Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 28.01.2009 korraldus number 99
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar 2009 nr 99-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste
andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 44 lg 1 p 2

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2009

korralduse nr 99-k

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinnas, “   “ jaanuaril 2009

Tallinna linn, mida Tallinna Linnavalitsuse “   “ jaanuari 2009 korralduse nr “   “ alusel esindab Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida põhikirja alusel esindab EAS Turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso,

edaspidi nimetatud ka pool või koos pooled,

 

võttes arvesse asjaolu, et Tallinna linna nimel teostab kõiki lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi eksponent),

 

võttes arvesse asjaolu, et eksponent soovib osaleda messidel (edaspidi mess):

  • „Inwetex/CIS Travel Market 2009“, mis toimub St. Peterburgis, Venemaal eksponendina esinduse töökohal;
  • „ITB 2009“, mis toimub Berliinis, Saksamaal eksponendina esinduse töökohal;
  • „MATKA 2009“, mis toimub Helsingis, Soomes eksponendina esinduse töökohal;
  • „Reiseliv 2009“, mis toimub Oslos, Norras eksponendina esinduse töökohal;
  • „TUR 2009“, mis toimub Göteborgis, Rootsis eksponendina esinduse töökohal;
  •  „EIBTM 2009“ Barcelonas, mis toimub Hispaanias eksponendina nõupidamiste töökohal;
  • „IMEX 2009“ Frankfurdis, mis toimub Saksamaal eksponendina nõupidamiste töökohal.

             

sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevatel tingimustel:

 

1.      LEPINGU DOKUMENDID

 

1.1.  Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles lepitakse  kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks.

1.2.  Lepingu sõlmimisel juhinduvad pooled EAS juhatuse poolt kinnitatud Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise eesmärgil korraldatavate messide ühispindade organiseerimise korrast ja selle lisadest.

1.3.  Käesolev leping on aluseks iga messi suhtes eraldi messi tingimusi täpsustava memo lisamiseks lepingule vastavalt punktile 10.2.

 

2.      MÕISTED, LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

 

2.1.  Lepingus on mõisteid kasutatud alljärgnevas tähenduses (välja arvatud juhtudel, kui  kontekstist tuleneb teisiti):

2.1.1.   akrediteering – messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument või dokumentide kogum, mis annab eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida messi territooriumil ja töötada seal messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel;

2.1.2.   eksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes soovib osaleda messil Eesti ühispinnal messi kogu aja jooksul nõupidamiste töökoha või esinduse töökoha vormis;

2.1.3.   korraldaja – EAS või EAS poolt ühispinna korraldajaks volitatud kolmas isik, kes korraldab Eesti ühispinna messil lähtuvalt antud korras toodud korraldamise metoodikale ja põhimõtetele.

2.1.4.      kodukord – eksponentidele kehtivad põhimõtted messi toimumisaja jooksul;

2.1.5.      korraldamine – ühispinna organiseerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse või tema poolt määratud isiku poolt;

2.1.6.      lisateenused – messi korraldaja poolt lisatasu eest pakutavad ja EAS-i poolt vahendatavad teenused (s.h. reklaami-, side- ja muud teenused) ning eksponendile EAS-i poolt kehtestatud tasuta piirmäära ületavad akrediteeringud ja messipääsmed;

2.1.7.      mess – kolmanda(te) isiku(te) poolt korraldatud näitus, kus EAS osaleb messi korraldajaga sõlmitud lepingu alusel;

2.1.8.      messil osalemine – eksponendi osalemine messil Eesti ühispinnal lepingu alusel;

2.1.9.      messipääse – messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument, mis annab eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida messi territooriumil messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel ja kellaaegadel;

2.1.10.  osamakse – eksponendi poolt kaetav kulu tema ühispinnal osalemisega seotud teenuste eest;

2.1.11.  reklaammaterjalid – eksponendi poolt messil kasutatavad jaotusmaterjalid;

2.1.12.  taotlus - ettevõtja või organisatsiooni sooviavaldus osalemiseks messil eksponendina Eesti ühispinnal;

2.1.13.  töökoht – eksponendile tööks ette nähtud kindlaksmääratud ühispinna füüsiline osa vastavalt osalemise vormile kas nõupidamiste töökoht või esinduse töökoht;

2.1.14.  nõupidamiste töökoht – peamiselt ettevõtjale kohtumisteks ja läbirääkimisteks mõeldud ühispinnal osalemise vorm, nõupidamiste töökoha kasutamine toimub kogu messi vältel määratud töögraafiku alusel;

2.1.15.  esinduse töökoht – peamiselt regionaalsele organisatsioonile või ettevõtjate katusorganisatsioonile üldtutvustava informatsiooni esitlemiseks, levitamiseks ja läbirääkimisteks mõeldud ühispinnal osalemise vorm, esinduse töökoha kasutamine toimub kogu messi vältel messi avamisest kuni sulgemiseni;

2.1.16.  ühispind – EAS-i poolt korraldajatelt tellitud messi pind ning Eesti kui reisisihi tutvustamise eesmärgil kujundatud väljapanek.

2.2.  Lepingu eesmärk on kindlaks määrata poolte vastastikused õigused ja kohustused seoses messil osalemisega.

2.3.  EAS kohustub võimaldama lepingus sätestatud tingimustel eksponendil osaleda messil, eksponent on kohustatud tasuma messil osalemise eest ja esitlema messil oma tooteid/teenuseid.

 

3.        ARVELDUSTE KORD

 

3.1.  Eksponent osaleb messidel ja tasub EAS-ile järgmised osalemistasud:

3.1.1.      „Inwetex/CIS Travel Market 2009“, eksponendina esinduse töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 10 500 (kümme tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.2.      „ITB 2009“, eksponendina esinduse töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 15 500 (viisteist tuhat viissada krooni) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.3.      „MATKA 2009“, eksponendina esinduse töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 12 500 (kaksteist tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.4.      „Reiseliv 2009“, eksponendina esinduse töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 15 500 (viisteist tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.5.      „TUR 2009“, eksponendina esinduse töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 15 500 (viisteist tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.6.      „EIBTM 2009“, eksponendina nõupidamiste töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 22 500 (kakskümmend kaks tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.7.      „IMEX 2009“, eksponendina nõupidamiste töökohal ning tasub EAS-ile messil osalemise eest summas 22 500 (kakskümmend kaks tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele.

3.2.  Eelnimetatud tasud esinduse töökoha kohta sisaldavad ühe eksponendi esindaja akrediteeringut, eksponendi nime kuvamist infoletil ja stendi seinal, eksponendi standard-andmete kuvamist messikataloogis, ühte messipääset, infoleti, laoruumi, ettevalmistusala ja ühe kolmandiku aja esinduse laua kasutamist messi toimumisaja jooksul, eksponendi paberkandjal jaotusmaterjalide transporti messile (kuni 7 koopiapaberkasti formaadis kasti), samuti muid messi korraldaja poolt eksponendile ettenähtud toodete/teenuste kasutamist (vastavalt messi memole).

3.3.  Eelnimetatud tasud nõupidamiste töökoha kohta sisaldavad ühe eksponendi esindaja akrediteeringut, eksponendi nime kuvamist infoletil ja stendi seinal, eksponendi standard-andmete kuvamist messikataloogis, ühte messipääset, laoruumi, ettevalmistusala ja ühe kolmandiku aja nõupidamiste laua kasutamist messi toimumisaja jooksul, eksponendi paberkandjal jaotusmaterjalide transporti messile (kuni 7 koopiapaberkasti formaadis kasti), samuti muid messi korraldaja poolt eksponendile ettenähtud toodete/teenuste kasutamist (vastavalt messi memole)

3.4.  Eksponent tasub EAS-ile lepingu punktides 3.2 ja 3.3 nimetamata tellitud lisateenuste eest vastavalt EAS-i poolt esitatud arvele.

3.5.  Arve esitab EAS iga punktis 3.1 toodud messi kohta eraldi peale messi toimumist.

 

4.        VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI

 

4.1.  Vastavalt Euroopa Ühenduste Komisjoni 15. detsembri 2006 määrusele nr 1998/2006, võib messi ühispinnal osalemine sisaldada vähese tähtsusega abi, mille suuruse arvestamise aluseks on ühispinna rajamisega seotud ning eksponendi osalemisega seotud kulud, mis jaotatakse ühispinnal töökohaga osalevate eksponentide vahel võrdselt ning millest arvestatakse maha konkreetse eksponendi poolt korraldajale tasutud osamakse.

4.2.  Korraldaja edastab vähese tähtsusega abi esildise koos rakenduva vähese tähtsuse abi summaga eksponendi kohta peale ühispinnal osalemise lepingute täitmist ning ühispinna rajamisega seonduvate kulude täielikku tasumist.

4.3.  Juhul, kui eksponendil on ühispinnal osalemise tõttu või muude tegevuste tagajärjel täitunud või ületatud ettevõtjale antav vähese tähtsusega abi piirmäär, tuleb tal tasuda osamakse täies mahus vastavalt ühispinna rajamisega seotud ning eksponendi osalemisega seotud korraldaja poolt kantud kuludele. Osamakse ühe eksponendi kohta täies mahus koosneb EASi poolt konkreetse messi ühispinna rajamisega seonduvate kõikide kulude summaga, millest on maha arvatud pinnal osalevate eksponentide osamakse summad ning mis on jagatud pinnal osalevate eksponentide arvuga.

 

5.        POOLTE KOHUSTUSED

 

5.1.   EAS kohustub:

5.1.1.   andma eksponendile õigeaegselt informatsiooni messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning messi korraldaja poolt pakutavate lisateenuste kohta;

5.1.2.   korraldama hiljemalt 3 (kolm) nädalat enne messi algust eksponentide koosoleku, töökohtade/-lettide loosimise ja edastama infot selle kohta eksponendile;

5.1.3.   tutvustama eksponentide koosolekul messi kodukorda ja Eesti ühispinna kujundust;

5.1.4    võimaldama eksponendil kasutada Eesti ühispinnal asuvat töökohta/-letti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi messi toimumisaja jooksul vastavalt lepingu lisale 1;

5.1.5.   võimaldama eksponendil tasuta lähetada messile reklaammaterjale. EAS garanteerib reklaammaterjalide oma kulul tollimise, transpordi messi toimumiskohta ja eksponeerimise reklaamalusel messi toimumisaja vältel. Reklaammaterjalide tasuta lähetamise maksimaalne kogus on seitse A4 formaadis kasti. Reklaammaterjalide tagasitoimetamine messilt ei ole EASi kohustuseks.

5.2.            Eksponent kohustub:

5.2.1.      tasuma EAS-ile poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks messil osalemise ja tellitud lisateenuste eest;

5.2.2.      esitama EAS-ile poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks akrediteeringute tellimiseks vajaliku informatsiooni eksponendi esindaja(te) kohta;

5.2.3.      esitama EAS-ile poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Eesti ühispinna kujundamiseks vajaliku informatsiooni eksponendi kohta;

5.2.4.      esitama EAS-ile poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks andmed ametliku messikataloogi jaoks vastavalt nõutud vormile;

5.2.5.      esitama EAS-ile poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks messile saadetavate reklaam-materjalide nimekirja ja koguse;

5.2.6.      toimetama messile saadetavad reklaammaterjalid EAS-i poolt määratud kohta Tallinna piires oma kulul poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks;

5.2.7.      järgima messil osalemise tingimusi, mis on kehtestatud messi korraldaja ja EAS-i poolt;

5.2.8.      kasutama Eesti ühispinda, selle juurde kuuluvaid reklaammaterjale ja teenindust sihipäraselt ja heaperemehelikult vastavalt lepingu lisale kogu messi toimumisaja jooksul;

5.2.9.      täitma ja edastama messi kohta koostatud tagasisideankeedi EAS-ile 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates messi lõppemisest.

 

6.        POOLTE ÕIGUSED

 

6.1.   EAS-il on õigus:

6.1.1.   igal ajal leping üles öelda või lepingust taganeda, kui eksponent ei täida nõuetekohaselt oma lepingulisi kohustusi, teatades sellest eksponendile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

6.2.  Eksponendil on õigus:

6.2.1    leping igal ajal üles öelda või lepingust taganeda, teatades sellest EAS-ile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

 

7.            ERITINGIMUSED

 

7.1.  Eksponendi poolt tasutud messil osalemise tasu ja tasu eksponendi poolt tellitud lisateenuste eest tagastamisele ei kuulu ning jääb EAS-ile tehtud kulude katteks.

7.2.  Juhul, kui eksponent taganeb lepingust enne messi algust, on eksponent kohustatud hüvitama EAS-ile eksponendi messil osalemise ettevalmistamisega seotud kulud alljärgnevalt:

7.2.1.   rohkem kui 90 kalendripäeva enne messi algust – 10% messil osalemise tasust;

7.2.2.   46-90 kalendripäeva enne messi algust – 50% messil osalemise tasust;

7.2.3.   0-45 kalendripäeva enne messi algust – 100% messil osalemise tasust.

 

8.        VÄÄRAMATU JÕUD

 

8.1.  Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest so asjaolu, mida lepingupooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures lepingupooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele lepingupoolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

9.        LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE

 

9.1.  Leping jõustub selle sõlmimisest ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

9.2.  Lepingut võib muuta või täiendada poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on lepingu lahutamatuks osaks.

 

10.           TEATED JA INFORMATSIOON

 

10.1.   Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi teated), loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks, kui need teated on pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele kontaktisikutele:

 

 

Messi nimi

EAS

eksponent

Reiseliv 2009 Oslos, Norras

Kristiina Ojamaa

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 778

Faks 6279 701

e-post: kristiina.ojamaa@eas.ee                                         

Maret Põldveer

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4386

Faks 640 4764

e-post: maret.poldveer@tallinnlv.ee

Matka 2009 Helsingis, Soomes

Malle Kolnes

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 364

Faks 6279 701

e-post: malle.kolnes@eas.ee                                         

Mall Oja

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4756

Faks 640 4764

e-post: mall.oja@tallinnlv.ee

Inwetex/CIS Travel Market 2009, St. Peterburgis, Venemaal

Tiina Kärsna

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 364

Faks 6279 701

e-post: tiina.karsna@eas.ee                                         

Irina Svidlov

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4385

Faks 640 4764

e-post: irina.svidlov@tallinnlv.ee

ITB 2009, Berliinis, Saksamaal

Eva-Kristiina Ponomarjov

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 767

Faks 6279 701

e-post:eva-kristiina.ponomarjov@eas.ee                                          

Maret Põldveer

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4386

Faks 640 4764

e-post: maret.poldveer@tallinnlv.ee

EIBTM 2009, Barcelonas, Hispaanias

Helina Andruškevitšus

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 774

Faks 6279 701

e-post: helina.andruskevitsus@eas.ee

Meeli Jaaksoo

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4414

Faks 640 4764

e-post: meeli.jaaksoo@tallinnlv.ee

IMEX 2009, Frankfurdis, Saksamaal

Helina Andruškevitšus

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 774

Faks 6279 701

e-post:

helina.andruskevitsus@eas.ee

Meeli Jaaksoo

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4414

Faks 640 4764

e-post: meeli.jaaksoo@tallinnlv.ee

TUR 2009, Göteborgis, Rootsis

Madis Kass

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

Tel 6279 774

Faks 6279 701

e-post:

madis.kass@eas.ee

Maret Põldveer

Vabaduse väljak 7

15199 Tallinn

Tel 640 4386

Faks 640 4764

e-post: maret.poldveer@tallinnlv.ee

 

10.2.   Informatsiooni messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning messi korraldaja poolt pakutavate lisateenuste kohta edastab EASi kontaktisik eksponendile messi memo vormis.

 

11.         LÕPPSÄTTED

 

11.1.   Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11.2.   Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

11.3.   Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

 

12.    POOLTE ALLKIRJAD

 

EAS                                                                                         Eksponent

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                                            Tallinna linn     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Registrikood 90006006                                                          

                                                                                                Tallinna Ettevõtlusamet

                                                                                               Registrikood 75023817

Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn                                              Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel: 6279 770                                                                           Tel: 640 4218

Faks: 6279 701                                                                        Faks: 640 4208

e-post: tourism@eas.ee                                                            e-post: kairi.teniste@tallinnlv.ee

 

 

___________________                                                          ___________________

Tarmo Mutso                                                                           Jaanus Mutli

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                                             Tallinna abilinnapea

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär