Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 05.02.2009 määrus number 1
jõustumine 12.02.2009

Redaktsiooni kehtivus 12.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. veebruar 2009 nr 1

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse asjaõigusseaduse § 241 kuni 2551 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 65 lõikega 5

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruses nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ tehakse järgmine muudatus:

Paragrahvi 34 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuurus määratakse, lähtudes maa maksustamishinnast või hoonestusõiguse harilikust väärtusest. Hoonestusõiguse harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).“

§ 2.  Määrus jõustub 12. veebruaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees