Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kaugkütteseaduse muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 otsus number 29
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 29

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele kaugkütteseaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel

 

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele kaugkütteseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009
otsuse nr 29
LISA

 

Kaugkütteseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu

 

 

 

§ 1 Kaugkütteseaduse § 9 täiendatakse lõikega 101 ja sõnastatakse järgmiselt:

“(101) Konkurentsiametil või valla- või linnavalitsusel on õigus hinnavalemit kasutada soojuse piirhinna kehtestamiseks soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel soojusettevõtja taotluseta. Uut piirhinda rakendatakse Konkurentsiameti või valla- või linnavalitsuse poolt määratud tähtajal.“

Ene Ergma

Riigikogu esimees

Tallinn, 2009

 

 

 

 

 

Seletuskiri kaugkütteseaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu juurde

 

 

 

1. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on kaugkütteseaduse § 9 täiendamisega anda õigus Konkurentsiametile ja valla- või linnavalitsusele muuta hinnavalemi alusel kooskõlastatud soojuse piirhinda ilma soojusettevõtja vastava taotluseta, kui on ilmnenud soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite muutus. Uut piirhinda rakendatakse Konkurentsiameti või valla- või linnavalitsuse poolt määratud tähtajal.

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Kehtiva kaugkütteseaduse § 9 lõike 10 sõnastuse kohaselt võib soojusettevõtja taotleda Konkurentsiametilt või valla- või linnavalitsuselt hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutatavate tegurite ilmnemisel. Otsuse piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel teeb Konkurentsiamet või valla- või linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul, alates nõuetekohase taotluse saamisest. Eelnõu sõnastus annab Konkurentsiametile või valla- või linnavalitsusele õiguse algatada soojuse piirhinna alandamist lähtudes kooskõlastatud hinnavalemist ilma soojusettevõtja taotluseta, kui soojuse piirhinda alandatakse soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutatavate tegurite ilmnemisel. Seaduse muutmise tulemusena on võimalik operatiivselt reageerida soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite muutusele (eelkõige vedelkütuse ja maagaasi hinna langemisel).

3. Eelnõu terminoloogia

Eelnõu kasutab kehtivas õiguses kasutatavaid mõisteid.

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

5. Seaduse mõjud

Seaduse vastuvõtmine annab võimaluse Konkurentsiametil või valla- või linnavalitsusel kiirendada soojuse piirhinna alandamist soojusettevõtja tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel (eelkõige vedelkütuse ja maagaasi hinna langemisel).

6. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei nõua lisakulutusi.

7. Seaduse jõustumine

Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu lihthäälteenamus. Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees