Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2012-31.12.2012
 
15.03.2010-01.01.2012
 
23.02.2009-14.03.2010

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2009 määrus number 16
Jõustumine:23.02.2009
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - 31.12.2012
Märkus: Määruse pealkiri kuni 31.12.2011: Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alat

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.12.2012 nr 89, jõustumine 31.12.2012

REDAKTSIOON:
Tlv m 28.12.2011 nr 137, jõustumine 01.01.2012
Tlv m 10.03.2010 nr 25, jõustumine 15.03.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

18. veebruar 2009 nr 16

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
(Tlv m 28.12.2011 nr 137, jõustumine 01.01.2012)

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud ”Tallinna põhimääruse“ § 501 lg-te 1-5, Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 45 „Ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra” § 13 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 46 „Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra” § 12 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 47 „Inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra” § 13 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006–2009“, 19. juuni 2008 otsusega nr 129 „Tallinna arengukava 2009–2027“ ja 19. juuni 2008 otsusega nr 135 „Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013“

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Komisjoni moodustamine

(1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse, ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamiseks ja rahastamiseks (edaspidi komisjon).
(Tlv m 28.12.2011 nr 137, jõustumine 01.01.2012)

(2) Komisjoni eesmärk on hinnata ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlusi ja valmistada ette ettepanekuid taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
(Tlv m 28.12.2011 nr 137, jõustumine 01.01.2012)

§ 2.  Komisjoni tegevus

(1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Ettevõtlusamet.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

(1) Komisjoni pädevuses on:

1) esitatud projektide läbivaatamine ja hindamine;

2) esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuste tegemine;

3) rahastamisettepanekute esitamine Tallinna Ettevõtlusametile.

(2) Komisjon lähtub taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruses nr 45 „Ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”, 11. detsembri 2008 määruses nr 46 „Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” ja 11. detsembri 2008 määruses nr 47 „Inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” sätestatud kriteeriumitest ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 129 kinnitatud „Tallinna arengukava 2009-2027“, 19. juuni 2008 otsusega nr 135 kinnitatud „Tallinna innovatsioonistrateegia 2009-2013“ ja 15. oktoobri 2009 otsusega nr 209 kinnitatud “Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2010-2013“ sätestatud prioriteetidest.
(Tlv m 28.12.2011 nr 137, jõustumine 01.01.2012)

§ 4.  Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek, sh ka elektrooniline koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
(Tlv m 28.12.2011 nr 137, jõustumine 01.01.2012)

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjonile esitatud taotluste ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna ettevõtja infopunkti ametnik.

(5) Komisjoni koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse 3 tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5.  Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on 5-7 liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.

(3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär.

(5) Komisjoni liikmed kinnitab ja muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus korraldusega.

§ 6.  Komisjoni sekretär

(1) Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaluse tutvuda arutusele tulevate materjalidega hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid muid ülesandeid.

§ 7.  Komisjonil on õigus:

1) saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

2) esitada linnavalitsusele ettepanekuid seoses täiendusõppe toetuste ja praktikajuhendaja toetusega;

3) moodustada töögruppe.

§ 8.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

Komisjoni tegevus lõpetatakse linnavalitsuse poolt.

§ 9.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub  23. veebruaril 2009.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär