Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE)
Tallinna Linnavalitsus 28.01.2009 korraldus number 110
Redaktsiooni kehtivus: - 25.11.2020

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1285

REDAKTSIOON:

Tlv k 23.02.2011 nr 283

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2009 nr 110-k

 

 

Sõpruse pst 248 äriruumide üürile andmine
(Mittetulundusühing  Aktiviseerimiskeskus AVE)

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise korra“ punktide 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.3, 19, 57, 58, 59 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 „Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ punktiga 1.2 ning tulenevalt vajadusest aidata kaasa Tallinna linna puuetega lastele, noortele ja nende peredele rehabilitatsiooniteenuse osutamisel ja arvestades Tallinna Lastekodu 19. detsembri 2008 kirja nr 1-15/1343 ning MTÜ Aktiviseerimiskeskus AVE 15. detsembri 2008 avaldust

 

 

     

1. Anda otsustuskorras Mittetulundusühingule Aktiviseerimiskeskus AVE (äriregistrikood 80176836) alates 1. jaanuarist 2009 tähtajatult üürile Sõpruse pst 248 asuva Tallinna Lastekodu hoone A-korpuse II korrusel asuvad äriruumid nr 1-8, 12 ja 14 üldpinnaga 157,7 m², B-korpuse keldrikorrusel asuvad äriruumid nr 001-008, 010, 011 üldpinnaga 102,66 m² ning C-korpuse I korrusel asuv äriruum nr 32 pinnaga 90,2 m², kokku pinnaga 350,56 m² (korralduse lisas toodud jooniste kohaselt).

(Tlv k 23.02.2011 nr 283)

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Tallinna Lastekodu sõlmida äriruumi üürileping järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse rehabilitasiooniteenuse osutamiseks puuetega lastele, noortele ja nende peredele;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1  äriruumide kasutamise eest 7,00 kr/m² kohta;

2.2.2 äriruumidega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised proportsionaalselt tema poolt hoones kasutatava äriruumide suurusega;

2.3 äriruumide üürilepingu eritingimusteks on:

2.3.1 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud kulutusi;

2.3.2 äriruumide allkasutusse andmine  on keelatud.

3. Mittetulundusühingul Aktiviseerimiskeskus AVE on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu sõlmimisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Mittetulundusühing Aktiviseerimiskeskus AVE ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Lastekodule ja


Mittetulundusühingule Aktiviseerimiskeskus AVE.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009

korralduse nr 110-k

LISA

(Tlv k 23.02.2011 nr 283)

 

Sõpruse pst 248 hoone A-korpuse II korruse, C-korpuse I korruse ning B- korpuse keldrikorruse joonised

 

Toomas Sepp

Linnasekretär