Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Võidujooksu tn 12//Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2009 korraldus number 242
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. veebruar 2009 nr 242-k

 

 

Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, lg 2, lg 3 p 1 ja 2, § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 13 p-ga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1205-k „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korralduse nr 1448-k muutmine ja Võidujooksu tn 10, 10a kinnistu jagamisel tekkivale Võidujooksu tn 10a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu Constancia kasuks“ ning tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju

 

 

1. Mitte algatada Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2008 korraldusega nr 1205-k algatatud Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lasnamäe linnaosas asuvale planeeritavale alale pargiala kujundamine, kinnistu kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine 3‑korruselise büroohoone, 2-korruselise kaubanduskeskuse, kolme 3-korruselise korterelamu, üheteistkümne 5-korruselise korterelamu, viie 8-korruselise korterelamu ja kolme 15-korruselise korterelamu, 5-korruselise parkimismaja ning 2-korruselise spordi- ja pargiteenindushoone rajamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 42,3 ha. Kavandatava tegevusega taotletakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu muutmist.

2. Detailplaneeringu:

2.1. koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198, Tallinn);

2.2. koostamise õigus on sõlmitud lepinguga üle antud RUUM JA MAASTIK OÜ-le (aadress Olevimägi 16, 10123 Tallinn);

2.3. kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilist hindamist järgmistel põhjustel:

3.1. detailplaneeringuga ei kavandata planeeritavale maa-alale tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase ja õhu saastamist;

3.2. detailplaneeringu alal ega selle läheduses ei kahjustata kaitstavaid loodusobjekte. Kruntide hoonestamisel arvestatakse kaitsealuse üksikobjekti, Lasnamäe vana paemurru paljandi, kaitsevööndi raadiusega 50 meetrit. Samuti arvestab planeeringulahendus veekogu (Lasnamäe karjääri) 25 meetri laiuse ehituskeeluvööndiga;

3.3. ala planeerimisel säilitatakse ökoloogiliselt ja dendroloogiliselt väärtuslikud looduskooslused ja kasvualad. Alal säilitatakse tervikuna looduslik puistu, arvestades lindude pesitsuskohtadega. Säilitatakse ka olemasolev saar veekogus, mis on samuti välja kujunenud veelindude pesitsuskohana. Kogu arendusala haljastamine nähakse ette ühise haljastusprojekti alusel, sh olemasoleva väärtusliku haljastuse korrastamine ja hooldamine, parkide rajamine ja ehituskruntide haljastamine. Olemasolev likvideeritav väheväärtuslik haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 45 tingimustele;

3.4. veekogu täitmine (mahus alla 500 m³) ei avalda veekeskkonnale olulist negatiivset mõju, sest täidetav veeala on madala veetasemega ja reostunud ning karjääri vee-elustik on suhteliselt liigivaene;

3.5. detailplaneeringu koostamisel on käsitletud Laagna tee äärde kavandatavate korterelamute siseruumide ülenormatiivse müra alandamise meetmeid;

3.6. kuivõrd detailplaneering näeb ette maa-ala heakorrastamise ja kasutussevõtmise puhkealana ning kvaliteetse hoonestuse ja infrastruktuuri väljaehitamise, siis detailplaneeringu realiseerimine omab positiivset mõju ümbritseva linnaruumi suhtes. Samuti võimaldab hea juurdepääsuga Laagna tee ääres paikneva avalikuks kasutuseks mõeldud Pae puhkeala väljaarendamine mitmekesistada nii Lasnamäe kui kogu Tallinna elanike puhkuse ning vaba aja veetmise võimalusi;

3.7. kui ehitusprojekti koostamisel ja ehitiste püstitamisel järgitakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid, ei kaasne detailplaneeringu ellurakendamisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.

4. Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna Keskkonnaameti veebilehel aadressil http://www.tallinn.ee/est/g6212s38530.

5. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ning RUUM JA MAASTIK OÜ-le.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär