Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 53 ja J.Kunderi põik 4-8 kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2009 korraldus number 267
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2009 nr 267-k

 

 

Tartu mnt 53 ja J. Kunderi põik 4-8 kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 116 lg 1, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 korraldusest nr 598-k „J. Kunderi põik 4-8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ ning Osaühingu 3dHansa 13. veebruari 2007 avaldusest ja osaühingu Renassa Haldus 5. märtsi 2007 avaldusest

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Osaühingult 3dHansa (äriregistri kood 11182406, aadress Valdeku 132, 11216, Tallinn) ja osaühingult Renassa Haldus (äriregistri kood 10903329, aadress Tartu mnt 53, 10115, Tallinn) Tartu mnt 53 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 1397301, katastritunnus 78401:112:0600, pindala 1246 m2, sihtotstarve ärimaa) ja J. Kunderi põik 4-8 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 623101, katastritunnus 78401:112:0480, pindala 5030 m2, sihtotstarve elamumaa) J. Kunderi põik 4-8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatav 278 m² pindalaga transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi, mis on tähistatud korralduse lisaks oleval skeemil viirutatud alana järgmiste tingimustega:

1.1 Osaühing 3dHansa on kohustatud oma vahendite arvelt tagama kinnisasjale detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede, tehnovõrkude, välisvalgustuse, vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise ja üldkasutatava haljastuse rajamise vastavalt Tallinna linna ja Osaühing 3dHansa vahel 23. oktoobril 2008 sõlmitud lepingule nr 2-6/259 detailplaneeringu kohaste hoonete kasutusloa taotlemise hetkeks;

1.2 kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul arvates kinnisasjade jagamise maakatastris registreerimisest;

1.3 kinnisasja valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 2 nädala jooksul teerajatiste kasutusloa väljastamisest arvates;

1.4 Tartu mnt 53 ja J. Kunderi põik 4-8 kinnisasjadele seatud hüpoteegid ei jää koormama Tallinna linnale omandatavat kinnisasja;

1.5 Osaühing 3dHansa ja osaühing Renassa Haldus kohustuvad Tartu mnt 53 ja J. Kunderi põik 4-8 kinnisasjadest moodustatavat Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja kolmandatele isikutele mitte võõrandama. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksavad Osaühing 3dHansa ja osaühing Renassa Haldus Tallinna linnale leppetrahvi 100 000 krooni;

1.6 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikel on õigus kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui kinnisasjade omanikud või Tallinna linn ei ole ilmunud kinnisasja tasuta võõrandamise asjaõiguslepingut sõlmima 6 kuu jooksul kinnisasjade jagamise maakatastris registreerimisest arvates või kui detailplaneeringut ei kehtestata 3 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest.

3. Tallinna Maa-ametil:

3.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku- ja asjaõigusliku lepingu sõlmimine; 

3.2 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

3.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule 3dHansa, osaühingule Renassa Haldus ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009

korralduse nr 267-k

LISA

 

J. Kunderi põik 4-8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatava Tallinna linnale omandatava kinnisasja asukoha, pindala ja piiride skeem

 

 

 

J. Kunderi põik 4-8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatava Tallinna linnale omandatava kinnisasja asukoha, pindala ja piiride skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär