Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaikne tn 9 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2009 korraldus number 260
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2009 nr 260-k

 

 

Vaikne tn 9 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 19¹ lg 1 p 3 ja lg 2, § 19² lg 1, § 36 lg 1, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra“ p-dega 56¹ ja 57, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ p-ga 34 ning tulenevalt järgmistest dokumentidest: Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. oktoobri 1998 otsus nr 10279, millega on Tallinnas, Vaikne tn 9, endisel kinnistul nr 3172 asunud krundi suurusega 585 m² suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi 14. veebruaril 2000 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 753), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest 1/6 suuruse mõttelise osa XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi asendaja Ülle Anmanni 29. mail 2001 tõendatud testamendijärgse pärimisõiguse tunnistus (notariaalregistri nr 3986), millega XXXXXXXX päris XXXXXXXX kuulunud maa tagastamise nõudeõiguse; Tallinna notari Tiit Sepa 21. augustil 2001 tõestatud pandi kustutamise avaldused, ostu-müügi ja pandileping ning nõudeõiguse loovutamise leping (notariaalregistri nr 5886), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest 4/6 suuruse mõttelise osa XXXXXXXX; Tallinna notari Piret Pressi 13. detsembril 2005 koostatud ja tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse mõttelise osa loovutamise leping (notari ametitoimingute raamatu registri nr 8757), millega XXXXXXXX loovutas talle kuulunud maa tagastamise nõudeõigusest 1/12 suuruse mõttelise osa XXXXXXXX; Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldus nr 158-k, millega tagastati XXXXXXXX, XXXXXXXX ja XXXXXXXX Vaikne tn 9 maa pindalaga 577 m²; Maa-ameti Tallinna katastribüroo katastrikandeks esitatud dokumentide kontroll-leht ja katastripidaja 8. novembri 2007 otsus, millega keelduti esitatud dokumentide alusel katastriüksuse registreerimisest ja tagastati dokumendid toimiku koostajale puuduste kõrvaldamiseks; XXXXXXXX, XXXXXXXXja XXXXXXXX Tallinna Maa-ametile esitatud avaldused, millega nad paluvad neile tagastada Vaikne tn 9 maa suurusega 567 m²; Aktsiaseltsi „Kommunaalprojekt“ 2. juulil 2008 koostatud katastriüksuse plaan (töö nr 284-99); maa tagastamise toimiku nr 9645 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vaikne tn 9;

1.2 pindala: 567 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3172 pindalaga 585 m²) järgmistele isikutele:

2.1 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 4/6 mõttelises osas;

2.2 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 3/12 mõttelises osas;

2.3 XXXXXXXX, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXXXXXX – 1/12 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101016043 elamu) ning rajatised (ehitisregistri koodiga 220396174 väravad, piirded ja ehitisregistri koodiga 220396175 kõnnitee) kuuluvad 4/6 mõttelises osas XXXXXXXX, 3/12 mõttelises osas XXXXXXXX ja 1/12 mõttelises osas XXXXXXXX, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 29. jaanuaril 2009.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3172 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 200 (kakssada) krooni Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole nr 10220066771017AS-s SEB Pank, kood 401, viitenumber 5238050050050225, alljärgnevalt:

5.1 XXXXXXXX 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni;

5.2 XXXXXXXX 50 (viiskümmend) krooni;

5.3 XXXXXXXX 17 (seitseteist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs ja kaitsetsoon krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja krunti läbivale aktsiaseltsile Eesti Gaas kuuluvale gaasitorustikule;

6.3 järgida muinsuskaitseseaduse §-des  23 kuni 25 sätestatud tingimusi, kuna kundil asuv elamu on kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 25 tunnistatud arhitektuurimälestiseks;

6.4 taluda asjaõigusseaduse § 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

7. Senine maakasutusõigus lõpeb käesoleva korralduse jõustudes.

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. veebruari 2006 korraldus nr 158-k.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär