Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele
Tallinna Linnavalitsus 28.01.2009 korraldus number 109
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2009 nr 109-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja mittetulundusühingu Eesti Invaspordi Liit (äriregistri kood 80018936) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna linnapead Edgar Savisaart Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja mittetulundusühingule Eesti Invaspordi Liit.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009

korralduse nr 109-k

LISA

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPE

 

 

 

Tallinnas                                                                                                “.........“ jaanuar 2009

 

Tallinna linn, keda esindab linnapea Edgar Savisaar, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse…. jaanuari 2009 korralduse nr …. -k alusel,

ja

mittetulundusühing Eesti Invaspordi Liit (äriregistri kood 80018936), asukoht Regati pst 1, Tallinn, keda esindab president Siiri Oviir, kes tegutseb põhikirja alusel

 

edaspidi eraldi nimetatud pool ja koos pooled sõlmisid alljärgneva heade kavatsuste kokkuleppe, edaspidi nimetatud kokkulepe, järgnevatel tingimustel:

 

Kokkuleppe eeldus

1.      Pooled soovivad kaasa aidata 2010. aasta Vancouveri ja 2012. aasta Londoni Paraolümpiamängudel Eestit esindavate invasportlaste ettevalmistamisele parimal võimalikul viisil.

2.      Pooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi saavutusspordi propageerida puuetega inimeste sportlikku eneseteostust ja eluviisi.

3.      Pooled kohustuvad käesoleva heade kavatsuste kokkuleppe täitmisel tegutsema heas usus ja lähtuvalt mõistlikkuse põhimõtetest.

 

Poolte kokkulepped

Pooled on kokku leppinud, et Eesti Invaspordi Liit korraldab Eesti invasportlaste ettevalmistuse tiitlivõistlusteks nii Vancouveri kui ka Londoni Paraolümpiamängudele kandideerivate invasportlaste osas ning Tallinn linna roll on rahalise toetuse andmine vastavalt linna eelarvelistele võimalustele.

  1. Eesti Invaspordi Liit viib läbi treeningettevalmistuse ujumiskoondise liikumispuudega liikmetele.
  1. Eesti Invaspordi Liit viib läbi treeningettevalmistuse kelguhoki koondisele.
  2. Eesti Invaspordi Liit lähetab vastavalt kalenderplaanile ja võimalustele tiitlivõistlustele ja kontrollvõistlustele nii ujumiskoondise liikmed kui ka kelguhoki koondise.
  3. Eesti Invaspordi Liit korraldab üritusi ning ürituste reklaammaterjalides kajastub Tallinna linn kui üks Eesti Invaspordi Liidu toetaja.

 

Kokkuleppe tähtaeg

8.      Pooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2012. aasta Londoni Paraolümpiamängudeni.

9.      Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

10.  Poolte kontaktisikud:

 

Tallinna linn                                                                   Mittetulundusühing

                                                                                    Eesti Invaspordi Liit

                                                                                   

                                                                                             

Kaia Jäppinen                                                               Signe Falkenberg

 

372 640 4105                                                            372 639 8727

Kaia.Jappinen@tallinnlv.ee                                            eil@eil.ee


Kokkulepe on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

Edgar Savisaar

Siiri Oviir

Tallinna linn

Mittetulundusühing

                                                                                                            Eesti Invaspordi Liit

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär