Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 "Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2009 määrus number 17
Jõustumine:02.03.2009
Redaktsiooni kehtivus:02.03.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. veebruar 2009 nr 17

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse
kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ § 4 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. aprilli 2008 otsusega nr 66 vastu võetud „Tallinna rahvastiku tervise arengukavaga 2008–2015“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määrust nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ alljärgnevalt:

1) muuta § 3 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:

„(1) Tallinna Tervisenõukogu (edaspidi nõukogu) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015 ning südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 eesmärkide ja tegevuste sihipärase elluviimise korraldamiseks Tallinnas.“;

2) jätta § 4 lõikest 2 välja sõna „Sotsiaalministeeriumi“;

3) muuta § 6 punkte 2, 3, 5 ja sõnastada need järgmiselt:

„2) osaleb Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015 ning südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 tegevuskavade rakendamisel Tallinnas ning linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide tegevuse koordineerimisel ja nende koolitamisel;“;

„3) töötab välja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Tallinna Haridusameti ning linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide tegevussuunad; “;

„5) tagab südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 eesmärkide ja tegevuste elluviimise linnas ning kontrollib riigilt tegevuste elluviimiseks saadud summade sihipärast kasutamist.“;

4) muuta § 7 punkte 3, 4 ja sõnastada need järgmiselt:

„3) moodustada töörühmi Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015 ning südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 rakendamiseks vajalike probleemsete küsimuste läbitöötamiseks;“;

„4) esitada ettepanekuid Tallinna Tervisekoalitsioonile Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015 ning südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020 elluviimiseks Tallinnas.“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisaga kinnitatud Tallinna Tervisenõukogu koosseisu järgmiselt:

1) arvata Tallinna Tervisenõukogust välja Ene Veiksaar ja Kalev Pahla;

2) kinnitada Tallinna Tervisenõukogu kooseisu Kerli Tamm Harjumaa Tervisenõukogu esimees;

3) asendada komisjoni liikmete Priit Ilveri ametinimetus „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti peaspetsialist“ ametinimetusega „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja“, Aini Härmi ametinimetus „Tallinna Kesklinna Valitsuse haridus- ja kultuurinõunik“ ametinimetusega „Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna juhataja“ ja lugeda Sotsiaalministeeriumi esindaja Andrus Lipandi ametinimetuseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppetooli erakorraline lektor.

 

§ 3.  Määrus jõustub 2. märtsil 2009.

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär