed tagajärjed nagu menetluse lõpetamisel kohtuotsusega, sealhulgas ei saa hageja uuesti pöörduda kohtusse hagiga sama kostja vastu vaidluses samal alusel ja sama haginõude üle.

  1. Kompromiss on sõlmitud kolmes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks jääb kummalegi kompromissi sõlminud poolele ja üks esitatakse Harju Maakohtule.

 

 

 

 

Andres Harjo                                                               Guido Grünberg

Tallinna linna esindaja                                                Osaühingu 15075 esindaja

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär