Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Posti tn 8 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2009 korraldus number 173
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2009 nr 173-k

 

 

Vana-Posti tn 8 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, asjaõigusseaduse § 179, § 225, § 228, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-de 11 ja 12 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008 istungi protokolli nr 40 päevakorrapunktist 37 “Informatsioon kino “Sõprus“ esise skvääri ja purskkaevu projektlahenduse kohta“

 

 

1. Taotleda SEFIRIUS INVEST OÜ (äriregistri kood 11200222, aadress Rävala pst 6, Tallinn 10143) omandis olevale Vana-Posti tn 8 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 3151201, katastritunnus 78401:101:2880, pindala 1704 m2, sihtotstarve ärimaa) Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajaga 99 aastat;

1.2 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnistu osa pindalaga 134 m², mis on tähistatud  korralduse lisaks oleval skeemil viirutatud alana;

1.3 õigustatud isik maksab kinnisasja omanikule isikliku kasutusõiguse eest tasu proportsionaalselt kinnisasja omaniku poolt isikliku kasutusõiguse ala eest tasutavale maamaksule 28 päeva jooksul kinnisasja omanikult vastava arve ja maamaksu tasumist tõendava maksekorralduse koopia saamisest arvates;

1.4 õigustatud isikul on õigus rajada isikliku kasutusõiguse alale skväär ja purskkaev koos abiseadmete, valgustuse ja haljastusega  (edaspidi rajatised);

1.5 õigustatud isikul on õigus lubada isikliku kasutusõiguse alal viibida kõigil isikutel ööpäevaringselt piiramatu arv kordi (avalik kasutus);

1.6 õigustatud isik kohustub:

1.6.1 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.6.2 hoidma isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

1.6.3 remontima ja hooldama rajatisi aastaringselt vastavalt Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuetele ja kandma nimetatud töödega seotud kulud;

1.6.4 teatama kinnisasja omanikule plaanilistest remonttöödest ette vähemalt 1 kuu;

1.7 kinnisasja omanik kohustub:

1.7.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab rajatiste sihipärast kasutamist;

1.7.2 hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada rajatisi või mis võiks põhjustada rajatiste seisundi halvenemist, õhu, vee või maa saastamist, muud ohtu või kahju üldistele huvidele;

1.7.3 teavitama õigustatud isikut kinnistu jagamisest või võõrandamisest;

1.7.4 kinnistu koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnistu koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmise tingimustest.

2. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud Vana-Posti tn 8 kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

3. Tallinna Kommunaalametil tasuda isikliku kasutusõiguse tasu vastavalt punktile 1.3.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ning asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud - notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks SEFIRIUS INVEST OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari  2009

korralduse nr 173-k

LISA

 

Vana-Posti tn 8 kinnisasja piiri ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

 

Vana-Posti tn 8 kinnisasja piiri ja isikliku kasutusõiguse ala skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär