Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 05.02.2009 määrus number 2
jõustumine 12.02.2009

Redaktsiooni kehtivus 12.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. veebruar 2009 nr 2

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate
sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust
mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise
korra kehtestamine“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määrust nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine“ alljärgnevalt:

1) jätta sõnad “Tallinna linna eelarvest“ välja määruse pealkirjast, punktist 1 ja 2, lisa 1 pealkirjast ja punktist 1.1 ning lisa 2 pealkirjast ja punktist 1.1;

2) täiendada määrust punktiga 31 järgmises sõnastuses:

“31. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada toetuse taotlemise avalduse vorm.“;

3) asendada lisa 1 punktis 2.1.7 sõna “huviala-“ sõnaga “huvi-“;

4) täiendada lisa 1 punkti 3.1 teise lausega järgmises sõnastuses:

“Esmakordsel pöördumisel esitab taotleja kirjaliku loetelu, milles on nimetatud taotleja enda ja tema perekonna omandis olevad kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid, sõidukid ning väärtpaberid.“;

5) täiendada lisa 1 punkti 4.5 uue teise lausega järgmises sõnastuses:

“Toetuse määramisest võib keelduda, kui toetuse taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevad kinnis- ja vallasasjad ning väärtpaberid tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad vahendid.“;

6) täiendada lisa 1 punkti 4.7 uue teise lausega järgmises sõnastuses:

“Toetuse määramisel arvestatakse eluruumi alalisi kulusid eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi (18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta; eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib arvestada normpinnaks kuni 51 m2) ulatuses elamuhaldaja ja kommunaalteenuste osutajate väljastatud makseteatiste alusel.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 12. veebruaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees