Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2009 korraldus number 184
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2009 nr 184-k

 

 

Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1 ja § 221 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1249-k

 

 

1. Võtta vastu Kesklinnas asuva 12,87 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering, AS-i Pöyry Entec töö nr 658/05, milles on ette nähtud moodustada Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n kinnistutest kokku 36 krunti (10 elamumaa krunti; 4 äri- ja elamumaa krunti; 2 ärimaa krunti; 6 sotsiaalmaa krunti; 8 transpordimaa krunti; 6 tootmismaa krunti) ja on määratud ehitusõigus lasteaia, kuueteistkümne kuni 3 maapealse korrusega, kahe kuni 4 maapealse korrusega, kolme kuni 5 maapealse korrusega, kahe kuni 6 maapealse korrusega, viie kuni 8 maapealse korrusega, kolme kuni 9 maapealse korrusega, nelja kuni 10 maapealse korrusega ja viie kuni 12 maapealse korrusega elamu, üheksa kuni 4 maapealse korrusega ja kümne kuni 6 maapealse korrusega äriruumidega elamu, kuni 12 maapealse korrusega ärihoone (eelpool nimetatud hoonetele on ette nähtud 1 kuni 3 maa-alust korrust) ja 5 alajaama rajamiseks. Detailplaneering sisaldab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ muutmise ettepanekut.

2. Laiendada Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2007 korraldusega nr 1249-k algatatud Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus planeeritava maa-ala suurust 12,6 hektarilt 12,87 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Enne detailplaneeringu kehtestamist Tallinna Maa-ametil jõuda Veerenni tn 36 ja Veerenni tn 36n kinnistute omanikuga kokkuleppele sotsiaalmaa kruntide positsioon 1 ja 7 ning transpordimaa kruntide positsioon 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 30 tasuta Tallinna linnale üle andmise osas ning sõlmida vastav leping ja leppida kokku kõnniteede avaliku kasutamise tagamiseks servituudi seadmise tingimustes Tallinna linna kasuks ning sõlmida vastav leping.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär