Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavaraameti juhataja ametisse nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2009 korraldus number 257
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2009 nr  257-k

 

 

Linnavaraameti juhataja ametisse nimetamine

 

 

 

Avaliku teenistuse seaduse § 19, § 22 lg-te 1 ja 2, § 23-24, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7,
§ 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 44 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 15 lõikega 3, § 16 lõikega 3, lisa 1 punktiga 12, lisaga 2, Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2009 korraldusega nr 256-k “Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Nimetada Einike Uri Linnavaraameti juhataja ametikohale alates 1. aprillist 2009 katseajaga 6 kuud (katseaja lõpp 30. september 2009, vestluse läbiviimise lõpptähtaeg 16. september 2009).

2. Määrata Linnavaraameti juhataja Einike Uri ametipalgaks 32 500 krooni kuus (palgaaste C8) alates 1. aprillist 2009.

3. Einike Uril on avaliku teenistuse staaži ametisse nimetamise kuupäeva seisuga 12 aastat, 11 kuud ja 6 päeva.

4. Volitada Einike Uri kuni ametisse asumiseni pidama läbirääkimisi ja tegema pakkumisi Tallinna Linnavaraameti ametikohtade komplekteerimiseks.

5. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Einike Urile ja Linnavaraametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär