Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 478a/1 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 307
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. märts 2009 nr 307-k

 

 

Pärnu mnt 478a/1 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19², § 36 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ p-dega 56¹, 56², 57, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 “Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgnevatest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 5. jaanuari 1998 otsus nr 9605, millega endise kinnistu nr 3133 krundi tagastamise suhtes tunnistati õigustatud subjektideks XXXXXXXX ja XXXXXXXX võrdsetes mõttelistes osades; Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldus nr 2059-k, millega kehtestati Pärnu mnt 480 ja külgnevate kruntide detailplaneering; Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldus nr 2487-k, millega määrati 2124,5 m² endise kinnistu nr 3133 maa eest kompensatsioon XXXXXXXX; 11. oktoobri 2006 korraldus nr 2033-k, millega otsustati XXXXXXXX ja XXXXXXXX tagastada Pärnu mnt 478d maaüksus võrdsetes mõttelistes osades; 30. aprilli 2008 korraldus nr 756-k, millega määrati kompensatsioon XXXXXXXX 2137 m² ja XXXXXXXX 12,5 m² endise kinnistu nr 3133 maa eest; Tallinna notari Tiit Sepa 17. aprillil 2006 tõestatud täiendav pärimisõiguse tunnistus (notari ametitoimikute raamatu registri nr 2147), millega XXXXXXXX kuulunud endise kinnistu nr 3133 maa tagastamise nõudeõiguse päris XXXXXXXX; Osaühingu M. K. Konsultatsioonid koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 227-1321) ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 5656 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 478a/1;

1.2 pindala: 41 m²;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3133 pindalaga 5340 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX — 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitisi ei paikne (kontrollitud Riikikust ehitisregistrist 10. veebruaril 2009).

4. Lugeda endise kinnistu nr 3133 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ning maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on lähtuvalt kaasomandi osa suurusest kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole 10220066771017 AS-s SEB Pank, kood 401. Maksekorraldusse märkida viitenumber 5238050050050225 ja maksekorralduse selgitusse tagastatava maa aadress. Toimiku koostamise tasu on alljärgnev:

6.1 XXXXXXXX — 100 (ükssada) krooni;

6.2 XXXXXXXX — 100 (ükssada) krooni.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär